Samfunnet vårt står ovenfor to grunnleggende kriser. Den ene handler om de økende økonomiske forskjellene hvor de rike blir rikere på bekostning av folk flest. Den andre er en klima og naturkrise som vil ødelegge for livsgrunnlaget slik vi kjenner det. Begge disse kan løses gjennom aktiv politikk!

Gjennom valgkampen har det kommet tydelig frem hvordan SV er det eneste partiet som ser disse to utfordringene i sammenheng og som mener krisene må løses i sammenheng med hverandre og ikke hver for seg. Vi har derfor lagd en plan for dette arbeidet. Vi kaller det for et Rettferdig grønt skifte.

Gjennom vår politikk vil vi kutte klimautslipp, bygge opp nye næringer, sikre arbeidsplasser og dele godene for å få ned de økonomiske forskjellene. Denne planen vil skape vekst i Finnmark uten at vi må ødelegge verken natur eller andre næringer.

Vi tar klimautfordringene på alvor, gjennom å innføre nye, grønne oppgaver til industrien, arbeidslivet og næringslivet. På denne måten ruster vi Norge for fremtida. Hvis vi venter og tillater oss å være alt for oljeavhengig, vil dette føre til arbeidsløshet og industridød.

- Vi skal stille strengere krav til oljedirektører og aksjonærer, så de ikke kan sluntre unna klimaansvaret.

- Vi skal få på plass faktiske klimatiltak som kutter nok utslipp.

- Vi skal ikke tillate mer leting etter ny olje og gass eller nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.

- Vi skal sørge for mer penger til grønne investeringer.

- Vi skal øke CO₂-avgiften.

Hele landet skal involveres, og omstillingen av samfunnet må bidra til å redusere forskjellene i samfunnet og styrke velferden. Landet vårt er bygget på rikdom fra hav og jord, fjell og fjord. Sikrer vi en bærekraftig forvaltning og felles eierskap, kan naturen fortsette å gi oss mat, arbeidsplasser og gode opplevelser i uoverskuelig framtid.

SV vil derfor:

- Nå Norges klimamål. Vi skal kutte nok utslipp i Norge slik at vi i 2025 er i rute til å nå de norske klimamålene for 2030. Vi kan ikke lete etter ny olje, eller bygge ut nye oljefelt. Subsidieringen av oljeselskapene skal ta slutt.

- Ha en massiv grønn utbygging. Vi skal sikre arbeidsplasser og bygge hele landet gjennom massive investeringer i grønn teknologi, industri og energi. Gjennom en grønn folkebonus vil SV sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder.

- Ta vare på naturen. Nedbyggingen av norsk natur og tapet av naturmangfold skal stanses gjennom mer vern og nei til naturødeleggende utbygginger.

- Bygge jernbane. Jernbane, kollektivtrafikk, sykkel, gange og trygge hverdagsveier skal prioriteres opp. Vi skal satse på en god infrastruktur i Finnmark med gode veier, havner, og flyplasser. Tida for nye motorveier i Sør-Norge er forbi.

- Ta havet tilbake og jorda i bruk. For å skape en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av Norge vil SV ta havet tilbake til kystsamfunnene, og ta våre spredte jordressurser i bruk igjen.

Dette er dette et rettferdig grønt skifte handler om!