I flere tiår har brukerorganisasjoner og fagorganisasjoner på rusfeltet etterlyst bedre ettervern for rusavhengige som har vært i behandling. Folkehelseinstituttets brukerundersøkelser viser at brukerne i stor grad er misfornøyd og ikke tilstrekkelig forberedt på tiden etter behandling. Dette er en kampsak for Arbeiderpartiet.

Vi foreslo i Stortinget sammen med SV, Senterpartiet, MDG, Rødt og KrF at regjeringen skulle sikre integrert ettervern som en del av behandlingsforløpet til ruspasienter som har vært i langtids døgnbehandling. Forslaget innebar at institusjoner som leverer døgnbehandling skal gis muligheten til å følge opp brukerne etter utskrivelse.
Dessuten må det komme på plass en finansieringsmekanisme som fordeler kostnader mellom stat og kommune for ettervern. I tillegg bør husbankens ordninger gjennomgås for å sikre at de svarer til kommunenes behov for bolig til brukere som har vært i rusbehandling.

Til tross for at Regjeringen lovte å følge opp dette i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene, valgte de å ikke gjøre dette. Det er udemokratisk og trist.

Men, når regjeringen ikke følger opp tar Hammerfest Arbeiderparti ansvar.

Vi vil fortsette styrkingen av arbeidet med rus- og psykiatri, og jobbe videre for at samlokaliseringen av rus- og psykiatritjenesten vil gi bedre helsetjenester og en bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Videre vil vi sørge for å etablere et integrert ettervern som tilrettelegger for tilbakeføring til ordinært arbeidsliv gjennom arbeidspraksis og utdanning, samt andre aktiviteter som kan gi mestringsfølelser og meningsfulle hverdager. Dette i tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og brukeren selv.

Derfor vil vi jobbe for å få på plass en formell samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest kommune som sikrer ettervernet.

I tillegg vil vi jobbe for at det blir etablert et oppsøkende helseteam som en ressursgruppe i rus- og psykiatritjenesten. Teamet skal oppsøke brukeren når familie, venner eller andre ber om det, og sørge for at han eller hun blir fulgt opp raskt av de rette etatene.

I dette arbeidet er brukerperspektivet avgjørende for å sikre kvalitet. Derfor vil vi tilrettelegge for at bruker- og pårørendeorganisasjoner etablerer seg i kommunen. Kommunen skal legge til rette for at disse organisasjonene blir en integrert del av rus- og psykiatritjenesten.

Vis ved valget 8. og 9. september at du stemmer for at alle skal med i hele den nye kommunen, også de med en rus, eller psyskisk lidelse.

Stem Hammerfest Arbeiderparti.

Godt valg!