Erna Solberg ber oss føde flere barn om vi vil ha velferd i framtida, men gjør lite for å sikre folk en trygg start på familielivet. Et arbeidsliv med små stillinger og midlertidighet gir ikke overskudd til å tenke på at man vil ha ansvar for flere. Det er nær umulig for unge å kjøpe seg et hjem uten foreldre som kan hjelpe. Folk trenger hus og arbeid de er trygge i.

De økonomiske forskjellene mellom folk øker, regjeringa truer velferd og trygghet. Det stimulerer neppe flere til å få barn. Høyreregjeringa trosset advarsler fra likestillingsombudet og innførte generell adgang til midlertidige ansettelser. Særlig gravide kvinner blir mer sårbare. Diskriminering av gravide er dessverre ikke uvanlig i arbeidslivet, men det er svært alvorlig å bli stående uten inntekt med et voksende liv i magen. Kutt i barnetillegg for fattige uføre og kutt i overgangsstønad som skal sikre enslige forsørgere arbeid, sender heller ikke signal om at det er trygt å få barn.

Om det å få barn skal oppleves som en reell mulighet i ulike livssituasjoner, må vi ha sosiale systemer og velferdsordninger som understøtter det. Moralisering i abortspørsmål og moralisering over antall fødsler har like lite for seg. Kvinner som bærer fram barn med utviklingshemming eller flere fostre i et svangerskap burde være trygge på at samfunnsstøtten er der når våkenetter og hverdager blir for krevende. Slik er det ikke i dag. Heller enn å frata kvinner valg, må vi sørge for at valgene er reelle. De økonomiske og materielle forholdene påvirker valgene vi gjør, og mulighetene vi opplever at vi selv har i livet. Derfor må velferden bygges opp, ikke rives ned.

Det er ikke første gang statsministeren legger ansvaret for framtidas velferd på vanlige folk. I fjor sommer advarte hun mot ei framtid med 43 timers arbeidsuke om ikke flere tok mer del i arbeidslivet. Det klinger ikke særlig familievennlig. Hva med å gå motsatt vei?

I dag jobber en stor andel kvinner deltid. Mange jobber deltid fordi de ikke får høyere stilling. Noen har ikke helse til å jobbe fullt. Andre får ikke hverdagen til å gå opp om de jobber fulltid og har en økonomisk situasjon som gjør det mulig å jobbe redusert. Heller enn å moralisere over folks valg bør vi søke en mer rettferdig fordeling av arbeid og fritid.

Derfor jobber SV for rett til full stilling, men også for redusert arbeidstid. 6 timers arbeidsdag er et krav som løftes av flere fagforbund og vil sikre bedre fordeling av arbeid og fritid, omsorgsoppgaver, lønnet og ulønnet arbeid. Med kortere arbeidsdag kan arbeidet fordeles på flere, deltid vil reduseres og flere kan klare å stå i full jobb både med tanke på tid og helse. Tenk å komme hjem fra arbeid med overskudd og ha tid til ungene som faktisk finnes!

De færreste føder for fellesskapet, men gode løsninger i fellesskap kan gjøre at flere barn oppleves som mer aktuelt. Erna Solberg må gjerne oppfordre kvinner til å føde for landet, men uten å følge opp politisk blir det bare nok en moralsk pekefinger mot den enkelte kvinne. Om vi skal få flere barn må vi vite at livet, arbeidsdager og hverdager henger i hop.

Kirsti Bergstø, nestleder i SV