Råvarene, nordisk klima og topografi og store sesongvariasjoner er utgangspunktet for den norske matkulturen og produksjonen av trygg mat. Mat er utgangspunktet for de største komplette verdikjedene i Norge, og nasjonal matproduksjon er en viktig del av samfunnets totalberedskap. Vi kan ikke miste flere bønder!

Bedre lønnsomhet og forutsigbarhet for framtidige investeringer er en forutsetning for økt matproduksjon og rekruttering til landbruket. Jordbruket må inntektsmessig jamstilles med andre næringer. Dette er en forutsetning for bedre rekruttering til yrket. Næringsutøverne i landbruket må ha samme mulighet til inntekt og velferdsordninger som andre grupper.

Senterpartiet vil sikre trygg og sikker mat, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og redusert klimaavtrykk. Sterkt importvern, årlige jordbruksforhandlinger, samt sikre gårdbrukerne en sterk markedsmakt gjennom gode markedsordninger og landbrukssamvirkene er noe av det som er viktig.

Det må legges til rette for at landbrukets næringsvirksomhet skal bli enda viktigere framover for å opprettholde lokal sysselsetting og bosetting. En variert bruksstruktur gir best muligheter til å produsere maten på en bærekraftig og klimavennlig måte.

Importvernet for jordbruksvarer er avgjørende for å ha et norsk jordbruksvaremarked. Nye handelsavtaler som svekker importvernet og rammevilkårene for den nasjonale landbruksproduksjonen skal ikke inngås. Innenfor dagens WTO-avtale må vi utnytte det handlingsrommet som sier at høyeste vernetoll, prosent- eller kronetoll, skal brukes til enhver tid.

For å utvikle et landbruk i hele landet må markedsordningene i landbruket opprettholdes. Med en stadig sterkere maktkonsentrasjon i matvarehandelen er et sterkt og velfungerende landbrukssamvirke en forutsetning for å ivareta bøndenes posisjon i verdikjeden.

Til sist er det viktig at flere får forståelse for at bøndene i år har vært i opprør. De omstiller, effektiviserer og optimaliserer drifta si, men sitter igjen med det samme. Og det er fordi absolutt alle innsatsfaktorer stiger i pris. Gjødsel, utstyr, arbeidskraft, drivstoff, transport og tjenester de trenger i drifta. Det hjelper ikke å løpe fort når andre suser ifra på el-sykkel!

Norge har råd til ett sterkt landbruk i hele landet. Og vi har i hvert fall ikke råd til å la være! Matproduksjon er beredskap. Matproduksjon er folkehelsetiltak. Og matproduksjonen vi har vil bare bli viktigere og viktigere i årene som kommer.

Senterpartiets jordbrukspolitikk er en styrking av landbruket i Finnmark, og vil gi ett løft for finnmarksbonden.