I retten kjemper den unge reineieren Jovsset Ante Iversen Sara for at flokken hans ikke skal reduserer fra 150 til 75 dyr.

LES OGSÅ: Saksøker staten

Sikker konkurs

iFinnmark skrev allerede i juni i fjor om den unge reineieren fra Indre Finnmark som mener det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt til 75, som staten har pålagt ham.

Brudd på menneskerettigheter

Advokaten hans Trond P. Biti saksøkte staten og Landbruksdepartementet.

Indre Finnmark tingrett mener, i likhet med Saras advokat Trond P. Biti, at reintallsreduksjonen for Sara er et brudd med den Europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) protokoll 1 artikkel 1 (P1-1) og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27, og er således et ugyldig vedtak.

Dette er saken

Etter at Sara fikk innvilget fri sakførsel, ble søksmål tatt ut ved stevning for Indre Finnmark tingrett den 22. mai 2015, med påstand om at vedtaket om reintallsreduksjon er ugyldig.

Den 3. juli 2015 inngav staten tilsvar. Under saksbehandlingen avsa tingretten kjennelse om oppnevnelse av sakkyndig, hvoretter lærer Ingrid Mari-Anne Skum Gaup ble oppnevnt med mandat til å gi en beskrivelse og vurdering av forutsetningene for å drive reindrift som hovednæring med et reintall på 75 dyr. Hovedforhandling ble holdt den 1. – 3. februar 2016. Saksøker møtte og gav forklaring. Den sakkyndige møtte og redegjorde for sin utredning.

Retten mottok forklaring fra 2 vitner, samt 2 sakkyndige vitner, og det ble foretatt en gjennomgang av dokumentbevis.

I dag falt dommen

Rammes hardt

Retten forholder seg til en dom i en sak som en nederlandsk svinebonde tidligere har kjørt for EMD.

For en ung reineier i etableringsfasen er det klart at en prosentvis reduksjon vil ramme svært hardt, spesielt når reduksjonen medfører at man kommer på et reintallsnivå uten muligheter til å drive med overskudd, og med en omsetning som mest sannsynlig vil ligge under minstekravet til å oppnå produksjonstilskudd. For reineiere med høyt reintall vil en prosentvis reduksjon selvsagt innebære en større reduksjon i numerisk reintall, men de vil fortsatt ha forutsetninger for å drive med overskudd, der driftstilskudd etter reindriftsavtalen er inkludert, uttaler Indre Finnmark tingrett.

LES MER (krever innlogging): Imponert sametingspresident: Kan dommen felle reindriftsloven?

Ingen kommentar

Rådgiver Astraea Antal, som er pressekontakt i Landbruks- og matdepartementet fredag,  sier til iFinnmark at departementet ikke vil kommentere dommen i dag.

- Vi vil bruke mer tid på å sette oss inn i dommen, før vi kan kommentere den, sier hun til iFinnmark.