En av KrFs tre grunnverdier er forvalteransvar; å ta vare på og utvikle eiendeler og kulturverdier. Bygg er en av de store eiendomspostene i kommunen, og hvordan man forvalter dem kan være en test på hvordan forvalteransvaret utøves.

Når det gjelder kommunale formålsbygg som skoler, barnehager og kontorer, er det viktigste at de er hensiktsmessige for de tjenestene som kommunen skal tilby. Det dreier seg bl.a. om størrelse, kvalitet og vedlikehold.

KrF har bidratt til å opprette et kommunalt foretak til å forvalte kommunale formålsbygg; Vadsø kommunale eiendomsselskap (VKE). Organiseringa i et eget foretak er ingen garanti for god byggforvaltning, men det oppfyller et viktig krav; en klar plassering av ansvar. Foretaket har ikke fungert optimalt i sin første periode, men KrF mener byggene blir best ivaretatt gjennom en videreføring av VKE. Det har kommet forslag om å avvikle foretaket, uten at konsekvensene har vært utredet, og det har vi gått imot.

Organisering av forvaltninga er viktig, men det trengs også penger til drift og vedlikehold. Her har det stått dårlig til, og det verste eksemplet er Samfunnshuset, som antakelig bare må rives. Vi har også opplevd at et år i forrige periode ble alle bevilgningene til vedlikehold av kommunale bygg strøket, en sjokkerende opplevelse som KrF protesterte kraftig mot. Vi har ivret for å øke bevilgningene til vedlikehold, som fortsatt er for lave. Men sammen med H og VL har vi iallfall økt bevilgningene til eiendomsselskapet i forhold til rådmannens forslag tre av fire år i den siste perioden.

Spørsmål om å rive eller bygge nytt er ikke alltid like enkelt. Men når det gjelder museumsbygg og kulturbygg, har KrF hele tida hevdet at kommunen ikke har råd til store og dyre nybygg. Og vi gikk allerede i 2008 ut og anbefalte gjenbruk av Sentrum skole til kulturbygg. Arbeidet med å rehabilitere bygget er nå godt i gang; kultursalen, studiesenteret og lokaler til voksenopplæringa er tatt i bruk, og kinosalen blir klar i høst. Det gjenstår å bedre arbeidsforholdene for kommunale enheter i bygget, samt å utbedre tak og fasader. Det har kommet stadige forslag om utsettelser og kutt i bevilgninger, men det ville ført til stopp av arbeidsmiljøtiltak for de ansatte, og ingenting ville bli gjort med en fasade som fremstår svært skjemmende sentralt i bybildet. Derfor har KrF og samarbeidspartiene gått imot disse forslagene.

Forvaltning av bygg er en viktig kommunal oppgave, og kan også være en test på hvordan man forvalter andre oppgaver.