«Farmen-Mikkel» fornøyd med tingrettens dom: – Dommen beviser at vi har rett til å bruke flytteveien vi har brukt i generasjoner

Reinbeitedistrikt 42, Beahcegealli Fimppaid Siida, hadde gått til sak med tanke på å nekte reinbeitedistrikt 35, Fávrrosorda, å flytte gjennom deres sørlige del av nåværende distrikt 41, sør for Ávvejohka – Buvruráššá – Čuollojávri. Det fikk de ikke retten med på.