Gå til sidens hovedinnhold

Faktisk.no – nøytral om fakta vedrørende gruvedrift i Kvalsund?

Artikkelen er over 2 år gammel

Miljøkampen er så viktig og så krevende at vi ikke kan tillate grove faktafeil, skriver Børre St. Børresen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Millioner av tonn med kvikksølv, bly, sink, kadmium, nikkel, sink, krom skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Fordi vi trenger pengene mer enn naturen.»

Slik starter Egon Holstad sin kommentar «La oss dumpe gift i havet» i avisa iTromsø 15. februar og VG 16. februar 2019.

For å virkelig vise hvor alvorlig dette er føyer han til; «.. 30 millionene tonn med giftig avfall tømmes ut der»

Det skal altså dumpes 30 mill. tonn giftig avfall i Repparfjorden de neste minst 15 årene. Det høres både dramatisk og uakseptabelt ut. Og det er feil.

Holstads utgangspunkt er at gruvedrift er en trussel mot natur og livsmiljø, og han stiller viktige spørsmål ved dette konkrete gruveprosjektet. Det er både forståelig og nødvendig. Holstad er en både skarp og kunnskapsrik journalist som mestrer både tunge og tastatur, og er alltid interessant å både lese og lytte til.

Men kan en kommentator i norsk presse likevel få slenge ut usanne påstander – uten konsekvens?

Kan Faktisk.no sjekke påstanden?

Norske medier utgjør samlet den fjerde statsmakt. De skal kontrollere de tre andre statsmaktene. De skal opplyse debatten og borgerne. Både Stortinget, regjeringen og domstolene skal vite at det er noen som på vegne av borgerne ser de i kortene. Den fjerde statsmakt kan på sitt beste sørge for at makta fra folket forvaltes rettferdig og slik øker legitimiteten til vårt demokrati.

Og motsatt; hvis den fjerde statsmakt ikke opplyser folket, men villeder debatten blir den i sin ytterste konsekvens en trussel mot demokratiet. For hva skal folk tro? Skal de mistro politikere – slik populistiske krefter på de politiske ytterfløyer jobber for? Eller skal de mistro journalister – de som er utdannet for å bringe fakta til torgs for å opplyse deg og meg? Hver for seg gir begge spørsmål grunn til uro, samlet gir de et dystert fremtidsbilde.

De store mediebedriftene (VG, Dagbladet, NRK. TV2, Amedia og PolarisMedia) gikk sommeren 2017 sammen og dannet faktisk.no, slik media i mange land med et liberalt demokrati har gjort.

Hensikten var å skape et miljø av uavhengige journalister som kan sjekke sannhetsgehalten i påstander som fremmes i den offentlige debatten. Faktisk.no beskriver hensikten slik:

«Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.

Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.»

Som vi alle skjønner nå, vil dette bidra til en mer opplyst og saklig debatt og som kan påvirke beslutningene som må tas av dem som har myndighet.

Faktisk.no oppfordrer folk til å bringe inn saker for faktasjekk. Det er prisverdig.

Et forsøk på faktasjekk?

Jeg valgte å ta oppfordringa på alvor. Den 18. februar sendte jeg derfor påstanden fra Tromsø- og VG-kommentator Holstad til faktisk.no på den oppgitte mailadressa og skrev bl.a.:

«Jeg reagerer på at aviser på leder- og kommentarplass kommer med påstander som kun er egnet til skremme, ikke opplyse.

Når man leser kommentarer til artikkelen og den øvrige debatten i sosiale medier, nettaviser og trykte utgaver, synes påstandene å bli gjentatt og forsterket.

Jeg har vært politisk aktiv og miljøengasjert gjennom et langt liv. Jeg er redd for at desinformasjon og skremsler verken opplyser debatten eller bidrar til å finne bedre løsninger der naturmiljøet er under press.»

Dagen etter har faktisk.no lagt ut et svar på sin facebookside. De har laget en artikkel (Innsikt) som tar for seg flere av sakens faktiske sider gjennom «5 spørsmål og svar».

Miljøkampen er så viktig og så krevende at vi ikke kan tillate slike grove faktafeil. I så fall svikter media sin opplysningsplikt, svekker alvoret i saken og blir grobunn for folkelig skepsis mot hele det nødvendige grønne skiftet som må komme.

Men faktisk.no tar ikke stilling til det de er satt til å avgjøre: Er påstanden om at «millioner av tonn» med giftig avfall skal slippes ut i Repparfjorden faktisk feil eller faktisk rett?

Jeg har full forståelse at en liten redaksjon ikke makter å sette seg grundig nok inn i alle saker, ikke minst der det må gjøres utregninger.

Likevel berører faktisk.no en relevant opplysning:

«Oppsummert kan vi si at gruveprosjektet vil føre til millioner av tonn med avgangsmasser av knust fjell som deponeres på fjordbunnen, men mengden tungmetaller vil være veldig mye mindre enn dette, sier Kari Kjønigsen i Miljødirektoratet.»

Og det er nettopp her faktisk.no burde ha funnet de tall som ligger offentlig tilgjengelig. Da ville leserne fått se hvor store mengder vi snakker om når det gjelder tungmetaller som miljøtrussel.

Langt mindre farlige tungmetaller enn det medieskapte.

De største metallkildene i mineraler som utgjør fjellene vest for Repparfjorden er kobber og nikkel. Innslaget av kobber ligger på mellom 320 og 670 mg/kg bergfangst.

Hvis vi for enkelthets skyld bruker 500 mg kobber som snitt, betyr det at for hvert 2. kilo med stein får vi et gram kobber, eller omregnet til de store tall: 2 tonn bergfangst (mineraler) gir 1 kg kobber. 2 millioner tonn stein i avgangen inneholder da 1 tonn kobber som blir lagret på fjordbunnen.

Til sammen utgjør likevel ikke dette «millioner av tonn» årlig av de to største tungmetaller i avgangen som skal lagres i ro på bunnen av fjorden utenfor Markopneset, men drøye 1500 tonn med disse metaller som del av mineraler. Men er det også 1500 tonn giftige tungmetaller av kopper og nikkel på avveie? Nei. Disse er bundet til mineralet og må skilles ut gjennom egne prosesser i et landanlegg. Det skjer i svært liten grad i en grop på et begrenset bunnområde i den 13 km lange fjorden. Tilsammen dreier det seg om ca. 40 kilo kobber i året. Dette kommer fram i den dokumentasjonen som både KLIF (tdl. SFT) og Miljødirektoratet har forholdt seg til da Miljødirektoratet tok sin avgjørelse i 2016. (Avgjørelsen ble påklaget, men miljøvernminister Vidar Helgesen (H) opprettholdt miljødirektoratets faglige avgjørelse.)

Min konklusjon:

Påstandene «Millioner av tonn med kvikksølv, bly, sink, kadmium, nikkel, sink, krom skal dumpes i en frisk fjord med masse fisk, sjøpattedyr og sjøfugl.» og «30 millionene tonn med giftig avfall tømmes ut der» er faktisk feil.

Hvorfor vil ikke faktisk.no likevel sette et «Faktisk feil»-stempel? Det forundrer meg.

Jeg hadde et håp om at Faktisk.no ville være like nøytral og nådeløs enten påstanden kom fra en politiker eller en ansatt i de mediebedrifter som har etablert faktisk.no.

Skyldes forklaringen på det manglende stempelet «Faktisk feil» noe så banalt som at påstanden denne gang kom fra en av deres egne journalister og ansatt i en mediebedrift som finansierer faktisk.no? Jeg vil jo helst ikke tro at «blod er tykkere enn vann» i slike kollegiale sirkler, men er blitt usikker nå.

I så fall håper jeg faktisk.no retter opp i dette snarest og sikrer sin troverdighet som et nøytralt faktasjekk-organ.

Miljøkampen er så viktig og så krevende at vi ikke kan tillate slike grove faktafeil. I så fall svikter media sin opplysningsplikt, svekker alvoret i saken og blir grobunn for folkelig skepsis mot hele det nødvendige grønne skiftet som må komme.

Og Faktisk.no kan heretter slite med sin troverdighet og omdømme.

Du finner mer informasjon og kildehenvisninger på denne bloggen https://rektorsryggmarg.com/2019/02/27/faktisk-no-noytral/

 

Kommentarer til denne saken