Skal drøfte navnet på Finnmark og Troms – lukker møtet: – Kan bli sagt ting som kan bli brukt mot oss i en mediesituasjon

VIL STENGE MØTET: Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), innstiller på å stenge møtet i forhandlingsutvalget for sammenslåing av Finnmark og Troms.

VIL STENGE MØTET: Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), innstiller på å stenge møtet i forhandlingsutvalget for sammenslåing av Finnmark og Troms. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det reagerer både redaktører og Norsk Presseforbund på. – Det er vanskelig å akseptere i et demokrati. Det er ikke pressens oppgave å gjøre tilværelsen behagelig for politikerne, sier Anniken Renslo Sandvik, redaktør i Finnmarken.

DEL

Onsdag morgen ble det kjent at forhandlingsutvalget som skal drøfte Finnmark og Troms-sammenslåingen vil foregå bak lukkede dører torsdag og fredag denne uken. Blant sakene som skal behandles, er hvordan styreform den nye regionen skal ha, og hva navnet skal være.

NRK omtalte saken først.

– Vi kommer til å åpne møtet med å spørre om vi skal stenge møtet, sier fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap).

Ifølge Vassvik er både hun og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms enige om at møtet skal stenges. Det begrunner Vassvik i paragraf 31 i kommuneloven, femte ledd. Den sier: «Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.»

Saken fortsetter etter bildet.

UTVALGET: Lise Svenning, Geir Ove Bakken, Ragnhild Vassvik, Johnny Ingebrigtsen og Arne Liaklev er FFKs forhandlingsutvalg.

UTVALGET: Lise Svenning, Geir Ove Bakken, Ragnhild Vassvik, Johnny Ingebrigtsen og Arne Liaklev er FFKs forhandlingsutvalg. Foto:

Skal drøfte de ansatte

På spørsmål om hvilken informasjon som er unntatt offentlig innsyn etter offentlighetsloven, svarer Vassvik:

– Vi skal drøfte forholdet til de ansatte. Vi har innstilling om å stenge hele møtet. Så legger vil til rette for pressen med informasjon og pressekonferanse etterpå.

Etter konferering med fylkeskommunens advokat, begrunner Vassvik videre lukkingen med paragraf 23 i offentlighetsloven, første ledd. Den sier: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysninger når det er påkrevd av omsyn til ei forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønns- eller personalforvaltninga til organet.»

Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet

1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.

2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det.

5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det, og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006 nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument.

Kilde: Lovdata

Offentleglova § 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar som gjeld forhandlingar om rammeavtalar med landbruks-, fiskeri- og reindriftsorganisasjonane når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av forhandlingane.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for tilbod og protokoll etter regelverk som er gitt i medhald av anskaffelsesloven, til valet av leverandør er gjort.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som gjeld selskap der staten eller ein kommune eller fylkeskommune har eigarinteresser, og som blir behandla av vedkommande organ som eigar, dersom selskapet ikkje er omfatta av verkeområdet for lova her.

Kilde: Lovdata

Det nye navnet

En av de konkrete sakene forhandlingsutvalget skal drøfte er navnet på den nye regionen. På spørsmål om hvordan paragraf 23 i offentlighetsloven omfatter navnevalg, svarer Vassvik:

– I utgangspunktet trenger vi ikke benytte oss av disse paragrafene. Vi er i en ekstraordinær situasjon som vi ønsker å skape ro rundt, og legge rette for å ha en kommunikasjonsplan for. Av hensyn til videre forhandlinger ønsker vi å styre informasjonen, sier hun.

Fylkesadvokat Ada Molne Kjøllesdal har tidligere skrevet i en e-post til NRK at «det kan reises spørsmål om forhandlingsutvalgets virksomhet i det hele tatt er omfattet av kommunelovens møtebestemmelser, slik at møtene uansett kan være lukket».

Sårbar posisjon

Til statskanalen har imidlertid advokat Kristian Brandt i advokatfirmaet Hjort DA uttalt at dette er møter etter kommunelovens forstand, og at det dermed ikke skal så mye til før kommunelovens regler gjelder. Til det svarer Vassvik:

– Vi er i en sårbar forhandlingssituasjon, hvor det blir sagt ting i forhandlinger som kan bli brukt mot oss i en mediesituasjon. Det kan være med å gjøre det vanskelig å drive forhandlingene videre. Vi ønsker en styrt forhandling for å være trygg på at vi har en trygg arena, sier Vassvik.

Unngå vanskeligheter

iFinnmark ber igjen om en lovhjemmel som kan begrunne argumentasjonen om lukking av møtet. Vassvik viser til paragraf 14 i offentlighetsloven. Den sier: «Eit organ kan gjøre unntak fra innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksforebuing.»

– Vi har posisjoner og strategiske situasjoner fra begge parter. Med pressen til stede vil det blottlegge de posisjonene for langt flere av dem som sitter i forhandlingsutvalget. Det vil skape uro rundt forhandlingsposisjonen neste gang vi skal møtes, sier fylkesordfører Vassvik, og fortsetter:

– Det er rett og slett for å unngå å skape en posisjon som skaper vanskeligheter i de forhandlingene vi skal gjennomføre, som kan bli brukt i en mediesituasjon som vi ikke ønsker, sier hun.

Offentleglova § 14. Dokument utarbeidde for eiga saksførebuing (organinterne dokument)

Eit organ kan gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing.

Første ledd gjeld ikkje:

a) dokument eller del av dokument som inneheld den endelege avgjerda til organet i ei sak,

b) generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet,

c) føredrag til saker som er avgjorde av Kongen i statsråd, og

d) presedenskort og liknande, men ikkje dersom kortet gjengir organinterne vurderingar.

Kongen kan gi forskrift om at det ikkje skal kunne gjerast unntak etter første ledd i paragrafen her for bestemte dokument i bestemte statlege eller statleg tilknytte organ.

Kilde: Lovdata

På spørsmål om deler av møtet kunne vært lukket, får iFinnmark følgende svar fra Vassvik:

– Det kan komme opplysninger som kan unntas offentlighet, som i den forhandlingssituasjonen vi er i med to fylkeskommuner med forskjellige posisjoner.

Kommuneloven må gjelde

Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund, avfeier med en gang at paragraf 14 er gjeldende i denne saken.

– Paragraf 14 i offentlighetsloven gjelder interne dokumenter. Så den gjelder ikke om de legges fram for folkevalgte organer. Jeg kan ikke se at de har hjemmel til å bruke den, sier hun, og fortsetter:

– Det første som må avklares er om kommuneloven gjelder, og dermed kravene om møteoffentlighet gjelder i denne saken. Dette er ikke et klassisk folkevalgt organ, sier Foss.

Ettersom representantene i forhandlingsutvalget er folkevalgte politikere fra Troms og Finnmark, mener Foss likevel at kommuneloven nok må gjelde. I tidligere nevnte paragraf 31 i kommuneloven heter det at et møte kan vedtas lukket når hensynet til «tungtveiende offentlige interesser tilsier det.» I dette tilfellet mener Foss at tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet skal være åpent.

– Dette er noe av det viktigste som skjer i Finnmark og Troms akkurat nå. Alle har en mening om prosessen, og det er ønskelig at folk har en mening. Da må det være offentlighet om det.

Har klaget på beslutningen

NRK Finnmark klaget på ønsket om å lukke møtet da de ble kjent med saken onsdag morgen. Litt seinere på formiddagen sendte Finnmarken og Finnmark Dagblad også inn en klage.

Sjefredaktør Anniken Renslo Sandvik i Finnmarken reagerer sterkt på beslutningen om å lukke møtet.

– Debatten om sammenslåing av Troms og Finnmark er den viktigste pågående debatten i fylket akkurat nå. Forhandlingsutvalget består av folkevalgte politikere som i stor grad skal forhandle om framtiden. Selvfølgelig har det som skjer på dette møterommet offentlighetens interesse, sier hun.

Hun mener det er bekymringsverdig at politikerne vil lukke møter for å unngå en uheldig mediesituasjon.

– Det er vanskelig å akseptere i et demokrati. Det er ikke pressens oppgave å gjøre tilværelsen behagelig for politikerne. Vi skal stille kritiske spørsmål, og gi innbyggerne en innsikt i hva som foregår. Da må vi ha tilgang til prosessen og debatten. Å bli henvist til en pressekonferanse når alle diskusjonene er over er ikke godt nok, sier hun.

Saken fortsetter etter bildet.

BEKYMRET: Anniken Renslo Sandvik, redaktør i Finnmarken mener lukkingen av forhandlingsutvalgsmøtet er vanskelig å akseptere i et demokrati.

BEKYMRET: Anniken Renslo Sandvik, redaktør i Finnmarken mener lukkingen av forhandlingsutvalgsmøtet er vanskelig å akseptere i et demokrati. Foto:

Tryggere med åpen debatt

Fylkesordfører Vassvik argumenterer for å stenge møtet, ettersom politikerne vil ha en trygg arena å drøfte på. Det mener Foss i Norsk Presseforbund er et dårlig argument.

– Det er mye tryggere å ta den diskusjonen åpent. De skaper mer tillit om de viser åpenhet på et tidlig tidspunkt, sier hun.

Når det gjelder paragraf 23 i offentlighetsloven, som gir unntak for innsyn av hensyn til forsvarlig økonomi-, lønns- eller personalforvaltning, sier Foss følgende:

– Den paragrafen kan brukes i nettopp motsatt retning, nettopp hensynet til forsvarlig videre drift tilsier at man skal være åpen. Det ligger veldig konkrete vurderinger om disse hensynene til offentlighetsloven som ligger der. Det må være en eller annen for skade ved at man åpner opp og får hensyn. Det er vanskelig å påvise at det vil skade økonomi- og personalforvaltningen, sier hun.

Enig om lukking

Opposisjonsleder, og gruppeleder i for Høyre i fylkestinget i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, er imidlertid enig om at møtet bør lukkes.

– Vi prøver nå å komme i gang med en god prosess, med å løfte vanskelige saker. Jeg tror at det er bra om man starter i et fora hvor man slipper at alt det man sier kan havne i en avis, er en stor fordel, sier Hesjevik.

Han mener det ikke ville være produktivt å starte en slik drøfting i et fora hvor alt – i verste fall – kan havne direkte ute på internett på en nettavis.

– De samles jo nå for å finne ut hvordan regionen skal stå sterkere og bedre etter endringene, sier han.

Artikkeltags