Endelig ser vi en regjering som kommer med konkrete tiltak for å styrke vekst, utvikling og bosetting i Finnmark. Regjeringen har innført gratis ferger til veiløse samfunn. Her har befolkning i alle år måttet betale dyre «bompenger» på alt av transport og reiser. Endelig kan de pendle på jobb og reise på helgetur uten at det koster dyrt. Høyre foreslår i sitt alternative budsjett og kutte ut dette tiltaket. Det gjelder ikke bare gratis ferger, men en rekke andre tiltak som komme distriktene til gode. Senterpartiet i regjering viser en tydelig distriktsprofil. Innføring av gratis barnehager, billigere SFO, nedskriving av studielån og økt borteboerstipend er en gavepakke til unge folk i etableringsfasen som ønsker å satse på Finnmark.

På tross av et stramt statsbudsjett for å hindre økt renteøkning og dermed øke betalingsproblemer for folk med høye lån, satser regjeringen på distriktene og Finnmark. I tillegg til disse personrettede tiltakene har regjeringen kompensert kommunene fullt ut for utgifter knyttet til korona epidemien. Dette styrker skoler, helse og eldreomsorg i kommunene.

For å styrke spesielt utsatte kommuner innfører Regjeringen bygdevekstavtaler. Dett er er et tiltak i Senterpartiet stortingsvalgprogram. Forslaget ble fremmet som en oppfølging av at det i flere år har vært satset på storbyavtaler. Senterpartiet mener at det er distriktenes tur til økt satsing. Bygdevekstavtalene er en satsing på utvikling i utsatte regioner og kommuner. Også dette er radert bort i Høyres alternative budsjett.

Finnmark Senterparti er svært fornøyd med at det er vi som styrer i disse trange og urolige tidene, og at viljen til å opprettholde tjenester nært folk i hele landet har høy prioritet.