Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarlighet i barnevernet

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

At sentraltillitsvalgte i FO og Fagforbundet ikke har fulgt med i timen og fått med seg kvalitetsutfordringene ved Vadsø ungdomssenter over flere år er overraskende. Påstander i et leserinnlegg den 25.02 i forbindelse med avviklingen av Vadsø ungdomssenter kan ikke stå uimotsagt.

Det har over flere år vært kvalitetsutfordringer ved Vadsø ungdomssenter. Dette er åpent dokumentert, bredt omtalt i media og Bufetat har arbeidet med omfattende tiltaksplaner over lang tid i tett samarbeid med de tillitsvalgte. Fylkesmannens tilsyn, Helsetilsynet, Bufdir’s nasjonale gjennomgang av forsvarlighet i institusjoner og våre egne internkontroller, har avdekket alvorlige brudd og mangler ved institusjonen de senere årene.

Barnevernsinstitusjoner er et spesialisert tjenestetilbud, der driften blant annet reguleres av lover og forskrifter, faglige standarder og spesialiserte fagmodeller som stiller strenge krav til ledelse. Regionledelsens mål har hele tiden vært å styrke kvaliteten og forsvarligheten i tjenestetilbudet, i tråd med de kravene som stilles fra tilsynsmyndighetene og gjeldende faglige standarder. Det er lagt ned svært mye ressurser i den tette oppfølgingen av enheten over lang tid. En av forutsetningene for å kunne fortsette dette arbeidet har vært å sikre en stedlig enhetsleder ved Vadsø ungdomssenter med de rette kvalifikasjonene, etter at tidligere leder sa opp sin stilling i april 2019.

Les også

Statens barnevern svikter Øst-Finnmark

Ettersom tiden har gått og vi ikke lyktes med å finne kvalifiserte søkere i samarbeid med de tillitsvalgte, har det blitt mer og mer avgjørende å gjøre løpende forsvarlighetsvurderinger av tilbudet som er gitt til ungdommene på institusjonen. Blant annet på grunn av høyt sykefravær og mye vikarbruk, ble det besluttet inntaksstopp i august 2019. Da vi utover senhøsten fremdeles sto uten kvalifiserte søkere til lederstillingen, ble det ut fra en helhetlig vurdering fattet vedtak om avvikling av tilbudet 13. desember i fjor. At flere interessenter har valgt å sende e-post til regiontillitsvalgt i FO i forbindelse med et VG-oppslag i januar i år etter beslutning om avvikling, er ikke måten vi driver tilsettingsprosesser på.

Jo mer kunnskap vi har fått om hvilke behov ungdommer som trenger institusjonsopphold har, jo mer har Bufetat spesialisert tjenestetilbudet. Vadsø ungdomssenter har vært en del av et regionalt tilbud av omsorgsplasser, og ikke et nærmiljøtiltak for Vadsø og omegn. Region nord har siden innføring av målgruppedifferensiering av tjenestetilbudet i 2012 gitt et lovpålagt tilbud til kommunene i Nord-Norge gjennom et regionalt tiltaksapparat, da enten i statlig eller privat regi. Institusjonsplasser tilbys etter det enkelte barn og unges behov for omsorg eller behandling. Befolkningstetthet og geografi i Nord-Norge medfører at de fleste som mottar et institusjonstilbud må påregne flytting fra nærområdet for en periode, for å få et tilbud som er tilpasset deres spesifikke behov.

Mens fordelingen mellom bruk av private eller statlige institusjonsplasser er 65 prosent mot 35 prosent nasjonalt, har Bufetat, region nord en fordeling der 35 prosent av plassene er fra private leverandører, mens 65 prosent av plassene vi bruker er statlige. Det er bygd ut et bredt og godt dimensjonert statlig tjenestetilbud i Nord-Norge over lang tid, for å kunne tilby likeverdige tjenester av høy kvalitet som passer kommunenes behov.

Det er i gjennomsnitt behov for om lag 0,8 barnevernsinstitusjonsplasser pr. 1000 barn i Norge. Dette medfører et beregnet behov for nærmere 5 institusjonsplasser av ulike typer for barn fra Øst-Finnmark. Dette er det totale behovet for alle målgrupper, dvs. akuttplassering, rus, omsorg, barn under 13 år og atferd. For å sikre faglig god, tilpasset og forsvarlig oppfølging, unngår Bufetat å blande disse målgruppene.

Vadsø ungdomssenter har målgruppe omsorg for ungdom. Hele Øst–Finnmark har de to siste årene hatt i gjennomsnitt to barn plassert på omsorgsinstitusjoner årlig, hvorav ingen av disse fire barna har vært plassert på Vadsø ungdomssenter.

Samtidig har den faglige utviklingen innen barnevernet i Norge de senere årene gått i retning av mer bruk av hjelpetiltak i hjemmet og fosterhjemsbaserte tiltak, og reduksjon i bruk av institusjon. Kommunenes behov for institusjonsplasser fortsetter å gå ned, og vi må tilpasse tjenestetilbudet til dette kontinuerlig. Kommunene i Nord-Norge skal fortsatt få bistand ved plassering utenfor hjemmet etter avvikling av Vadsø ungdomssenter, med en overvekt av bruk av statlige institusjonsplasser.

Bufetat, region nord har videre både statlige familiehjem og beredskapshjem i Øst-Finnmark. Bufetat formidler også fosterhjem etter henvisning fra kommunene, samt tilbyr hjemmene veiledningsgrupper og opplæring etter plassering. Regionen tilbyr spesialiserte hjelpetiltak i hele Finnmark gjennom FIT-team og Familien i Fokus. Dette er et tilbud som videreføres. Vi tilbyr opplæring og støtte til å implementere Familieråd, Tibir og ICDP. Dette er viktige kompetansetiltak for kommuner.

Bufetat, region nord erkjenner og forstår at nedleggelsen vil påvirke Vadsø-samfunnet. Vår oppgave er imidlertid først og fremst å ivareta utsatte barn og unge, og påse at tilbudet de mottar er av forsvarlig og god kvalitet.

Kommentarer til denne saken