Se hele oversikten: Dette betyr statsbudsjettet 2018 for Finnmark

Statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett.

Her er alle tildelingene og postene som involverer Finnmark:

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å bevilge 8 millioner kroner til ordningen med ettergivelse av studielån, 20 000 kroner årlig, for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i skolen i Finnmark eller Nord-Troms.

Sysselsetting

 • Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 150 sjøfolk i Finnmark omfattet av tilskuddsordningen.

Næring/innovasjon

 • Regjeringen foreslår å innføre avgiftsfritak på driftsmidler i reindriften så snart som mulig i 2018. Dette gjelder Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
 • Regjeringen har prioritert de direkte tilskuddsordningene over reindriftsavtalen for å støtte opp om de utøverne som har reindrift som hovedvirksomhet og legge til rette for økt omsetning og lønnsomhet i næringen. Under denne regjeringen har de direkte tilskuddsordningene økt fra 69,1 til 76,7 millioner kroner per år. Regjeringen foreslår å bevilge 76,7 millioner kroner også i 2018.Regjeringen foreslår å øremerke 2 millioner kroner til arktisk landbruk i Nordland, Troms og Finnmark. Beløpene er ikke fordelt fylkene imellom ennå.
 • Det vil bli delt ut 1,6 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Finnmark fylke (av en total bevilgning på om lag 50 millioner kroner) for å stimulere til innovasjon og næringsutvikling i landbruket.
 • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013, inkludert beregnet skattefradrag for skattefunnordningen og kapitalfunn. Kapitalfunn er en ny skatteinsentivordning for investeringer i oppstartsselskaper, som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett 2017. Ordningene er landsdekkende, og bedrifter i Finnmark kan søke om disse pengene. Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst.
 • Regjeringen vil styrke innsatsen innen havbruksforskning og kunnskap om nye marine arter, og foreslår å øke bevilgningen med 14 millioner kroner i 2018. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 11 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis. Regjeringen foreslår å redusere Havforskningsinstituttets ordinære driftsbevilgning med 10 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til å etablere et senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø.

Klima

 • I 2016 ble det opprettet en tilskuddsordning for kommunale klimatiltak "Klimasats" i Miljødirektoratet. I 2017 ble det tildelt 150 millioner kroner. Alle fylker har fått tildelt midler til ulike prosjekter. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på nærmere 107 millioner kroner i 2018.

Miljø

 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 million kroner til forskning og kunnskapsinnhenting om laksebestandene i Tanavassdraget.

Flom

 • Regjeringen foreslår å bevilge 254 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 203 millioner kroner til å gjennomføre kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Finnmark vil bli prioritert i 2018, herunder sikring mot kvikkleireskred i Alta kommune.

Kultur/idrett

 • Regjeringen foreslår også i 2018 å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Rittet blir i 2018 arrangert for sjette gang. I løpet av de kommende årene skal alle regioner i Nord-Norge være vertskap for rittet. Pengene foreslås som tidligere håndtert av de tre fylkeskommunene i Nord-Norge.
 • Regjeringen foreslår en økning på 0,6 millioner kroner til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI). Dette er andre år på rad at regjeringen øker tilskuddet til ISFI. Som i 2017 kan økningen brukes både til drift av ISFI og bevilgninger til samiske audiovisuelle produksjoner. Formålet er å sikre ISFI en bedre driftssituasjon, slik at de kan videreføre og styrke satsingen på produksjon og formidling av samiske audiovisuelle verk.

Forsvar

 • I 2018 vil etableringen og driften av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger prioriteres, herunder skal det påbegynnes og nyttes midler til et prosjekt for utvikling av hensiktsmessig eiendom, bygg og anlegg.
 • Regjeringen planlegger å bruke ytterligere om lag 3 millioner kroner på å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets eiendom, bygg og anlegg i Finnmark i 2018. Midlene er planlagt til å videreføre prosjektene for å få fastlagt rammebetingelsene knyttet til skytefeltene på Halkavarre og Høybuktmoen.

Vei

Regjeringen foreslår å bevilge 35,9 milliarder kroner til veiformål i 2018. For Finnmark innebærer dette:

 • E6 Storsandnes-Langnesbukt, Alta kommune 
  Prosjektet utgjør siste etappe i utbyggingen av E6 vest for Alta og omfatter bygging av 4,8 km ny vei, inkludert 3,4 km i tunnel. Det er satt av 119 millioner kroner til prosjektet i 2018. Anlegges ventes åpnet for trafikk i juli 2018. E6 vil bli kortet inn med om lag 4 km.
 • E6 Tana bru, Tana kommune 
  Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, og utbygging av tilgrensende veinett, inkl. gang- og sykkelveier. Prosjektet forventes åpnet for trafikk sommeren 2019. Regjeringen foreslår 135 millioner kroner til prosjektet i 2018.
 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune  
  Regjeringen foreslår 70 millioner kroner til anleggsstart for prosjektet. Dagens tunnel er smal og har lav standard. Prosjekter omfatter bygging av ny vei på 6,8 km, inkludert om lag 3,5 km i tunnel. Prosjektet vil korte inn dagens E69 med 1,4 km og vil sikre to punkter nord for dagens tunnel mot snø- og steinskred. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
 • E105 Elvenes-Hesseng, Sør-Varanger kommune 
  Regjeringen foreslår å bevilge 65 millioner kroner til prosjektet, som blant annet omfatter bru over Pasvikelva og en omlegging av dagens vei forbi Elvenes sentrum. Veien åpnet i september 2017. Midlene i 2018 vil bli benyttet til tiltak på eksisterende vei i forbindelse med omklassifisering og bygging av rasteplass.
 • Rv 94 Skaidi-Arisberg, Kvalsund kommune 
  Regjeringen foreslår midler til å fullføre utbedringen av rv 94 mellom Skaidi og Arisberg.
 • Rv 93 Salkobekken-Øvre Alta, Alta kommune 
  Det er satt av midler til trafikksikkerhetstiltak på rv 93 mellom Salkobekken og Øvre Alta.
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede 
  Finnmark er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Luftfart

 • Kjøp av innenlandske flyruter 
  Regjeringen foreslår å sette av 725,7 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 nye kontrakter for ruteflyging på følgende ruter i Finnmark for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022: 
  - Ruter mellom Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest og Alta.
  - Hasvik – Tromsø v.v. og Hasvik – Hammerfest v.v.
  - Lakselv – Tromsø v.v.

Kyst

 • Fiskerihavner 
  Regjeringen foreslår å bevilge i alt 117,9 millioner kroner til å gjennomføre fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner kroner av til vedlikehold og 97 millioner kroner er foreslått til tiltak i fiskerihavner. I Finnmark gjelder det følgende havner:
  - Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune, Finnmark – startet i 2017, sluttføring i 2018
  - Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune, Finnmark – startet i 2016, sluttføring i 2018
 • Farleder 
  Regjeringen foreslår å bevilge 243,6 millioner kroner til farledsutbedringer langs kysten. Tiltakene skal bidra til at farleder får dybde, bredde og navigasjonsinfrastruktur som gir god sikkerhet og framkommelighet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 88,5 millioner kroner til tiltak på kystområdet for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene. Tiltakene skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Hele bevilgningen på posten er satt av til å forbedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen i Tana kommune. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg 
  Regjeringen foreslår å bevilge 31,1 millioner kroner til tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg. I tillegg kommer tidligere inndratte/ikke brukte midler på posten, slik at det kan fordeles 39, 65 millioner kroner på posten. Av dette er det foreslått 7 millioner kroner til havner i Finnmark: 
  - Forsøl fiskerihavn – flytekai (Hammerfest kommune): 1,7 millioner kroner
  - Havøysund fiskerihavn – flytekai (Måsøy kommune): 1,3 millioner kroner
  - Svartnes fiskerihavn – molo indre havn (Vardø kommune): 4,0 millioner kroner
 • Kystruten Bergen-Kirkenes 
  Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen-Kirkenes for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Regjeringen foreslår å bevilge 700,8 millioner kroner til drift av kystruten i 2018. I forbindelse med utlysning av konkurranse om nytt kjøp av tjenester når gjeldende avtale med Hurtigruten AS går ut, er det lagt opp til å videreføre tjenesten med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger.

Elektronisk kommunikasjon

 • Tilskudd til bredbåndsutbygging 
  Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.
 • Tilskudd til telesikkerhet og beredskap 
  Regjeringen foreslår å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet og -beredskap i en tid der trygg og robust elektronisk kommunikasjon blir stadig viktigere for folk flest, næringsliv og samfunnskritiske funksjoner i alle sektorer. En andel av midlene vil gå til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets program for forsterket ekom, som sørger for forsterket elektronisk kommunikasjon i utsatte kommuner.

Post

 • Lørdagsomdeling av aviser 
  Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett.
 • Statlig kjøp av post- og banktjenester 
  Regjeringen foreslår 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landspostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Artikkeltags