Fikk anonym varsling om kommunestyremedlem: - Dette er en skikkelig drittpakke mot meg

Heidi Holmgren, kommunestyremedlem (SP) svarer på påstandene om sin egen habilitet.

Heidi Holmgren, kommunestyremedlem (SP) svarer på påstandene om sin egen habilitet. Foto:

Kommunedirektør Einar Arild Hauge mottok i juli en anonym e-post hvor det pekes på flere punkter rundt Heidi Holmgren (SP) sin habilitet i forbindelse med parkeringsløyvesaken på Nordkapplatået og hennes roller på flere områder.

DEL

Dette er dokumenter og e-post utveksling som Finnmarksposten har fått tilgang til. Blant annet kontraktene som ble undertegnet i 1991 av Rica og Nordkapp Camping. (Nordkapp Motell AS).

Avtroppet kommunedirektør Einar Arild Hauge ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt utover det som står i papirene og e-post utvekslingen.

I den anonyme meldingen som kommunedirektøren i e-posten her sikter til, kan man lese flere påstander rundt Holmgrens habilitet:

Det pekes i den anonyme varslingen på henne eierskap til bedriften Nordkapp Camping, hun er kontaktperson i Royal Northcap Club, som ikke leverer regnskap – men betaler husleie til Nordkapp Camping. Varsler mener hun er styreleder i Nordkapp og omegn turlag, som sammen med Norsk friluftsråd har vært de fremste til å argumentere for endre status på Nordkapplatået.

Varsler skriver videre i den anonyme varslingen at Heidi har frontet at det må innskjerpes parkeringstid på Nordkapplatået og at platået må være gratis å besøke. Denne gullkantede avtalen har gitt Nordkapp Camping en inntekt på millioner siden den ble inngått.

Varsler mener dermed det er grunn til å stille spørsmål ved hennes habilitet, og om det er riktig at hun skal sitte å behandle arealplanen og Nordkappsaken i kommunestyret. Varsler mener i brevet at dette gir Holmgren fordeler på den måten at det er viktig for Nordkapp Camping at det blir korttidsparkering på Nordkapplatået, det vil gi inntekter på hennes campingplass.

Varsler skriver videre at det kan være lukrativt, om Rica velger å selge Hotellet som følge av inntektsfall. Det vil gi Holmgren første rett for overtakelse, eventuelt 15 prosent av overskuddet. Hun er styreleder i turlaget – og har sterke og motstridende interesser der.

Den anonyme varsleren mener at dette er avtaler som Holmgren aldri har nevnt, eller selv vurdert sin habilitet.

Ifølge Brønnøysundregistrene eier imidlertid ikke Heidi Holmgren noen aksjeandeler i Nordkapp Camping as. Det gjør på den andre siden hennes familie, hvor Bernt M. Holmgren eier 691 aksjer og Torgunn Holmgren eier 40 aksjer. De resterende 109 av totalt 840 aksjer, eies av NAF avdeling Hammerfest/Karasjok.

Selskapet Nordkapp Camping har en total aksjepost på 840 aksjer pålydende kroner 1000 hver. Her har selskapets tillitsmenn eierandeler og rettigheter til eiendom.

Holmgren fratrådte som styreleder etter årsmøtet i Nordkapp og omegn turlag i slutten av mai i år, men hun står fortsatt oppført som kontaktperson for laget i Brønnøysundregistrene.

Rettet spørsmål til Holmgren

Som følge av varselet, rettet kommunedirektøren spørsmål til Holmgren, og også henvendt seg til Scandic og Rica eiendom for å få verifisert at det foreligger en avtale mellom partene. Dette informerer kommunedirektøren Holmgren om i videre e-post utveksling:

Som det framgår av brevet av 02.07.20 er jeg som kommunedirektør pliktig å ta opp aktuelle spørsmål som reiser seg i tilknytning til en forvaltningssak som i dette tilfellet skal klagebehandles av kommunestyret. Det vil også gjelde relevante spørsmål som kommunedirektøren blir oppmerksom på ved anonyme henvendelser. Bakgrunnen for dette er for å få en så rettssikker og fullstendig behandling av en sak som mulig. Det vil også kunne spare kommunen for eventuelt seinere behandling av det aktuelle spørsmålet. Jeg viser dessuten til at inhabilitetsproblemstillingen også var gjenstand for omtale i en reportasje i avisen Sagat 10. juli d.å.

Det framgår av mitt brev av 02.07.20 at ... har kommunedirektøren, anonymt, mottatt en kopi av avtale mellom Rica Hotell- og Restaurantkjede AS og Nordkapp Motell AS, samt et medfølgende udatert skriv, slik som vedlagt.» Jeg har fått bekreftet fra Rica at den vedlagte avtalen er reell.

Det er sikker forvaltningsrett at det er den habilitetsspørsmålet gjelder, som først skal ta stilling til egen habilitet i en sak. Når du ikke ønsker å uttale deg i denne sammenheng, blir spørsmålet behandlet uten dine synspunkter når klagesaken skal framlegges kommunestyret, skriver kommunedirektøren i svaret til Holmgren.

Heidi Holmgren har svart kommunedirektøren på e-post, hvor hun skriver at hun har besluttet, etter å ha vurdert saken, at hun ikke besvarer disse alvorlige og udokumenterte påstandene fordi de er anonyme:

Videre synes jeg og min tidligere arbeidsgiver det er svært beklagelig at kommunedirektøren har bidratt til spredning av disse udokumenterte og anonyme påstandene, skriver hun.

For øvrig kommer jeg som formannskapsmedlem å ta initiativ til å fremme sak på hvordan Nordkapp kommune skal behandle anonyme brev, samt tilgang til innkommende posthylle på Rådhuset, står det videre.

4. november 2019 ble det også spredt anonyme brev i posthyllen på Rådhuset som hadde til hensikt å svekke min habilitet/integritet, ifølge Holmgren.

Bekrefter avtale

Kommunedirektøren tok kontakt med Rica eiendom og Scandic for å få verifisert at det foreligger en slik avtale som den anonyme varsleren skriver om. Bekreftelsen får kommunedirektøren på e-post fra Scandic:

Som det også framgår av Ricas e-post til kommunen overtok Scandic Ricas hotellvirksomhet i 2014, og derved også driften av Scandic Nordkapp i Skipsfjorden. I henhold til avtalen med Rica overtok Scandic også Ricas forpliktelser under de framlagte avtalene med Nordkapp Motell AS – nå Nordkapp Camping – knyttet til utbetaling av andel av overskuddet fra hotelldriften.

I perioden 2014–2018 har Scandic på basis av avtalen utbetalt i underkant av én million kroner per år til Nordkapp Camping, til sammen i underkant av fire millioner fordelt over fem år.

Vedrørende behandling av løyve Nordkapplatået- avklaring habilitet som er sendt til Rica eiendom, fra kommunedirektør Hauge påpeker kommunedirektøren viktigheten av at saker er forsvarlig utredet:

I henhold til kommuneloven § 13–1 tredje ledd skal jeg som kommunedirektør påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. I denne plikten ligger bl.a. at hvis direktøren blir oppmerksom på faktisk eller rettslige forhold som har sentral betydning, skal det gis opplysninger om dette til folkevalgte organer på en egnet måte.

I forbindelse med saken om løyve etter friluftsloven § 14 for atkomstavgift til Nordkapplatået og etter kommunestyrets møte 23.06.2020 har kommunedirektøren, anonymt, mottatt en kopi av avtale mellom Rica Hotell- og Restaurantkjede AS og Nordkapp Motell AS, samt et medfølgende udatert skriv, slik som vedlagt.

Kommunedirektøren opplyser om at ordføreren er orientert om dette.

Det reises i følgeskrivet spørsmål om kommunestyrerepresentant Heidi Holmgren sin habilitet på to grunnlag:

  • – at Heidi Holmgren står i et direkte økonomisk forhold til parten i løyvesaken, Scandic (gjennom avtale fra 1991 og tillegg fra 1993)
  • – at Heidi Holmgren har et sterkt engasjement for Nordkapplatået i egenskap av å være styreleder for Nordkapp og omegn turlag.

Kommunedirektøren har ikke vært kjent med denne eventuelle problemstillingen. Kommunedirektøren finner at de opplysninger som framgår av det tilsendte er av en slik karakter at direktøren har plikt til å utrede dette spørsmålet i anledning klagesaken når det gjelder løyve for atkomstavgiften, enten denne saken kommer til behandling i kommunestyret i klageomgangen eller Fylkesmannen tar saken til direkte behandling slik klager har begjært i sin klage over kommunestyrets vedtak 23.06.2020.

Kommunedirektør Einar Arild Hauge anmodet partene om å opplyse om forhold rundt avtalen som kan bidra til avklaring av habilitetsspørsmålet til Holmgren.

Dette er avtalen mellom Rica Hotell- og Restaurantkjede A/S (RHR) og Nordkapp Motell A/S (NM) som ble inngått 24. april 1991:

I avtalen mellom partene kan man lese at dette er en leieavtale mellom partene hvor NM skal delta som en stille interessent i den virksomhet som er knyttet til driften av Rica Hotel Nordkapp. Dette innebærer at NM skal skyte inn kroner 100 000, som løper uten rente, men med en avkastning tilsvarende 15 prosent av overskuddet av virksomheten.

I kontrakten beskrives definisjonen på overskudd som RHR sitt faktisk resultat. Ved fastsettelsen av overskuddet skal det gjøres fradrag for de faktisk utgifter som RHR har til drift.

Andel av overskuddet skal utbetales når revisorbekreftet regnskap foreligger.

Et eventuell underskudd skal først dekkes, før eventuelt overskudd utbetales.

Dersom NM ønsker å selge sitt stille interesentskapsinnskudd, skal Rica ha forkjøpsrett. Rica har rett til å selge virksomheten Rica Hotell Nordkapp. I en slik situasjon har NM forkjøpsrett. Dersom Rica ønsker å selge, og NM ikke benytter sin forkjøpsrett, skal NM ved salget motta 15 prosent av brutto kjøpesum minus salgs-omkostninger og andel av gjeld på eiendommen samt andel av eventuell rest av annuitetsberegning.

Innbyggerne skal kunne stole på de folkevalgte

Heidi Holmgren (SP) har valgt å svare på Finnmarkspostens henvendelse:

Når fratrådte du som styreleder i Nordkapp og omegn turlag?

– På årsmøtet 25. mai 2020 (årsmøtet ble forsinket fra opprinnelig dato i februar pga. COVID-19)

Hvordan ser du på at denne saken er blitt en del av kommunal saksgang?

– Vurdering av habilitet er et viktig tema og hører naturlig inn i all kommunal saksgang og politisk behandling. Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven og kommuneloven bidrar til at forvaltningsvedtak treffes på objektivt grunnlag, nettopp uten påvirkning av utenforliggende hensyn. Det er veldig viktig for meg at innbyggerne i Nordkapp skal kunne stole på at folkevalgte og tjenestemenn, i alle sine avgjørelser og handlinger, skal ta hensyn til normer og verdier som bidrar til å sikre kommunens objektivitet og uavhengighet. For meg er det veldig viktig at innbyggerne har høy tillit til kommunen, svarer Holmgren.

Hvordan stiller du deg til egen mulige inhabilitet?

– Habiliteten til de som skal være med å avgjøre en sak blir vurdert av det organet som skal gjøre behandlingen før selve behandlingen starter. Selvsagt ønsker jeg velkommen vurdering av min habilitet i alle saker jeg deltar i. Det må det aldri være noen som helst tvil om.

Dette anonyme varselet førte til gransking. Hvordan stiller du deg til det?

– Jeg kjenner ikke til at det er satt i gang noen gransking.

Kan du redegjøre for det som den anonyme varsleren kommer fram med?

– Det anonyme brevet er en ekte dritt-pakke direkte rettet mot meg, og jeg kan ikke forstå at daværende kommunedirektør Hauge virkelig offentliggjorde det videre. Det mener jeg er en uetisk handling.

Tjener du eller noen i din familie penger på Scandic eller Rica?

– Jeg kan ikke uttale meg konkret om noen bedrifter. Jeg vil imidlertid oppfordre alle som er interessert i næringslivet å gå inn på Brønnøysundregistrene. Der ligger alle offentlige opplysninger om alle bedriftene i Norge.

Mener du at kommunedirektøren har gjort rett i å undersøke dette varselet?

– Å jobbe med problemstillinger rundt habilitet hører naturlig inn under en kommunedirektør sitt ansvarsområde. Det er måten det jobbes på som gjør forskjellen, nemlig om kommunedirektøren bygger på faktiske opplysninger eller om det er anonyme påstander og betraktninger som legges til grunn. Jeg ser i tillegg på det som svært alvorlig at brevveksling på e-post i en sak unntatt offentlighet mellom kun meg og Hauge er blitt offentliggjort. Her forutsetter jeg at Nordkapp kommune gjør grundige undersøkelser om hvordan dette kan skje, avslutter Heidi Holmgren, kommunestyremedlem for Nordkapp SP.

Ordfører var kjent med habilitetsproblematikken

Ordfører i Nordkapp, Jan Olsen, sier til Finnmarksposten at han var kjent med at tidligere kommunedirektør, Einar Arild Hauge, måtte se på habilitetsproblematikken omkring Holmgren etter anonyme tips.

Kjente du som ordfører til at dette var en sak som ble gransket av kommunedirektøren?

– Einar Hauge informerte meg om at han måtte se på habilitetsproblematikken omkring Holmgren etter anonyme tips. Jeg informerte om at dette var behandlet og avklart 5. november etter at Arbeiderpartiet ved Kari Lene Olsen reiste spørsmålet. Jeg opplyste også om at på samme måte var på bakgrunn av anonyme henvendelser, sier ordfører i Nordkapp, Jan Olsen.

– For meg kom det som en overraskelse da VG forrige uke kunne opplyse om at Rune Fjeld var hyrt inn og hadde lagd en rapport om spørsmålet. Jeg ble spesielt overrasket siden jeg i samtale med Hauge i juni ga klart uttrykk for at Fjeld hadde tapt all sin troverdighet og ikke burde benyttes i framtida. Dette etter Rune Fjelds utblåsing i FP hvor hans sårede følelser og grunnleggende antipatier mot lokalstyre, nordlendinger og mot de folkevalgte i Nordkapp kom klart til syne.

Rapporten fra Fjeld har for øvrig ikke blitt gjort tilgjengelig for ordfører, sier Olsen.

Hva tenker du om at en slik sak kom på det kommunale sakskartet?

– Når en sak har utgangspunkt i anonyme henvendelser vil det ikke være unaturlig at en politiker tar den opp og fronter enten som ombudspolitiker eller for å fremme politiske mål og interesser. Det er imidlertid ugreit at administrasjonen av eget initiativ bruker tid og ressurser på anonyme henvendelser. Det er også utenfor enhver akseptabel praksis at interne dokumenter blir gjort kjent for pressen og politikere med tette bånd til administrasjonen, før både ordfører og det politiske miljøet for øvrig er gjort kjent med både sak og innhold.

Hvordan vurderer du som ordfører Holmgrens habilitet i Nordkappsaken generelt, og løyvesaken spesielt?

– Habilitetsspørsmålet ble behandlet i kommunestyret 5. november etter at problemstillingen ble reist av Arbeiderpartiet ved Kari Lene Olsen. Heidi Holmgren gjorde rede for avtaler og sin posisjon. Rådmann Raymond Robertsen greide ut saken og konkluderte med at Holmgren ikke var inhabil, også når det gjaldt fvl. § 6 annet ledd som gjelder «særegne forhold». Dette ble lagt til grunn for avstemmingen og vedtaket om at Holmgren ikke var inhabil.

– Av det jeg vet til nå, har jeg ingen grunn til å konkludere annerledes enn det kommunestyret gjorde 5. november, avslutter Olsen.
Artikkeltags