Til helgen holder Finnmark Arbeiderparti årsmøte i Alta. To hele dager med politisk verksted og spennende debatter. Vedtak som fattes er med på å sette retning for Arbeiderpartiets fremtidige politikk. Som ordførere i kystkommuner i Finnmark og som regionleder for LO Troms og Finnmark, har vi store ambisjoner på vegne av vår region.

La det derfor ikke være noen tvil. Arbeiderpartiet er industripartiet. I år står en rekke viktige saker på dagsorden. Saker som vil få betydning for Finnmarks befolkning i lang tid. Vi kan velge utvikling, eller vi kan velge å føye oss for de som nærmest ønsker å verne oss fra oss selv.

Finnmark har enorme naturressurser, både til havs og på land. Like enorme er mulighetene til å utvikle regionen vår, samtidig som vi bidrar til å dekke verdens økende etterspørsel etter energi og mineraler.

Verden har et voksende behov for energi. Det er avgjørende at det meste av veksten skjer gjennom utviklingen av fornybare energiressurser, selv om etterspørselen etter olje og gass vil forbli høy i uoverskuelig framtid. Finnmark har store, ubrukte fornybare energiressurser på land og til havs, og betydelige forekomster av viktige mineraler som benyttes i utvikling av klimateknologi.

Det er behov for en økt nasjonal satsing for å utnytte mulighetene dette gir. Finnmark kan gå i front og vise vei.

Klimautfordringene danner bakteppet for alle diskusjoner og beslutninger både i politikk og næringsliv – det er vår tids største utfordring. Hvis vi ikke lykkes med å redusere de globale utslippene de neste tiårene, vil verden oppleve dramatiske endringer. Skal vi nå målene i Parisavtalen, samtidig som vi utvikler Norge som klimanøytralt samfunn innen 2030, må vi kutte drastisk i utslipp av klimagasser.

Dette må vi klare samtidig som vi ivaretar folks forventninger om gode velferdstjenester, infrastruktur (som flyruter som ikke legges ned), arbeid og trygge klimavennlige lokalsamfunn.

Som ordførere og regionleder, ønsker vi utbygging av ny energi i Finnmark. Vi vil legge til rette for vindkraft både på land og til havs, så lenge kommunene blir hørt, og det blir tatt tilstrekkelig hensyn til naturinteresser og andre næringer. Særlig fiskeriinteressene må hensyn tas, og forslaget om havvind på Råsa kan vi ikke støtte.

I Berlevåg har vi Norges mest effektive vindkraftanlegg. Berlevåg går nå i front, og er i gang med å bygge en hydrogenfabrikk. Hydrogen fra Berlevåg kan brukes til å dekke energibehovet på Svalbard, og erstatte gassturbiner på fremtidige plattformer i Barentshavet. Energien som skapes i Finnmark vil i tillegg til hydrogensatsingen gi muligheter for å skape ny kraftkrevende industri i Finnmark. Hydrogensatsingen er bare en begynnelse.

På tvers av våre kommuner kan vi finne løsninger på verdens etterspørsel av energi. Vindkraft fra Lebesby kan være en del av løsningen når LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest skal elektrifiseres. I Måsøy gjøres det store investeringer i reetablering av Havøygavelen vindpark, og det jobbes med ytterligere utbygginger på andre lokasjoner.

For å klare en slik satsing på tvers av kommuner, på tvers av regionen vår, er vi avhengige av et strømnett som kan levere grønn kraft til vår industri. Derfor er det helt avgjørende å forbedre nettkapasiteten i Finnmark hvor 420 kV kraftledningen Skaidi-Hammerfest og Skaidi- Varangerbotn kommer på plass snarlig.

Norsk gass kan bidra til at land i Europa reduserer avhengigheten av kull, og letter overgangen til fornybare energikilder. Gassen fra Snøhvit er et viktig bidrag. På sikt kan også nye felt være en del av en større hydrogensatsing, hvor naturgass fra Barentshavet kan brukes til hydrogenproduksjon.

Vi vil stemme imot å sette en sluttdato for petroleumsnæringen eller å trekke iskanten så langt sør at det vil hindre utbygging av nye felt som ligger på tegnebrettet. Det vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge. Arbeidsplasser vil forsvinne. Det vil sannsynligvis også enda flere av flyrutene våre.

Samtidig vet vi at oljen må erstattes av fornybar energi og gass om vi skal nå Paris-målene. Etterspørselen etter olje vil gå ned på lang sikt, selv om den fremdeles er økende.

Som ordførere og regionleder vil vi fortsette å legge til rette for bærekraftig bruk av naturressursene våre til å skape industri, trygge arbeidsplasser og sikre fremtidens velferd. Vi vil vi jobbe med de ulike næringene og samtidig stille tøffe krav. Krav om at industri i våre nærområder skal sikre gode jobber i vår region. Krav om at det skapes ringvirkninger på land i våre kommuner.

Slik bygger vi gode lokalsamfunn, slik bidrar vi til å løse klimakrisen og slik er vi en del av løsningen på verdens økende energibehov.

Flere forfattere

Eva D. Husby- ordfører i Hasvik kommune

Marianne Sivertsen Næss- ordfører i Hammerfest kommune

Bernth Sjursen- ordfører i Måsøy kommune

Sigurd Rafaelsen- ordfører i Lebesby kommune

Rolf Laupstad- ordfører i Berlevåg kommune

Bjørn Johansen- regionleder LO Troms og Finnmark