Et endelig ja til Nussir

JA: Kongen i statsråd opprettholder vedtaket om driftskonsesjon til Nussir ASA.

JA: Kongen i statsråd opprettholder vedtaket om driftskonsesjon til Nussir ASA. Foto:

Kongen i statsråd opprettholder vedtaket om driftskonsesjon til Nussir ASA i Kvalsund, og vedtaket kan ikke påklages.

DEL

Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder sitt vedtak om tildeling av driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.

– Det er gledelig at departementet opprettholder driftstillatelsen for utvinning av kobber i Kvalsund. Nussir vil skape mange viktige arbeidsplasser og kommer til å skape positive ringvirkninger ikke bare for lokalsamfunnet, men for hele regionen. Dette er den største driftstillatelsen som er gitt i Norge på minst et par tiår, og noe Frp har kjempet for i årevis, sier Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp) i en pressemelding fra Stortinget fredag.

– Ikke grunnlag til å endre

14. februar vedtok Nærings- og fiskeridepartementet at Nussir ASA, som vil starte gruvedrift i Kvalsund, fikk driftskonsesjon. Vedtaket ble påklaget av Sametinget, de berørte reinbeitedistriktene og Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Vest-Finnmark Jeger- og fiskarlag.

Klagene omhandler i hovedsak tiltakets påvirkning på reindriften, samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv. Klagen fra blant annet Naturvernforbundet omhandler i hovedsak planene om deponering av avgangsmasser i sjødeponi, oppsummeres det i pressemeldinga.

Departementet har behandlet klagene som har kommet inn og har ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket.

– Det har tatt tid å behandle klagene, men det har vært viktig for å sikre en god behandling av klagene og jeg vil berømme Næringsdepartementet for den omfattende og grundige vurderingen som er gjort av de klagene som har kommet inn. Klagene gir ikke grunnlag for å endre vedtaket. De positive virkningene sammenholdt med vilkårene som er satt for driften, gjør at de ikke tar klagene til følge og opprettholder driftskonsesjon

.

Bengt Rune Strifeldt lover at de skal få fortgang i saken om ny fiskerihavn i Kamøyvær.

Bengt Rune Strifeldt lover at de skal få fortgang i saken om ny fiskerihavn i Kamøyvær. Foto:

Klageinstans har vært Kongen i statsråd. Dette vil si at departementet forbereder saken ved å foreta en ny vurdering opp mot bestemmelsene i mineralloven og gi en tilrådning som drøftes og besluttes i statsråd. Kongen i statsråd har fredag besluttet å opprettholde vedtaket, som er endelig og ikke kan påklages.

– Jeg synes det er bra at man etter så mange år får landet driftskonsesjonen til Nussir, slik at man får igangsatt dette viktige prosjektet, sier Strifeldt og fortsetter:

– Vi har enorme forekomster i Norge. Dette er et signal om at vi vil utvinne mineraler på en god og miljømessig gunstig måte. Det er en gledens dag at man har fått landet dette, sier Bengt Rune Strifeldt og sier at det i en helhetsvurdering er lagt vekt på at utvinning av kobber i Kvalsund vil kunne bidra til økte eksportinntekter og økt verdiskapning i norsk mineralnæring.

– Samtidig som gruvedriften og deponeringen ikke vil få uakseptable virkninger for miljøet. Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i regionen med nye arbeidsplasser og ny kompetanse.

Avbøtende tiltak

Gruveprosjektet berører to reinbeitedistrikter, skriver Nærings- og fiskeridepartementet:

«Reindriftsinteressene og hensynet til samisk kultur har vært viktig i departementets vurderinger. I forbindelse med klagebehandlingen er det gjennomført konsultasjoner med de berørte reinbeitedistriktene og Sametinget. Departementet har ikke kommet til enighet med Sametinget i konsultasjonene.»

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer at gruveprosjektet vil påvirke reindriften, men at det kan gjennomføres med tilpasninger som vil redusere påvirkningen. Departementet har derfor bestemt at det skal gjøre avbøtende tiltak for å ta hensyn til reindriften.

Miljøkonsekvenser

Kravene i utslippstillatelsen innebærer at man skal holde nøye kontroll med eventuelle virkninger av utslippene. Forurensningsmyndighetene kan sette i gang sanksjoner dersom utslippene eller konsekvensene av forurensningen er større enn forutsatt.

– Regjeringen vil at mineralutvinning skal skje på en miljømessig forsvarlig og bærekraftig måte. Det er stilt strenge miljøkrav i utslippstillatelsen. I forbindelse med klagebehandlingen har Klima- og miljødepartementet gitt faglig bistand til å vurdere de miljømessige konsekvensene, sier Strifeldt.

Det vil være et brudd på vilkårene om utslipp av fremmedstoffer og spredningen av partikler blir større enn det er gitt adgang til i utslippstillatelsen.

– Verden kommer til å trenge mer og mer kobber i fremtiden. Da er det gledelig at vi har en næringsvennlig regjering, slik at kobberet kan utvinnes i Norge med forsvarlige miljøkrav og sikker drift. Mineralutvinningen i Kvalsund vil skje på en miljømessig gunstig måte, mener stortingsrepresentanten.

Artikkeltags