Gå til sidens hovedinnhold

Disse skal granske Bruer-saken

Artikkelen er over 4 år gammel

– Har tillit til at egne ansatte kan evaluere.

Fylkesrådmannen har satt ned en gruppe som skal granske Bruer-saken og to andre arbeidsrettssaker i fylkeskommunen.

– Har tillit til at egne ansatte kan gjennomføre

I bestillingen står det følgende:

– Gruppa settes sammen av personer som ikke har vært direkte involvert i prosessen rundt arbeidskonflikten eller rettsssaken. Det er besluttet at følgende skal være med i arbeidsgruppa:

 • Assisterende fylkesrådmann Anne-Cathrine Larsen fra administrasjonsavdelinga
 • Organisasjonsutvikler Charles Petterson – Fylkesrådmann stab
 • Assisterende opplæringssjef Ole Håkon Haraldstad – Opplæringsavdelinga
 • Rådgiver Mikal Lanes – Næringsavdelinga
 • Rektor Eva Britt Birkenes, Tana videregående skole
 • HR-rådgiver Kristoffer Lykke Kjæreng-Amundsen, Administrasjonsavdelinga
 • Karin Henriksen – Tillitsvalgt Parat
 • Sissel Breie Henriksen – Tillitsvalgt Utdanningsforbundet

– Fylkesrådmannen har tillit til at egne ansatte og tillitsmenn kan gjennomføre evalueringen som en del av egenkontrollen som fylkesrådmannen etter kommuneloven §23 plikter å holde til enhver tid. Det er derfor etablert en arbeidsgruppe for oppfølging/læring etter lagmannsrettens dom. Gruppa ledes av assisterende fylkesrådmann og består av fem medarbeidere og to tillitsvalgte, skriver fylkesrådmannen i sin utredning.

I bestillingen så går det frem at målet er å «lære for å håndtere vanskelige personalsaker på en korrekt måte».

Her er «spilleregler» som går frem i bestilling fra fylkesrådmannen:

 • Arbeidsgruppa jobber helt selvstendig og står fritt til å ta opp saker innenfor mandatet sitt.
 • Leder av arbeidsgruppa har ansvaret for fremdriften, og eventuelle justeringer av prosessen. 
 • Arbeidsgruppas medlemmer har ansvaret for å bidra med faglige innspill.
 • Arbeidsgruppas deltakere er ikke bundet av noe mandat fra sin leder eller sin avdeling. De skal fritt bidra med sin kompetanse og sine erfaringer inn i arbeidsgruppa.
 • Arbeidsgruppas medlemmer skal ha innsyn i alle dokumenter som er nødvendig for å løse oppdraget.

Skal avslutte arbeidet i mars

Gruppa skal starte sitt arbeid 3. februar og avslutte arbeidet ca 1. mars, ifølge bestillingen. Det skal lages en rapport som fylkesrådmannen og ledere i Finnmark fylkeskommune skal bruke.

Fylkesrådmannen ønsker ikke en ekstern gransking av saken. Om dette skriver han følgende:

– Fylkesrådmannen har gjort en vurdering av hvordan læringsarbeidet best kan gjennomføres og vurdert ulike løsninger som granskning foretatt av eksterne eller interne arbeidsgrupper. Advokatforeningens «Retningslinjer for private granskninger» peker på at en ekstern granskning bare bør brukes i det tilfellet gransking er det beste alternativet og at denne evaluering ikke kan gjennomføres av organisasjonens egne ansatte og tillitsmenn. Det er allerede avdekket feil gjennom dommene fra rettsapparatet – og fokus for organisasjonen bør derfor heller rette seg mot læring og forbedring, heter det fra fylkesrådmannen i hans redegjørelse til fylkesutvalget.

– Vi som organisasjon må ta lærdom

Ruud skriver også til fylkesutvalget at han tar saken på alvor.

– Videre forholder fylkesrådmannen seg svært alvorlig til lagmannsrettens sterke påpekninger av at saksbehandlingen ikke har vært forsvarlig i arbeidsrettssak 3, og at oppsigelsen derfor var usaklig. Lagmannsretten påpeker videre at Finnmark fylkeskommunes saksbehandling har vært uheldig og krenkende. Fylkesrådmannen mener det derfor er viktig at vi som organisasjon tar lærdom av alle disse forholdene, og ikke minst at vår saksbehandling ikke har vært slikt den burde. På bakgrunn av dette har fylkesrådmannen satt ned en arbeidsgruppe for oppfølging og læring etter lagmannsrettens dom, heter det i orienteringen.

– Fylkesrådmannen er også opptatt av læringseffekter for hele organisasjonen FFK. Når det gjelder Alta videregående skole, så er det viktig at det fokuseres på skoleutvikling for 1000 elever og om lag 250 ansatte ved Alta videregående skole. Fylkesrådmannen har en målsetting om å fremlegge en sak til fylkestinget i mars som tar for seg arbeidsgruppens gjennomgang av sakskomplekset, og gjør rede for hvordan fylkesrådmannen vil gripe fatt i de problemstillingene som arbeidsgruppa påpeker, heter det videre.

Fylkesrådmann Øystein Ruud har ikke besvart iFinnmarks henvendelser.

Kommentarer til denne saken