Gå til sidens hovedinnhold

Ung reineier mener det er sikker konkurs å måtte redusere til 75 rein: Saksøker staten

Artikkelen er over 5 år gammel

Den unge reineieren fra Indre Finnmark mener det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt til 75, som staten har pålagt ham. Nå har advokaten hans Trond P. Biti saksøkt staten og Landbruksdepartementet.

I stevningen til Indre Finnmark tingrett legger advokat Biti ned påstand om at Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 om å redusere flokken til den unge reineieren i 20-åra, skal erklæres for ugyldig.

– Dette er en viktig sak for min klient. Men danner også presedens for alle de andre reineierne som har fått vedtak om forholdsmessig kutt i reintallet. Og de som rammes hardest av dette, er ofte unge reineiere, som har små flokker i utgangspunktet, før statlige kutt, forklarer Biti til iFinnmark.

Må ha minst 250 rein

Stridens kjerne er hvilke prinsipper som skal gjelde ved den konkrete reduksjonen i forhold til et gitt reintall for et reinbeitedistrikt. Advokat Biti anfører at et forholdsmessighetsprinsippet ikke kan legges fullt ut til grunn.

– Det gjøres gjeldende at det må være en rett for den enkelte siidaandelsinnehaver å ha rein i størrelsesorden minst 250, og at det eventuelt kan være spørsmål om forholdsmessighet utover dette. Det gjøres også gjeldende at departementets vedtak preges ved at uriktige faktiske omstendigheter er lagt til grunn, kan man lese i stevningen.

– Vil gå konkurs

Advokat Biti mener reduksjonen som er fastsatt, er i strid med folkeretten.

Han viser til at i FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter fastsettes det at man har «retten til dyrke sin kultur.»

- Fastsatt reintall for den unge reineieren gjør at det er helt umulig for ham å dyrke sin kultur. Det er sikker rett at folkeretten også verner den økonomiske dimensjonen. Realiteten vil være at reineieren ikke har noen forutsetninger til å utøve sin reindrift. Han vil med aktuelle reintall bli slått konkurs om han fortsetter i næringen, skriver Biti i stevningen.

Balanserer på en knivsegg

Med et så lavt reintall som 75, balanserer den unge klienten hans på en knivsegg i forhold til retten til å ha rein. Det forklarer advokat Trond P. Biti til iFinnmark:

– Med det aktuelle reintall som er fastsatt for min klient, er det også mulighet for at han ved ulykker og låste beiter kan oppleve at reintallet kommer under 50. Og han kan da miste retten til å ha rein, framholder Biti.

Må sikres økonomi

Dette er et forhold som også blir belyst i stevningen mot staten. Videre at det lave reintallet ikke gir hans klient retten til å dyrke sin kultur:

– Etter sikker rett har staten en forpliktelse til å sikre de økonomiske forutsetninger. Dette må i hvert fall gjelde i reindriften, som må anses for å være den viktigste tradisjonelle samiske næringen som finnes.

Med kun 75 rein så vil driftsutgiftene hvert år i stor grad overstige inntektene.

– Dette er allment kjent. Det er blant annet påregnet å bytte snøscooter og ATV minst annethvert år. Bensinutgifter og andre utgifter er ikke ubetydelige, anfører advokat Biti i stevningen mot staten.

– Det antas at det blir helt uforsvarlig og ikke i tråd med gode normer for en forsvarlig saksbehandling at det treffes vedtak som innebærer at enkeltindivider vil få et reintall som man ikke vil kunne leve av. De med minst rein – vil med et prinsipp om forholdsmessighet – være mest utsatt.

Belastning

Biti mener at vedtaket fra staten også er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon i forhold til hans unge klient:

– For reindriftsutøveren betyr det å måtte forlate sin næring langt mer enn det å miste sin jobb på grunn av oppsigelse. En reindriftsutøver er sosialisert inn i reindriften fra vedkommende er et lite barn. Å være reindriftsutøver er en livsstil. Å måtte forlate reindriften vil være en stor menneskelig belastning, fordi alt som betyr noe for min klient er reindriften. De som slutter helt i reindriften får ofte problem med å innrette seg mot ny virksomhet. Man antar at man som menneske neppe kan oppleve en større krise enn at man må forlate den næring man er sosialisert inn til.

Landbruksdepartementet sier at de ikke kommenterer en sak som er under behandling i rettsvesenet.

Kommentarer til denne saken