Seksuelle overgrep og vold mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror. Samtidig gjøres det ikke nok for å forebygge. Det er ofte overlatt til tilfeldighetene om voksne vet hvordan de skal håndtere en bekymring for et barn. Nå må lokalpolitikerne vise at de tar barns trygghet på alvor.

Barn har rett til å være beskyttet mot vold og seksuelle overgrep i tråd med FNs barnekonvensjon. Likevel bærer mange barn i dag på en vond hemmelighet. Vi vet av undersøkelser at mange barn og unge opplever vold og overgrep fra voksne. Vi vet også at mye av vold og seksuelle overgrep mot unge foregår skjer mellom jevnaldrende. Disse barna bor et sted, de går på en skole, i en barnehage eller de deltar på en fritidsaktivitet. Mange av dem fanges aldri opp.

Barn trenger trygge voksne

Barn må få lære hva vold er, hvordan de kan få hjelp og at overgrep aldri er deres skyld. Barn som får informasjon om dette har lettere for å fortelle om vonde opplevelser, og det er voksnes ansvar å lære barn om hva vold og seksuelle overgrep er og at de har rett til å være trygge.

Ansatte i barnehage og skole har en unik mulighet til å fange opp barn som utsettes for vold og overgrep, fordi de har daglig kontakt med barna.

Men ifølge Riksrevisjonen har ikke ansatte i barnehage og skole tilstrekkelig kompetanse til å vite hvordan de skal følge opp en bekymring. Dette fører til at barn lever med vold og overgrep uten at de får den hjelpen og beskyttelsen de har krav på.

Voksne i skoler og barnehager må vite hva vold og overgrep er. De må vite hvordan de skal snakke med barn om vold og overgrep, og hvordan de skal følge opp bekymringer. Men, kompetanse, mot og trygghet kommer ikke av seg selv. Det er avgjørende at det settes av tid og ressurser til opplæring av de ansatte, og både skoleeierne og politikerne må være seg sitt ansvar bevisst.

Store mangler i mange kommuner

Kommunene er forpliktet til å forebygge vold og overgrep og hjelpe barn som har vært utsatt for overgrep. Likevel har bare under halvparten av kommunene utarbeidet handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, ifølge en undersøkelse fra NKVTS. Redd Barna mener dette er urovekkende, fordi en god handlingsplan er en forutsetning for å sette arbeidet mot vold og overgrep i system.

Forpliktende handlingsplaner som bygger på barns rett til en trygg oppvekst skaper et sikkerhetsnett rundt barna, som ikke er betinget av tilfeldigheter og ildsjeler. Samtidig er ikke en handlingsplan nok i seg selv. For at planen skal gi barn reell beskyttelse, må det settes av midler. Derfor må politikerne følge opp med tiltak og ressurser, og vise at de tar barns rett til beskyttelse og trygghet på alvor.