Senterkvinnene i Finnmark og Finnmark Sp mener at lovfestelsen av rett til dagtilbud for mennesker med demens er bra og viktig, men at dette ikke følges godt nok opp av mange kommuner sier leder for Senterkvinnene i Finnmark Cecilie Hansen i denne kronikk som også ble vedtatt på Finnmark Senterparti sitt fylkesårsmøte i år.

Demenstilbudets innhold er til diskusjon i media, blant pårørende og i politiske miljø. Men dessverre opplever flere at kommunestyrer legger ned tilbud til denne målgruppa selv om innholdet holder høy kvalitet.

Det er lett å glemme at et dagtilbud har flere målgrupper og ikke bare er rettet mot den som har fått demenssykdom. De pårørende trenger også avlasting, i tillegg til oppfølging for å klare å håndtere sin kjæres sykdom.

Forskning – fra blant annet Nasjonalforeningen for folkehelsen, viser at dagaktivitetstilbud og avlastningstilbud for pårørende er viktig for kommunene, da dette kan bidra til å forhindre eller utsette behovet for sykehjemsplass. Det finnes i dag mange flotte tiltak, som dessverre mange kommuner ikke benytter seg av eller stimulerer til. Ut på vidda, Inn på tunet og Inn på kjøkkenet – kan være gode tiltak for å gi et godt kvalitativt innhold i hverdagen.

Det kan også være aktuelt å få vurdert om man har behov for velferdsteknologi eller annen tilrettelegging i hjemmet. Senterkvinnene mener at alle kommuner bør ha en kontaktperson/et hukommelsesteam som kan kontaktes for verdifull informasjon om hvilke tilbud som finnes og hvilke rettigheter pårørende har.

Personer som får en demensdiagnose før fylte 65 år, betegnes som yngre. Flere kommuner har egne tilbud for gruppen «yngre personer med demens» der deltakerne har et høyere aktivitetsnivå og får mulighet til å treffe mennesker på sin egen alder. Senterkvinnene mener at Finnmark må bli et «demensvennlig» fylke hvor vi spiller på lag med det lokale næringsliv for utvikling av gode dagtilbud.

I tillegg ønsker vi å ha fokus på forskning og utredning av demens. Mange pårørende opplever at sine kjære ikke får utredet og registrert sin demensdiagnose. Dette betyr at det er mange personer både med demens og deres pårørende som ikke får et tilbud som er god nok tilrettelagt og tilpasset deres sykdom.

For Senterpartiet handler dette om menneskeverd. Vi ønsker å være med å forebygge og legge til rette – også for dem som har mistet sin egen selvstendige stemme i samfunnet gjennom sin sykdom. Senterkvinnene ønsker også å ha fokus på våre institusjoner, og mener at det er svært viktig at kommunene får anstendige bevilgninger. Senterkvinnene er glade for at Sp/Ap-regjeringa ser kommunenes viktige rolle i å gi tjenester til sine innbyggere gjennom betydelig økte midler.

Nå handler det om å få lokalpolitikerne til å prioritere denne gruppa, slik at våre pleietrengende får en verdig alderdom.

På vegne av Senterkvinnene i Finnmark, Cecilie Hansen – leder.