Om få måneder avgjøres det om det blir dyrere med båt og buss

NYE PRISER: Konstituert samferdselssjef Jørgen Blix (til høyre) her sammen med Per Bjørn Holm-Varsi, som han vikarierer for. Blix skal følge opp høringsbrevet Holm-Varsi sendte ut før han tok permisjon.

NYE PRISER: Konstituert samferdselssjef Jørgen Blix (til høyre) her sammen med Per Bjørn Holm-Varsi, som han vikarierer for. Blix skal følge opp høringsbrevet Holm-Varsi sendte ut før han tok permisjon. Foto:

Fylkestinget skal avgjøre hva de nye prisene blir i mars.

DEL

Takstendringer for kollektivtrafikken i Finnmark har ikke blitt justert automatisk, men har vært gjenstand for sporadisk oppjustering. Fylkestinget er takstmyndighet i fylket og i mars 2017 vil fylkesrådmannen legge fram sak om justering av takstene for kollektivtrafikken – med virkning fra 1.april 2017, skriver samferdselsavdelinga i høringsbrevet som er sendt ut til kommunene i Finnmark.

Konstituert samferdselssjef, Jørgen Blix, opplyser at bakgrunnen for at billettprisene på hurtigbåt ikke er justert siden 2010, er fordi man har vært i påvente av nye kontrakter på hurtigbåt.

Foreslåtte endringer:

Blix presiserer at forslagene i saken som ble lagt frem i fylkestinget i desember 2016 ikke nødvendigvis blir en del av saken til fylkestinget mars 2017.

Minimums – og maksimumstakst:

Minimumstakst for hurtigbåt foreslås satt på samme nivå som for buss, med kr 50, – for voksen, enkeltbillett korteste sone.

Maksimumstakst foreslås øket fra dagens k r. 450,- til kr. 500,- for både buss, Flexx og hurtigbåt. Dette vil gjøre det enklere å innføre gjennomgående billettering også på sjøruter, uten at operatør taper større billettinntekter.

Årlig regulering av takster:

For å sikre en jevn justering av takstnivået på enkeltbilletter på buss, Flexx og hurtigbåt, foreslår fylkeskommunen å innføre årlig justering av takstene i henhold til gjeldende konsumprisindeks. Dette vil bidra til å holde operatørenes billettinntekt og derved fylkeskommunens tilskuddsramme på et forutsigbart nivå.

Buss

Det ble gjennomført takstjustering for buss i 2015, og Finnmark ligger likt med flere andre fylker hva gjelder nivået på enkeltbilletter. Unntak er bysonetakst, som er unik for Finnmark og gir landets desidert laveste bybussbillett. Det foreslås ingen endringer i 2017 for enkeltbilletter.

Følgende endring foreslås for periodebilletter: 

Finnmarkskortet Barn Periodebillett i ring – og bybuss for barn er i dag gyldig for reisende f.o.m. 5 år t.o.m. 11 år. Det foreslås at dette endres til å gjelde f.o.m. 4 år t.o.m. 11 år. Prisen holdes uendret på kr 100,- for periode på 30 dager.

Hurtigbåt

Finnmark har landets desidert laveste billettpriser på hurtigbåt – et resultat av at takstene ikke har vært regulert på mange år. Rutestrukturen har gjennomgått en omfattende omlegging siste året, og antall reisende har etter dette hatt en betydelig vekst. Det foreslås derfor å holde det generelle takstnivået lavt også i 2017, for å bidra til ytterligere vekst. 

Følgende endringer planlegges:

Distansebasert takstkart:

Mens takstene for buss, Flexx og ferge er distansebaserte, er det for hurtigbåt ingen logisk oppbygging av takstene. Takstene varierer vesentlig selv på strekninger som er like lange. Fylkeskommunen foreslår derfor å innføre et distansebasert takstkart også for hurtigbåt, etter modell for buss, Flexx og ferge, for å gi et mer gjenkjennelig og forutsigbart takstnivå. 

Kjøretøyfrakt:

Fylkeskommunen foreslår at kjøretøyfrakt på kombibåt sidestilles med ferge i alle samband mellom fergekaier, der kjøretøyene kan kjøres av og på fartøy ved egen kraft. Disse samband foreslås billettert i henhold til «Riksregulativet for fergetakster».

Differensiering av takster:

Med bakgrunn i fylkestingsvedtak om kontantfrihet om bord på busser og fartøy ønskes billettsalg i størst mulig grad forhåndskjøpt. Takst for forhåndskjøpt billett settes derfor som grunnsats, mens billetter som kjøpes kontant om bord beregnes med et tillegg på 25 prosent.

Buss og hurtigbåt

Finnmarkskortet UNG:

Periodebillett for buss og hurtigbåt er gyldig for ungdom f.o.m. 12 år t.o.m. 19 år for periode på 30 dager. Det foreslås at denne utvides til også å gjelde studenter med gyldig studentbevis t.o.m. 25 år, samt vernepliktige i uniform. Prisen holdes uendret på kr 250, - .

Finnmarkskortet TOUR:

Innføring av et nytt billettprodukt for turister, gyldig på buss og hurtigbåt. Det planlegges at dette utvikles i samarbeid med reiselivsnæringen. Innføringen er i henhold til vedtatt billettstrategi for Finnmark. Øvrige billettprodukter foreslås beholdt uendret.

Venter på politisk behandling

Blix kan ikke si om deres innspill vil bli tatt til følge, og derfor vil han ikke si hvilke konsekvenser en kommende takst- og prisjustering vil få.

– Den politiske behandlingen av takstregulativet er utsatt til fylkestinget mars 2017, ingen av forslagene i saken i desember er satt i drift. Før det er politisk behandlet kan vi ikke si noe om hva slags tilbud, takster og konsekvenser eventuelle endringer får, opplyser den konstituerte samferdselssjefen.

Artikkeltags