Innlegget fra Wikstrøm er svar på oppslag i media fra Greenpeace, hvor de referer til opplysninger fra Alta Kraftlag. Verken jeg eller Alta Kraftlag er imot elektrifisering eller utvikling. Det jeg hevder er at slik elektrifiseringen av petroleumsprosjekter gjennomføres nå, går det på bekostning av all annen utvikling i Finnmark i mange år framover.

Les også

Hammerfest sier ja til Wisting!

I denne saken ble vi kontaktet av Greenpeace, som hadde merket seg debatten i Finnmark, og ønsket mer informasjon. Det vi har informert Greenpeace, og mange andre om, er at elektrifisering av fire petroleumsprosjekter i regionen legger beslag på all ledig kapasitet i Statnetts nye 420 kV transmisjonsnett som ble satt i drift i 2020.

I Finnmark er det i all hovedsak fire større petroleumsinstallasjoner som krever det meste av den ledige kapasiteten, noe er også reservert andre industriprosjekter. Det er også reservasjoner i Nordland og Troms som påvirker kapasiteten til Finnmark. Utover de som har fått reservert kapasitet, er det ikke tilgang for noen nye prosjekter. Det som er reservert for noen, er naturlig nok blokkert for alle andre.

Den informasjonen vi har vært opptatt av å videreformidle til politikere, næringsliv og andre kommer fra Statnett, og er på ingen måte noe som kommer eksklusivt fra Alta Kraftlag. Dette er opplysninger som ble formidlet på et åpent møte på Scandic i Alta den 1. september i år, av Statnetts konserndirektør Nett, Elisabeth Vike Vardheim.

En ordrett gjengivelse fra Vardheims presentasjon i møtet om kapasiteten i sentralnettet i nord følger her:

· Ledig kapasitet i området er reservert – større forbruk må vente.

· Alle tilknytningssaker utover vanlig forbruksvekst vil bli besvart fortløpende med at det ikke er ledig i dagens transmisjonsnett.

På det nevnte møtet deltok de fleste nettselskapene i Finnmark, politikere og næringsaktører – i tillegg til media. Derfor kan det neppe herske noen tvil om fakta i denne saken. Dersom noen lesere har faktaopplysninger som tilsier noe annet enn det Statnett har kommet med, bør de gå ut med dette.

Det Alta Kraftlag imidlertid har gjort på egen hånd i denne saken, er å peke på mulige løsninger på problemet med elektrifisering av petroleumsindustrien:

Ved å bygge 420 kV linje til Øst-Finnmark og få inn ny vindkraft, i kombinasjon med å drive gasskraftverket på Melkøya lenger fram mot 2030, vil det være mulig med en utvikling av nye grønne industriprosjekter i Finnmark. Slike prosjekter er nå satt på vent – i hele Finnmark. I tillegg må det bygges ei ny 420 kV linje fra Balsfjord til Skaidi, dersom man både skal elektrifisere all petroleumsvirksomhet, og få en utvikling av nye grønne næringer i Finnmark.

Dette er ikke en «øst-vest sak» i Finnmark, og det er absolutt ikke en «Alta – Hammerfest sak». Dette er sannsynligvis den viktigste saken for Finnmark og for hele Nord-Norge dette tiåret, og er altfor viktig til å reduseres til en lokaliseringsdebatt. Problemstillingene rundt elektrifisering av petroleumsvirksomheten er en nasjonal sak av svært høy betydning. Det er derfor viktig med en åpen samfunnsdebatt, og den bør selvsagt være faktabasert.