Målet med Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms er å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Tiltakssonen omfatter alle kommuner i Finnmark samt sju kommuner i Nord-Troms (Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord).

De viktigste virkemidlene i tiltakssonen erfritak for arbeidsgiveravgift, nedskriving av studielån med inntil 10 % av opprinnelig lånegrunnlag.

Ettergivelse av studielån for kvalifiserte grunnskolelærere som jobber i Finnmark og Nord-Troms og fritak for el-avgift på forbruk og reduksjon i personbeskatningen.

Dersom fylkesgrensen mellom Finnmark og Troms endres slik at Alta blir en del av Troms, vil det måtte føre til at ordningen må vurderes på ny. I dag gjelder ordningen for alle kommuner i Finnmark og de spesielt nevnte kommunene i Troms.

Alta kommune vil isolert sett ikke automatisk falle inn under ordningen fordi den ansees som en vekstkommune. I dag gjelder virkemidlene i Tiltakssonen også for Alta, fordi alle kommunene i Finnmark uansett er en del av ordningen. Det er ikke tilfelle for kommunene i Troms.

Dersom fritaket for arbeidsgiveravgift, nedskriving og ettergivelse av studielån og el-avgiften faller bort i Alta, som en konsekvens av at Alta blir i Troms, så vil det selvsagt øke kostnadene for næringslivet, ferdigutdannede studer, lærere og strømkundene. Ingen ansvarlige myndigheter i storting eller i regjering kan gi en forhåndsgaranti på at tiltakssonen blir opprettholdt for Altra kommune dersom Alta blir en del av Troms.

Flere andre kommuner på Altas størrelse i Troms vil naturlig nok også kreve tiltakene for sin befolkning dersom Alta, som ny kommune i Troms, får beholde ordningene i Tiltakssonen. For staten blir Tiltakssonen dyrere å videreføre.

Ordfører Monica Nielsen og Alta AP vil ikke si noe om hva de mener om saken. Betyr det at ordføreren ikke vil stemme dersom saken kommer opp til folkeavstemming. Det kan umulig være slik at ordføreren ikke har en mening om saken og hun derfor ikke vil gi råd om hva altaværingene bør stemme. Den samme holdning uttrykker varaordfører Jan Martin Rishaug fra Senterpartiet.

Dette er ikke politisk styring, slik ordføreren i Alta begrunner sin taushet med, dette er styringsvegring.

Dagens regjering er utgått av AP og SP. Ingen bør tvile på at de to styringspartiene vil anbefale altaværingene å stemme for at Alta skal forbli en del av Finnmark.