Equinor har varslet at selskapet vil levere sin endelige plan for utbygging og drift av Wistingfeltet i Barentshavet i desember 2022. Finnmark Senterparti mener at ei eventuell utbygging av feltet må føre til arbeidsplasser og ny aktivitet i landsdelen. Fylkespartiet krever derfor at ilandføring av oljen stilles som krav for å godkjenne prosjektet.

I forbindelse med Johan Castberg-utbyggingen, sviktet Solberg-regjeringen Finnmark ved å overprøve to stortingsvedtak om ilandføring og omlasting på Veidnes i Nordkapp kommune. Finnmark Sp mener at Sp/Ap-regjeringen må stille ilandføring av oljen som vilkår for å godkjenne Wisting, da det er avgjørende at lokalbefolkning og kommuner får sin del av ringvirkningene.

Finnmark har i årtier vært råvareleverandør til staten, og tida er overmoden for at også Nordkapp kommune får ta del i den verdiskapningen som olje- og gassvirksomheten i nord representerer.

Ilandføring fra Wisting-feltet kan bidra til svært etterlengtede kompetansearbeidsplasser i Nordkapp kommune. En slik driftsløsning vil også være en kjærkommen mulighet for entreprenørbransjen i området til å konkurrere om kontrakter knyttet til etablering og drift av både offshoreinstallasjon og landanlegg, på linje med det som skjedde under Melkøya-utbygginga i Hammerfest.

Finnmark Senterparti ber om at partiet sentralt og i regjering – i tråd med god senterpartipolitikk om å ta hele landet i bruk og skape lokale ringvirkninger – tar eierskap til denne saken og fremmer ilandføring til Nordkapp som et ufravikelig vilkår for utbygging av Wisting-feltet. En god oljevernberedskap og plan for ivaretaking av dyreliv og sårbar natur er nødvendige og viktige tilleggsforutsetninger som også må være på plass før utbygging av verdens nordligste oljefelt kan bli aktuelt.