En av kjernesakene i valgkampen i Loppa kommune er bygging av et kompetansesenter i Øksfjord. Bygget er tenkt å inneholde skole, SFO, barnehage, bibliotek, svømmehall, kafé, garderober og idrettshall. Tanken er å samle kompetanse og ulike faggrupper for å skape et inspirerende og mer lærende miljø. I tillegg skal det være et samlingspunkt for Loppas befolkning. H, AP og SV i Loppa støtter en teori om at senteret vil skape bolyst og tilflytting av unge småbarnsfamilier, og dermed utvikling i kommunen. Ettersom Loppa er en liten kommune med store utfordringer, stiller 2.-kandidat Line Enger Posti og 6.-kandidat Hanne Nyheim fra Loppa SP seg disse spørsmålene:

Trenger vi et kompetansesenter?

Hvilke konsekvenser kan bygging av kompetansesenter gi Loppa kommune, og hva vil det gå på bekostning av?

Hvordan kan Loppa kommune drive en bærekraftig utvikling som gagner hele kommunen?

Spørsmålet om vi trenger nybygget kommer på bakgrunn av at det er bevilget mye penger på å oppgradere både skole, barnehage og biblioteket de siste årene. Blant annet er det brukt nødvendige 1,7 mill. kr på Høgtun skole, og det bare til nytt tak. I tillegg finner vi i Forprosjekt 2, som firmaet Kreativ industri har laget for kommunen, at det ikke nødvendigvis er de byggmessige forholdene dagens brukere er mest misfornøyde med. Det er mer forhold som går på utstyr, møbler, internett og lignende. Etter samtale med rådmann Frank Bækken kom det frem at ved å bruke 5–7 mill. kan både skole, basseng, barnehage og biblioteket få gode oppgraderte lokaler. Ved å bruke en betydelig mindre sum er det altså mulig å gjøre forholdene bedre for brukerne av dagens bygg, i stedet for å bygge nytt og la de gamle rives eller stå ubrukte.

Når vi ser på prisen på «storstua» er det foreløpige estimatet på 130 mill. Dette er et tall som kun bygger på antakelser fra Kreativ industri. I realiteten kan det bli mye dyrere. Å bruke så store summer kan fort få negative konsekvenser for Loppa. En følge er at kommunen vil kunne gå med betydelig underskudd i årene som kommer. Kommunen har i dag fallende inntekter, og det var kun engangstilskuddet fra Havbruksfondet og Grønn konsesjon som berget kommunen fra et driftsunderskudd i 2018. Dette ifølge Økonomianalysen for 2018, en rapport laget på oppdrag av Loppa kommune. Analysen forteller også at Loppa ikke vil kunne håndtere et høyere gjeldsnivå enn i dag, uten å gjøre betydelige omstillinger og tøffe prioriteringer. Dette til tross for at kommunen har «penger på bok». For Loppas befolkning kan dette få konsekvenser som betyr at bassengene i Nuvsvåg og Bergsfjord stenges. Det kan bli kutt i utekontordager for leger og annet helsepersonell. Hjemmetjenester, kultur og idrett kan rammes. Vi kan også få færre ansatte i skole, barnehage og helsesektor, og lite penger til vedlikehold. Det er foruroligende at flertallet av listekandidatene synes det er greit å bruke så mye penger på noe som i seg selv ikke genererer inntekter til kommunen, kun utgifter vi ikke har oversikten over.

For at Loppa kommune skal kunne øke bolyst, tilflytting og utvikling trengs det etter vår mening et allsidig arbeidsmarked og muligheter for attraktive boliger. Hva om vi bruker noen av byggemillionene på næringsutvikling, og ser på muligheten for en rimelig idrettshall i stedet? Dette vil kunne skape både bolyst, tilflytting og ikke minst inntekter. Eksempelvis vil en massiv satsing på fiskeri kunne frembringe vekst de fleste stedene i kommunen. Loppa Sp ønsker derfor å øke fiskerifondet betraktelig, slik at det i fremtiden kan komme nye båter og kvoter til kommunen. I tillegg ønsker SP å realisere en næringspark for håndverkere. Det vil øke fagkompetansen i kommunen, og gi ungdommen og andre et bredere yrkesvalg og muligheten til et større arbeidsmarked i Loppa. Dette er bare få eksempler på hva som kan gjøres for å skape en bærekraftig utvikling og inntekter ved å bruke noe av summen det vil koste å bygge Loppas «storstue».

Om et kompetansesenter i Øksfjord ikke skaper nye arbeidsplasser eller inntekter, vil det uten tvil skape optimisme og bolyst -i det korte løp. Men etter den søte kløe kommer som oftest den sure svie. Vi mener det er uforsvarlig å bruke utallige millioner på et nytt bygg ettersom de byggene vi allerede har er i god stand, og konsekvensene kan bli alvorlige. Vi snakker om en negativ kommuneøkonomi med påfølgende innsparinger og omlegginger. Da blir det fort kniving om ressurser mellom ulike etater og bosteder i stedet for optimisme og bolyst. Og «storstua» som skal forene både brukerne og innbyggerne i Loppa vil kanskje føles mer splittende enn samlende?