Jeg har med interesse lest innlegget i FD 4. januar 2023, forfattet av Porsanger FrPs Stig-Ronny Nilsen. Overskriften Kvaliteten på budsjettvedtaket er lav tyder på at det er en ambisiøs og kunnskapsrik politiker som ytrer seg. Dessverre er kvantiteten mer imponerende enn kvaliteten. Nilsen maner frem håpløshet i en tid da fremtidsutsiktene for Porsanger kommune endelig ser lovende ut.

Les også

Da nyttårsrakettene gikk i været, hadde Porsanger kommune allerede et budsjettunderskudd på 3,8 mill. Dette er veldig spesielt

Kommunen har nå fått en kommunedirektør som synes å ha god greie på organisering og økonomi. Jeg fulgte kommunestyremøtet i desember, og fikk se en nøktern, optimistisk og kunnskapsrik kommunedirektør. Han ga presise svar på spørsmål fra blant annet Stig-Ronny Nilsen. Nilsen kan ikke ha lyttet til svarene som kom fra øverste administrative leder i kommunen.

Hva er et budsjett?

Vi har alle lagt merke til TV-reklamen for regnskapsverktøyet Fiken. På deres nettside står følgende: Hva er et budsjett? Et budsjett er en oversikt over inntekter og utgifter som du forventer å få i fremtiden. Det er med andre ord en plan for hvordan økonomien skal se ut i en fremtidig periode. FrPs medlem i kommunestyret slår fast at det er dårlig kvalitet på vedtatt 2023-budsjett. Da sier han i realiteten at kommunedirektøren med sin stab har gjort et dårlig arbeid når budsjettforslaget er utarbeidet. Der gjorde han et overtramp hvis vi bruker termer fra håndball, og da vet vi alle at et eventuelt mål vil bli annullert.

Rammetilskudd

Den største inntektsposten i et kommunebudsjett er rammetilskuddet som overføres fra staten til hver enkelt kommune. Her øker inntekten med 4 millioner fra 2023 til 2024. Det er veldig spesielt, og har ikke vært gjort tidligere. Det er beleilig med økte inntekter på papiret, skriver Nilsen. Han stilte spørsmål om dette på kommunestyremøtet. Svaret fra kommunedirektøren var presist. Han viste til tall som utarbeides av KS, og de beregningene må kommunen bruke i sine budsjett for de nærmeste årene. Nilsen og FrP kan ikke overprøve de tallene som KS fastsetter. Hadde Nilsen ikke tid til å høre på svaret? Var han for opptatt med å forberede neste spørsmål eller innlegg, for også der var kvantiteten mer iøynefallende enn kvaliteten.

Kutt

Igjen så skyver Ap ansvaret frem i tid. Det legges inn urealistiske og uansvarlige kutt, skriver den lokale FrP-lederen. Begrepet kutt er et lite presist begrep når man snakker om budsjett. Et år kan man ha hatt utgifter på eksempelvis 15 millioner kroner på grunn av mottak av asylsøkere. Året etter er det imidlertid ingen asylsøkere, og budsjettposten settes til null. Har man da kuttet med 15 millioner kroner i budsjettet? Nei, selvfølgelig ikke.

Fullmakt til kommunedirektøren

Nilsen kritiserer flertallskonstellasjonen for å la det skure og gå, og gi alle fullmakter til kommunedirektøren som har fått den umulige oppgaven. For det første har kommunedirektøren vide fullmakter jf. kommunens delegasjonsreglement. Jeg registrerte at den nye kommunedirektøren var rakrygget og optimistisk under møtet der vedtak om budsjett for 2023 ble fattet. Politikernes oppgave er å vedta et budsjett, og kommunedirektørens arbeid består i å lede arbeidet med å løse oppgaver innenfor de økonomiske rammene som er vedtatt. Budsjettet er realistisk. Det er ansvarlig å fastsette nedjusterte rammer for de ulike sektorene, når man har et etterslep som skal håndteres i økonomiplanperioden. Det virker som om FrP ikke synes det er ansvarlig å nedjustere noen rammer, og da vil budsjettet ikke kunne bidra til at tidligere års underskudd dekkes inn, slik lov og forskrifter forutsetter. Det totale budsjettet har driftsinntekter på nærmere 430 millioner kroner. De justeringene som er lagt inn på rammenivå er beskjedne. For en kvalifisert gruppe med kommunedirektøren i spissen er oppgaven langt fra umulig!

Investeringer

Flertallet vil ta opp lån til forprosjekt på bygg som vi ikke har råd til på mange år: Helsebygg, skolebygg i sentrum, skolebygg i Billefjord, barnehagebygg, varmebasseng, skriver Nilsen i sitt innlegg. Han sier at dette må være et spill for galleriet. Det er viktig å skille mellom investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Porsanger kommune har lite gjeld sammenliknet med de fleste andre kommuner i Norge. Nøkkeltall fra budsjettet sier at lånefinansieringen er på 85 %. Nye bygg gir lavere driftskostnader år etter år. Fremtidens strømpriser vil gi høye fyringsutgifter når byggene er gamle og oppvarmingen skjer med gammelt utstyr. Investeringen kan med andre ord delvis dekkes gjennom lavere driftskostnader. Nye hensiktsmessig tilrettelagte bygg kan gi Porsanger et fortrinn i kampen om godt kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden. Allerede nå er det mange kommuner som sliter med å finne nok helsefagarbeidere, sykepleiere og leger.

Ansvarlig alternativ

Det er FrP som er det ansvarlige alternativet, avslutter Nilsen sitt innlegg med. Men førstekandidaten til FrP har med sitt avisinnlegg avslørt manglende kunnskap om budsjettarbeid. Som leser sitter jeg igjen med et inntrykk som kan sammenfattes med et ord: håpløshet. Jeg har også sett prospektet som ble sendt ut til investorer man håpet skulle satse penger på North Cape Turnaround Port. Hvis jeg var en aktuell investor som mottok et prospekt som inneholder et budsjett med åpenbare svakheter, ville jeg lurt på om prospektet er sendt fra en seriøs aktør. Med bakgrunn i det, kan jeg slå fast at budsjettarbeid ikke er den sterkeste siden hos FrPs andrekandidat heller. FrP er absolutt ikke noe alternativ hvis velgerne vil prioritere gode budsjett og sikker økonomistyring. Det er nytt kommunevalg til høsten. Det er fristende å drive litt valgkamp allerede nå, men jeg lar det ligge.