Helse Nord er bekymringsfullt langt etter resten av landet, hvor de fortsatt godtar hjemmevakt i ambulansen. Det er enkelt å organisere dette på en bedre måte slik at befolkningen i våre nordligste fylker får en responstid for ambulansen som kan betraktes som likeverdig med det befolkningen i resten av landet har. For mens det er en utstrakt bruk av hjemmevakt i nord, har 98 % av landet for øvrig det ikke.

Styret ved UNN har et styrevedtak på at hjemmevakt skal avvikles i løpet av 2020, og man skal gå over til stasjonær vakt, mens Finnmarssykehuset merkelig nok, ønsker det velkommen.

Og det til tross for at akuttforskriftene anbefaler tilstedevakt. Og hvordan kan to ulike helseforetak, begge under Helse Nord, ha så ulik forståelse av samme sak?

Penger spart, er penger tjent, sies det, men kan man virkelig sette prisen på hva et liv er verdt, for å spare penger? Spesielt hos oss som bor lengst nord?

Og den ubetenksomme sparingen på bunnlinja i budsjettene, tar på ingen måte med hva sparte leveår betyr for samfunnsbudsjettet.
Det skal bygges Nye Hammerfest sykehus, og det skal spares 119 millioner. 6,3 millioner av de fra prehospitale tjenestene.

De man setter på vent når man setter sparekniven på Ambulansetjenesten er nettopp folk med hjerneslag, hjerteinfarkt, hjertestans, alvorlige skader og kroniske lidelser. For de hjelper det lite med et kommende nytt sykehusbygg, hvis ikke livreddende og skadebegrensende tiltak igangsettes når de trenger det.

Og skal man først spare penger, så begynner man ikke å spare i førsteleddet til pasienten, man finner andre plasser man kan redusere utgiftene, for eksempel lenger opp i systemet.

Uten at jeg vet svaret, så lurer jeg på om leder må ha personlig rådgiver, eller om må vi ha flere soneledere? Og hvorfor går all møtekjøring over vårt budsjett, når det er til hjelp for pasienter fra hele Vest-Finnmark, og da spesielt Alta?

For møtekjøring for å spare penger og spare overtid på andre biler, går i realiteten utover pasienter i Hammerfest og Kvalsund. Livet ditt kan henge i en tynn tråd, hvis aktiv bil er på tur til Skaidi.

For den aktive bilen i Hammerfest, blir faktisk ofte brukt til møtekjøring, for Altaværinger og øvrige pasienter, mens f.eks bilen på hjemmevakt skal ta seg av øvrige pasienter.

Synes du det er rett at livet til oss som har klort oss fast i havgapet, er mindre verdt enn livet til andre?

Det skal spares 6,3 millioner på prehospitale tjenester, og et av tiltakene er å sette ambulansearbeidere på hjemmevakt, og kutte driften av ambulansebilene på helligdager.

Så på dager, når andre normalt har ekstra betalt for å gå på jobb, så skal folk i dette livreddende yrket få betalt for 6 av 24 timer, mens de står klar til å kunne rykke ut når alarmen går. Hvis det blir uttrykning får de selvsagt ekstra betalt, men det skulle nå strengt tatt bare mangle. Arbeidstidsordninger med hjemmevakt, medfører høy vaktbelastning og stor andel AML-brudd siden alle utrykninger på passiv tid genererer overtidstimer.

Erfaring viser også at hjemmevakt er vanskelig forenlig med måloppnåelse for den nasjonale kvalitetsindikatoren for responstid. For ikke å snakke om den familiære belastningen det medfører. For når en ambulansearbeider har hjemmevakt, har nærmest hele familien også vakt, bortsett fra at man går glipp av tilleggene man ville fått på en aktiv normal vakt. De må fortsatt stå klar til å kunne rykke ut, uansett på døgnet.

Skal de i tillegg følge lovverket må de på stasjonen å skifte, så plukke opp makker, og deretter ta seg til pasient. Det forutsatt at bilen var enkelt tilgjengelig, og ikke nedsnødd under en halvmeter snø.

Ambulansetjenestens akuttberedskap ivaretar befolkningens trygghet for å få hjelp i akutte og livstruende situasjoner. Akuttberedskapen skal hovedsakelig dekkes av ambulanser på stasjoner med døgnberedskap etter en struktur for kortest mulig responstid, står det i akuttforskriftene. I tettbygd strøk skal ambulansen være fremme innen 12 minutter ved akutte hendelser, mens det aksepters 25 minutters utrykningstid ved akutte hendelser i grisgrendt strøk.

Mens her lengst nord, hvor vi faktisk har litt avstander i utgangspunktet, så synes man det er fornuftig å legge på tid. Hjemmevakt gir på ingen måte pasientene et likeverdig tilbud til rask og viktig behandling, og likevel er det veien å gå, synes Finnmarkssykehuset.

I dag er det slik at det aksepteres 10 minutter lengre utrykningstid ved hjemmevakt enn når ambulansepersonellet er på stasjonen. Ved utrykning til ulykker og ved hjerteinfarkt, hvor sekundene og minuttene teller, er dette dyrebar tid som kan ha konsekvenser for pasienten.

Når man nå legger opp til å forlenge utrykningstiden med opp mot ti minutter eller mer, så er det klart at det er alvorlig. Ved alvorlige hjertetilstander så er det sekunder som teller. Da har man ikke minutter å gå på. Kostnaden for tapt tid, i en slik ensformig sparing, går til syvende og sist utover pasienten, som taper tiden mot klokka når det gjelder som mest.

Nå må politikerne på banen, å si at dette er faktisk ikke greit. Veien å gå er ikke å svekke ambulansetjenesten, gjennom destruktive sparetiltak. De er førstelinja til pasienten, og skulle noe vært gjort, er det faktisk å bemanne tjenesten etter behovet.

For at befolkningen innenfor oppdragsområde skal føle seg trygge og ivaretatt også i fremtiden, er stasjonærvakt for ambulansen veien å gå, også her hos oss i Finnmark, ikke bare landet for øvrig t.o.m Troms.

For er virkelig våre liv her oppe, så mye mindre verdt enn livene til de i landet for øvrig?