Finnmark SV/Finnmarkku SG krever at regjeringa stopper sentraliseringen av sykehustilbudene i nord. I den nye regjeringsplattformen ønsker regjeringa å frata Finnmarkssykehuset sin selvstendige posisjon, og sette det under administrasjon fra Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

En slik omorganisering er ikke utredet, og fagmiljøene i nord har ikke fått komme med sine vurderinger. Forslaget framstår som en politisk hestehandel, og et rent eksperiment med dyktige kompetanse- og fagmiljø. Finnmark har andre behov og utfordringer enn andre deler av Norge, og organiseringen av tilbudene må ta hensyn til dette. Avstandene er enorme, klimaet er røft klima, mange har arbeid som utfordres av kulde og tøffe værforhold, og vi har samtidig liten befolkningstetthet. Mange arbeider på sjøen, enten det er fiske eller oljeindustri, og mange jobber tett på naturen. Marginene små, og hvis uhellet er ute teller minuttene.

Det trengs høy beredskap. I øst grenser Finnmark til Finland og Russland. På russisk side har vi tungindustri og atomutfordringer i umiddelbar nærhet. Finnmark har også en avtale med våre naboland, og samarbeider om helsetjenester til innbyggerne. Sykehusene våre er lokalisert i Kirkenes og Hammerfest, på grunn av våre særskilte utfordringer. Gjennom byggingen av en samisk helsepark i Karasjok styrkes tilbudet i indre Finnmark. I Alta er prosessen med å styrke og utvide helsetilbudet til Finnmarks største by godt i gang, selv om det her fortsatt er en vei å gå.

Det er avgjørende at alle enheter i Finnmark sees i sammenheng, og at vi fortsetter utviklingen av et helhetlig tilbud, med basis i den kompetansen og de tilbud sykehusene våre gir. Bare slik kan vi også i framtiden sikrer sterke fagmiljø ved sykehusene i Finnmark og et godt helsetilbud til alle innbyggerne i Finnmark. Hammerfest sykehus gir en nærhet og sikkerhet for kystens folk.

Med de verdier vi henter fra havet skulle det bare mangle om vi ikke opprettholdt dette. Hammerfest sykehus er i tillegg et knutepunkt for kompetanseutvikling og utdanning innen helsefeltet i Finnmark.

Kirkenes sykehus er et viktig nav for beredskap, akutthelsetjenester og helsefaglig samarbeid i Nord-øst. Dette kan ikke erstattes med tjenester lokalisert lengre vest. Dersom Finnmarkssykehuset legges inn under Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vil de særskilte vurderingene knyttet til lokale utfordringer og behov fort bli redusert og etter hvert borte. I tillegg vil det føre til at stillinger innen administrasjon, medisinsk kompetanse og forskning flyttes til større fagmiljøer i Tromsø. Sentraliseringen av kompetanse og ressurser vil skyte fart.

Behovet for en slik sentralisering begrunnes i regionreformen – akkurat slik vi har forutsett. Regionreformen er en skandale og totalt ødeleggende for Finnmark. Den dypere kunnskapen og forståelsen for Finnmarks utfordring, og befolkningens behov for spesialisthelsetjeneste forsvinner lett om administrasjon sentraliseres og flyttes bort fra fylket.

Finnmark SV/SG vil kjempe for at Finnmarks befolkning fortsatt skal være herrer og fruer i eget hus. Skal vi lykkes med det, må vi også beholde både administrative funksjoner og kompetansemiljøer. Finnmarkssykehuset må beholdes som en selvstendig og sterk enhet!