Mediesaken i iFinnmark 17. juni med Vadsøs kommuneoverlege Britt Larsen Mehmi, gir ikke et representativt bilde av hvordan det er å arbeide i vår tjeneste, verken på AMK-sentralen eller i ambulansetjenesten. Det er grovt urettferdig overfor våre kolleger slik de framstilles. Vi vil støtte våre kolleger på AMK Finnmark og i ambulansetjenesten i Vadsø med følgende tilsvar her.

Kommuneoverlegen påpeker at det er utfordrende for legevaktleger å ta seg til pasienter i akutte situasjoner. Forventningen fra legene i vakt er at de skal hentes av ambulansen før de kan rykke ut til pasienten, selv om dette medfører tidstap og økt responstid for pasienten og tid til første medisinske kontakt kan skje og behandling iverksettes.

Hun går langt i å påstå at dette har hatt fatale konsekvenser for pasienter. Det er særlig på bakgrunn av dette at vi i vernetjenesten, tillitsvalgte, fagrådgiver og medisinsk rådgiver i prehospital tjeneste ser oss nødt til å svare kommuneoverlegen i media. Artikkelen har medført en betydelig merbelastning på våre ansatte som vi mener er svært uheldig.

Vi anser AMK, ambulansetjenesten og legevaktlege som et lokalt akuttmedisinsk team. Forskning viser at arbeid i team påvirkes av hvordan teammedlemmer kommuniserer med hverandre. Pasientsikkerhetskonferansene Helse Nord har arrangert, har også tatt for seg tema om hvordan man samhandler i team for å ivareta pasientsikkerheten best. Vi mener denne artikkelen er skadelig for dette arbeidet i Vadsø kommune og for pasientsikkerheten der.

Vi vil kort beskrive hvordan ansatte i AMK sentralen og ambulansetjenesten arbeider. Konstituert klinikksjef Gøril Strømme har redegjort for akuttforskriften i sitt tilsvar som ble publisert av iFinnmark 17. juni, og vil derfor ikke gjengis her.

AMK-operatører:

 • For at de skal kunne gjøre en god vurdering basert på innringers informasjon, benyttes Medisinsk Index. Dette er AMKs hovedverktøy, og er nasjonal. Denne oppdateres av medisinsk fagpersonell, og dagens versjon er 4.2 og publisert 2020.
 • Medisinsk Index er validert for bruk basert på informasjon fra ikke-medisinsk personell, herunder den gjennomsnittlige innringer.
 • AMK har nasjonale og regionale retningslinjer/prosedyrer de arbeider etter. Som eksempel nevnes Nasjonal traumeplan og European Society of Cardiology.
 • AMK har oversikten over pågående medisinske hendelser i Finnmark, og oversikt over tilgjengelige ressurser til enhver tid.

Ambulansepersonell:

 • Ambulansepersonellets arbeid innebærer utøvelse av prosedyrestyrte og kvalitetssikrede medisinske tiltak. Vårt prosedyreverk er gjort tilgjengelig for alle kommuneleger i Finnmark, også kommuneoverlegen i Vadsø. Det er kommuneoverlegens ansvar å gjøre den kjent for alle sine ansatte leger som går i legevakt. Dette er et oversiktlig oppslagsverk med søkefunksjon, som vi har tatt for gitt at legevaktlegene har gjort seg kjent med, med tanke på det tverrfaglige teamet vi er en del av.
 • Ambulansepersonellet har årlige fagcamper hvor de introduseres for nye medisinske tema og hvor det gjøres re-utsjekk på behandlingsprotokoller vi anser som særdeles viktig. Som eksempel nevnes behandling av hjerteinfarkt, hjerneslag, sepsis og alvorlig skadde pasienter.
 • Finnmarkssykehusets ansatte må også gjennomgå e-læring med fastsatte månedlige intervaller for å kunne være vaktkompetent.

Prehospitale tjenester:

 • Spesialisthelsetjenesten har en rekke kvalitetskrav vi må oppfylle, og deler av disse omhandler tidsbruk. Derfor må vi ha et særlig fokus på tiden det tar fra innringer har varslet AMK og ambulansen sendes ut og ankommer pasient. Vi anser ambulansearbeiderne for å være kompetent slik akuttforskriften sier. Dersom det medfører tidstap skal vi i henhold til disse kravene ikke ta en omvei for å hente legevaktlege. Vi forvalter pasientens tid, og dette gjør vi best ved å kjøre til de direkte for å kunne starte initial behandling.
 • Finnmarkssykehuset er med i et faglig fellesskap, FRAM, som favner Helse Nord-Trøndelag, St. Olavs hospital, Helse Møre og Romsdal, Helgelandssykehuset, Helse Sørøst, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold. Dette sikrer solide faglig oppdaterte prosedyrer for ambulansetjenesten. Disse er publisert og oppdatert i vår Bliksund prosedyreverk i henhold til Best Practice, nasjonale retningslinjer, krav og siste forskning innenfor prehospital akuttmedisin.
 • Vi gjør lokale tilpasninger der det er behov for det, for eksempel logistikk og destinasjon: Hvor skal pasienten og hvordan får vi de dit.
 • I samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, arbeider vi med implementering av «Trygg akuttmedisin» som sikrer god diagnostikk, kommunikasjon, behandling og transport av definerte akuttmedisinske tilstander hvor tiden er avgjørende for en god prognose for liv og helse.

Vi ønsker ikke å kommentere pasienthendelsene i media, da de er lett gjenkjennbare i små kommuner og vi anser her at taushetsplikten brytes.

På tross av dette må vi kommentere påstanden om at pasient ikke har overlevd fordi legevaktlegen ikke ble med ambulansen i initialfasen, og at utfallet kunne vært bra bare legen hadde blitt med. Slike påstander er spekulative og svekker befolkningens tillit til den akuttmedisinske kjeden. Det får særlig stor tyngde når det kommer fra personer som både er erfaren, profilert og innehar ansvarlige stillinger. Derfor vil det ta oss lang tid å gjenopprette denne skaden og tilliten i befolkningen.