Gå til sidens hovedinnhold

Et felles løft for Finnmark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Administrasjonen og de folkevalgte i Sør-Varanger kommune utviser et sterkt og viktigengasjement for at samfunnet må utdanne nok sykepleiere. UiT Norges arktiske universitetsdeler både engasjementet og innsatsviljen for å få det til.

Uten UiTs innsats gjennom 60 år for å utdanne sykepleiere i Finnmark, ville befolkningen i vårt nordligste fylke opplevd en dramatisk mangel på sykepleiere. Heldigvis har satsingen på sykepleierutdanning bidratt til at Finnmark er i en mer gunstig situasjon enn fylket var i for få tiår siden.

Det betyr likevel ikke at situasjonen er rosenrød. Hele Norge, også Finnmark, har et betydelig problem i form av at sykepleiere hopper helt eller delvis av sitt yrke på ulike tidspunkt i sin yrkeskarriere. Tross en tre- eller femårig utdannelse, velger de altså bort både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste tidlig i sitt yrkesløp.

Hovedproblemet er altså ikke hvor mange vi utdanner – men hvor lenge de vi utdanner faktisk står i jobb. Å sikre at våre sykepleiere blir i det faget de er utdannet til er en samfunnsdugnad alle må bidra i. Det gjelder UiT, men det gjelder i særlig grad landets kommuner og helseforetak som er de største arbeidsgiverne for de sykepleierne vi faktisk utdanner.

UiTs aller viktigste oppgave er å sørge for at det utdannes sykepleiere i nord. Alle ansatte ved institutt for helse- og omsorgsfag brenner for akkurat det: At vi skal sørge for at samfunnet får god tilførsel av nyutdannede sykepleiere.

Konkret for Finnmark har vi i 2020 95 fullfinansierte studieplasser i vårt bachelorprogram i sykepleie. Studiested er Hammerfest, Alta, Kirkenes og Kautokeino.

50 plasser er forbeholdt 3-årig heltidsutdanning ved studiested Hammerfest med opptak hver høst. Erfaringsmessig er søkermassen til heltidsutdanningen ofte ungdom under 26 år. I Hammerfest har sykepleierutdanning en 60 år lang historie. I løpet av disse 60 årene er det bygget opp et høyt kompetent fagmiljø for utdanning og forskning på sykepleierfaget. Fagmiljøet i Hammerfest er bærebjelken i sykepleierutdanningen i Finnmark og er ansvarlig for gjennomføringen av planlegging, undervisning og veiledning sammen med lokalt ansatte ved de øvrige studiestedene.

Totalt 45 studieplasser er allokert til 4-åring deltidsutdanning som alternerer mellom Alta, Kirkenes og fra 2021, samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Søkerne til deltidsutdanningen er ofte noe eldre enn de som ønsker heltidsstudier, er i jobb og ofte i en mer etablert livssituasjon.

Sykepleierutdanningen i Finnmark har vært til stede i Kirkenes siden 1991 med flere ulike desentraliserte utdanningsløp. Opp gjennom årene har det blitt utdannet et betydelig antallssykepleiere ved studiested i Kirkenes. Deltidsutdanningen har årlig opptak med tre opptak i Alta og det fjerde opptaket i Kirkenes. I 2018 startet et deltidskull opp i Kirkenes med 25 studenter. Uteksamineringen av disse studentene i desember 2021 vil bidra til et løft for bl.a. Øst-Finnmark med omkring 20 nyutdannede sykepleiere.

Allerede før kull-2018 i Kirkenes uteksamineres vil opptak til nytt kull være i gang. Det nye kullet med deltidsstudenter vil ha oppstart i UiT sine nye lokaler i Kirkenes i januar 2022. I Kautokeino vil UiT i samarbeid med Samisk høgskole tilby samisk sykepleierutdanning med oppstart i januar 2021.

Med 95 studieplasser i sykepleie leverer UiT på maksimal kapasitet både med tanke på tilgangen på kvalifiserte søkere, kvalifiserte lærerkrefter og tilgangen til praksisplasser. Det vil til enhver tid være 8 kull med sykepleierstudenter under utdanning i Finnmark, og ett av disse kullene vil til enhver tid ha studiested i Kirkenes. I tillegg finnes det studenter som er hjemmehørende i Øst-Finnmark på samtlige av de andre kullene og studiestedene i Troms og Finnmark.

UiT har etablert samarbeidsavtale med Finnmarkssykehuset og flere av kommunene i Finnmark. Dette gjelder også Sør-Varanger og flere andre kommuner i Øst-Finnmark. Utarbeidelse av samarbeidsavtaler med kommunene i Finnmark er viktig og nødvendig for å kvalitetssikre og kunne tilby praktiske studier innenfor sykepleiefaget som er under stadigutvikling og ekspansjon.

50 prosent av sykepleierutdanningen foregår i praksisfeltet. Dette innebærer at både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i Finnmark har studenter i alle studieårets 40 uker. Dette er en dobling av antall studenter og antall uker i praksisfeltet siden 2018. Vi er stolt og takknemlig over at helsetjenesten gjør det mulig at 100 sykepleierstudenter til enhver tid er i praksisfeltet på ulike tjenestenivåer over hele Finnmark.

Kapasiteten i kommunal helsetjeneste er i øyeblikket god. Innenfor spesialisthelsetjenesten og innenfor psykisk helse er kapasiteten til å ta imot sykepleierstudenter noe mer begrenset med bakgrunn i tjenestens størrelse og organisering i Finnmark. I spesialisthelsetjenesten har avdelingene i perioder en sykepleierstudent pr. sykehusseng. Dette er en maksimal utnyttelse av utdanningskapasiteten. Med tjenestenes størrelse og kapasitet vil det i årene som kommer bli store utfordringer å ta imot det høye studenttallet med kapasiteten innenfor det obligatoriske fagområdet psykisk helse i Finnmark.

Gjennom 60 år har UiT bidratt til å utdanne dyktige og dedikerte sykepleiere fra og i Finnmark. Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT som er ansvarlig for sykepleierutdanningen, er godt kjent med og jobber hver dag for å bidra til å redusere sykepleiermangelen i Finnmark. Forskning viser at studenter på både hel- og deltidsutdanning blir i Finnmark etter endt utdanning. Hele 93 % av uteksaminerte sykepleiere på deltid velge rogså å arbeide som sykepleier i sin hjemkommune (Nilsen, Huemer og Eriksen, 2012). Meduteksaminering av minst 95 autoriserte sykepleiere årlig i Finnmark mener vi at forholdene vil ligge godt til rette for å rekruttere kvalifiserte kandidater fra UiT inn i tjenestene på alle nivåer.

Vi utdanner sykepleiere i Øst-Finnmark hvert eneste år. Snart tar vi opp et nytt kull. Hvor vidt det er mulig å gjøre enda mer handler om samlet kapasitet og prioriteringer. Vi videreførergjerne dialogen med kommunene i Øst-Finnmark.

Kommentarer til denne saken