Venstrepolitiker Børre St. Børresen fra Tana har i flere medier hatt innlegget «Hvorfor anbefalte Sp, SV og Ap i fylkestinget å fjerne ett stortingsmandat i Finnmark?». I sitt innlegg har Børresen en feilslått beskrivelse av tingenes tilstand, som bør oppklares.

Helt innledningsvis vil vi påpeke at en framstilling om at regionreformen, som partiet Venstre i regjering har vært en pådriver for, har gitt bedre vilkår for Troms og Finnmark, er en påstand som oppleves langt fra virkeligheten.

Saken Børresen viser til ble behandlet i fylkestinget i desember 2020, sak 88/20. Børresen viser til at fylkestingets flertall stemte mot et forslag fra Venstre, MDG og Rødt om å beholde et minsteantall mandater på 5 fra hver valgkrets ved stortingsvalg. Dagens lovverk har derimot ikke nedfelt et minimumstall for antall mandater per valgdistrikt, og det er følgelig feil å fremstille det som at et slikt minimumstall skal kunne beholdes.

Ap, Sp og SV stemte derimot i fylkestinget for Valglovutvalgets forslag til ny bestemmelse i Grunnloven om nettopp å sette ned et minimumstall for antall mandater til hvert valgdistrikt på 4. Vi vil beholde dagens 19 valgdistrikter med modell der mandater fortsatt skal beregnes ut fra innbyggertall og en arealfaktor på 1,8. Dette vil innebære at Finnmark etter dagens beregning skal ha 5 mandater.

Dersom kun innbyggertall legges til grunn, vil Finnmark ifølge utvalget få to mandater. Utvalget har ikke anbefalt dette, men en ny modell og et minimumstall på 4 mandater. For å sikre Finnmarks representasjon, har vi i behandlingen i fylkestinget støttet at det lovfestes et slikt minimumstall, og valgt å støtte et forslag som realistisk sett kan få flertall i Stortinget.

Vi mener også det er realistisk å få flertall for å beholde arealfaktoren som en del av beregningsgrunnlaget. Dette vil styrke muligheten for at Finnmark beholder 5 mandater også i framtida. Ved å beholde 19 valgdistrikter og modellen med arealfaktor, får Troms og Finnmark samlet 11 stortingsmandater. Dersom de 2 valgdistriktene blir slått sammen og en ny beregningsmodell innføres, står vi derimot igjen med 8 mandater. Dette vil vi advare sterkt imot.

Regjeringen tar sikte på at ny valglov behandles i Stortinget i 2022. Det har stor betydning for oss at Stortinget vedtar en modell som gir oss i nord en god nok representasjon til å påvirke egne rammebetingelser. En framstilling om at fylkestingets flertall i sitt innspill har gitt anbefalinger som svekker landsdelens muligheter for påvirkning, er en direkte feilaktig framstilling fra Børresen.

Vi vil minne om at posisjonspartiene i sin politiske plattform «Et sterkere nord» i tillegg gir tydelig melding om at Troms og Finnmark skal tilbake til sine gamle geografiske grenser, i motsetning til hva partiet Venstre gjør. Vi skal fortsatt være en pådriver for at befolkningen i nord selv skal ha mulighet til å avgjøre egen framtid og rammebetingelser, det kan folket i Troms og Finnmark kunne stole på.