Til tross for harde tak, og faktum at enkeltsaker har fått stor plass i media og opptatt mye kapasitet, har kommunestyret vedtatt mange saker i tråd med SV sin politikk og valgprogrammet til Nordkapp SV. Det store engasjementet i mange saker som det nye politiske samarbeidet medfører, har på mange måter nådd helt nye høyder.

Sammen har vi har satt av sårt tiltrengte midler for å oppgradere skolegården på grunnskolen. Aulaen på skolen har fått ny parkett, og det er bevilget midler til kantinedrift gjennom hele året. I tillegg er det satt av penger til en mye omtalt ny svømmehall i kommunen. Ny brannbil er endelig bestilt, og vil medføre en helt ny hverdag for brannkorpset.

Barnetrygd holdes utenfor beregning av sosialstønad, noe som bidrar til en økonomisk tryggere og mer forutsigbar hverdag for flere barnefamilier. Det er vedtatt at lavterskeltilbudet «Tuftepark» skal innarbeides i budsjettet for 2021, noe som vil gi et nytt tilbud innen uorganiserte aktiviteter for alle aldersgrupper og ha positiv innvirkning på folkehelsen. Det er også vedtatt at kommunen skal starte opp prosjektet «leie til eie», noe som vil gjøre det lettere å komme inn på boligmarkedet for de som mangler startkapital. Utredning for organisering av uteområdet i Nordkapp barnehage er også i gang. Helsesenteret har fått seg et løft med nye vinduer, og vestveggen på Turn er endelig kledd.

Det er bevilget midler til prosjekt som tar sikte på å etablere fotball-løkke i Nordvågen. I bybildet i Honningsvåg har det kommet opp helt nye og fine benker. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt en interpellasjon om å hente barn ut av Moria-leiren, med ønske om å legge press på regjeringen som sitter på gjerdet i denne saken.

I tillegg er prosjektet med Kamøyvær havn godt i gang. I budsjettmøtet i desember gjorde vi flere grep for å sikre god lærertetthet. Vi klarte også dekke inn manglende bokføring av renter og provisjoner som strakk seg fra 2012-2018, med en sum på 3 350 000.

En pandemi kom og viste seg å være katastrofal for Nordkappsamfunnet, og særlig reiselivsaktører er hardt rammet økonomisk ved bortfall av reisende. En liten trøst i den ekstraordinære og vanskelige situasjonen vil være at noen næringer fortsatt går bra. Fiskeriet har fungert tilnærmet normalt, til tross for noe reduserte priser og fulle lagre. Det finnes også eksempel på at noen aktører i reiselivsnæringa vil klare seg på kort sikt, som Nordkapp Camping og Hotel View.

Ekstra tildelinger til kommuner som følge av covid-19 har bidratt til at det er lagt flere km med asfalt i år enn det som var budsjettert, noe som er positivt for lokale entreprenører og de kommunale veiene. En gledelig nyhet er at kommunen til neste år vil motta 28 millioner kr av havbruksfondet. Forhåpentligvis kan dette bidra til å bygge opp reiselivet og unngå konkurser. Så er det bare å håpe på en effektiv vaksine og at et vaksinasjonsprogram kommer på plass innen neste sommersesong.

Nok en gang kom saken om ilandføring på Veidnes på bordet. SV har vært klinkende klar på at oljen skal i ilandføres helt fra starten. Dette standpunktet vil vi fortsatt stå urokkelig ved, og vi har både SV si stortingsgruppe og hele partiet i ryggen i denne saken. Det er hevet over enhver tvil at alle politiske parti i Nordkapp kommune har det samme målet i denne saken med et sterkt ønske om ilandføring.

Til tross for nedadgående innbyggertall, skjer det mye positivt i vår kommune. Det satses stort av flere bedrifter, som f.eks. Nordvågen AS som har gjort store investeringer og utbygging av sitt fiskemottak i Nordvågen. Grieg Seafood utvider også sin virksomhet med nytt driftsbygg på Sarnes, og planlegger for et visningssenter på det gamle mel lageret i Honningsvåg sentrum. Prosjektet med utbygging av Nordkapp Videregående Skole starter opp igjen etter en kortvarig stopp.

I Fiskegata, nedenfor den videregående skolen, er Repvåg kraftlag i gang med å bygge nye ladestasjoner for el-biler på oppdrag fra ENOVA. På det gamle fergeleie i Storbukt planlegger selskapet OFS Nordkapp AS for et landbasert oppdrettsanlegg for oppdrett av laks og sjøørret. I Storgata i Honningsvåg sentrum er et nytt forretnings- og leilighetsbygg under oppføring. Bunkersanlegget i Kobbhullet er satt i drift, og servicetilbudet er nylig utvidet med bl.a bunkers til mindre fartøy, ferskvann, vask og smøring.

Kommunen har alltid vært en bauta innen festivaler, og for første gang er det gjennomført PRIDE i Nordkapp, og det med et skikkelig brak. Som et sosialistisk, feministisk og antirasistisk parti banket SV-hjertene våre ekstra hardt av stolthet denne dagen.

Til tross for smittevernregler og begrensinger på sammenkomster ble en nedskalert Nordkappfestival arrangert, og Nordkapp Filmfestivalen står for døren. Sunshine Winterfestival, Mefjorden minifestival og Turist på egen øy, er alle eksempler på det rike kulturlivet og den enorme dugnadsånden vi har i kommunen. Mange frivillige organisasjoner, som f.eks. turlag, kor, korps, svømmeklubb og andre organiserte aktiviteter står for gode og helsebringende fritidsaktiviteter for innbyggere i alle aldre.

På kort sikt ønsker Nordkapp SV å legge ekstra trykk på ferdigstillelse av sentrumsplanen. Vi ønsker også å gå i dialog med Nordkapp Menighet for å få på plass et nytt og etterlengtet syningsrom eller bårehus, og i tillegg legge til rette for at kirkegården blir fullført. På lang sikt skal vi fortsette å jobbe med tiltakene i valgprogrammet vårt.

Mye er nevnt, men dette er på ingen måte uttømmende.

Ett år er gått, og vi gleder oss til å gå løs på det neste.