Stengte scooterløyper selv om flere løyper har gode snøforhold. Frustrasjonen er stor for de som elsker friheten og fjellet. Sola varmer, og ekstra dager med åpne scooterløyper blir viktige naturopplevelser. Scooterlivet er en viktig del av bolyst for mange i vår kommune og scooterlivet er etter vårt syn også friluftsliv.

Samarbeid mellom lokalbefolkning, kommune og reindriftsnæringen er nøkkel og mange kommuner og reinbeitedistrikt samarbeider godt om forlengelse og stenging av løyper. Det skaper et klima med respekt og toleranse. Gjensidig forståelse er viktig for tillit til og opplevelse av legitimitet i avgjørelser som fattes, men godt samarbeid er ikke selvsagt. Facebook flommer av kommentarer og videoer med samme budskap spesielt i forbindelse med reinbeitedistrikt 22. Spørsmålet som alle stiller er; Hvorfor stenges alle løypene når spor av rein ikke ses og snøforholdene er bra? Å nektes ferdsel i fjellet uten å oppleve å få forståelig årsak skaper sinne. En mister videre tiltro til at statsforvalterens vedtak fattes på et faktabasert grunnlag og konflikt øker.

Reinen trenger ro i trekk og i kalving det er alle enige i, men at få og ingen løyper kan få forlengelse, selv der det ikke er kalvende rein, skaper ikke forståelse for eller bygger omdømmet til reindriftsnæringen i befolkningen. Å kreve stenging uten at folk kan se hvorfor, kan oppleves som maktmisbruk og skaper en konflikt vi ikke er tjent med. Tilliten til at det er ett godt grunnlag for statsforvalters beslutning om stenging eller avvist forlengelse svinner for scooterfolk, når skigåere rapporterer fra fjellet at det ikke finnes ett eneste spor av rein i perioder forlengelse er søkt, men avslått.

Mange har ferdes på fjellet i årevis. Løypestikkere, hyttefolk, scooterforening og de som preparerer skispor. De har lang erfaring, lokalkunnskap om løypenettet og hvor det har vært reinobservasjoner. Spor etter flokker som har passert ski- og scooterløypene kan ses innimellom, uten at det har bydd på utfordringer og behov for stenging. Det rapporteres årlig om at det ikke er spor av rein i alle områder som stenges for kjøring. Hvorfor går det da ikke an å ha deler av løypenettet åpent etter 5. mai? En tidlig stenging og manglende forlengelser går ikke bare ut over scooter og hyttefolket, det påvirker også næringslivet som er tilknyttet denne type friluftsliv. Det blir bråstopp i inntjening i en næring som er sesong basert. Lokalkunnskapen fra flere bør lyttes til og være med å påvirke beslutningsgrunnlaget, når det kommer til forlengelse av periode for kjøring.

I dialog mellom Hammerfest kommune og distrikt 22 om forlengelse signaliseres først noe ja og så blankt nei. Distriktet skriver også om en reinpåkjørsel på fjellet som argument til kommunen, men så langt er det ikke bekreftet, eller dokumentert at en slik påkjørsel faktisk har funnet sted.

I dialogen til kommunen og statsforvalter sier distriktet videre noe om løyper «som under tvil» kan være åpne fram til 4. mai. Følelsen en får når en leser dette er at her må lokalbefolkning «stå med hua i handa» og at «løypealmisser» nærmest deles ut av distriktet etter humør.

Avgjørelser fra statsforvalter om stenging og forlenging må som ett minimum være etterprøvbart og faktabasert. Det må være tillit i en sameksistens mellom lokalbefolkningen og reinbeitedistriktet, slik at vi unngår konflikt. Å sørge for at befolkningen har tillit til de beslutninger som fattes er ett felles ansvar for både kommune, statsforvalter og ikke minst reinbeitedistriktet.

Hammerfest Arbeiderparti mener at det snarest må settes i gang ett arbeid for å se på denne aktuelle utfordringen i motorferdselsloven og praksis rundt beslutningsgrunnlaget i statsforvaltningens vedtak, gjeldende stenging og forlenging av scooterløypenettet i Hammerfest kommune og Finnmark. Vi må kunne ha tillit til at forvaltningen har en åpen, etterprøvbar og forsvarlig saksutredning når slike vedtak fattes.