Gå til sidens hovedinnhold

«En stor begivenhet som vil bidra til fornyet interesse for vår historie»

Kvener og norskfinner får snart nytt nasjonalt museum i Vadsø. Det gleder ordfører Wenche Pedersen seg til.

Finnmarksdebatten

I august legger vi opp til storslått feiring av at Vadsø får et spennende museumbygg. Det blir et nasjonalt museum tilegnet kvenene/norskfinnene, og våre innbyggerne og ansatte får moderne museumslokaler for bevaring og forskning på både nasjonal og lokal kulturhistorie. Endelig kan vi ta bedre vare på gjenstander, foto, innsamlede fortellinger og eldre dokumenter. Museet får også en helt ny basisutstilling som skal formidle kvensk kultur og historie

Vadsø kommune kjøpte det gamle NRK-bygget i 2015 og 26. august kan vi åpne lokalene etter ombygging og oppgraderinger. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er en del av Varanger Musuem IKS som er et interkommunalt samarbeid mellom Vadsø, Vardø og Sør-Varanger. Museet har vært ansvarsmuseum for kvensk og norskfinsk kulturhistorie siden 1990-tallet.

Som ordfører føler jeg i denne sammenhengen at det nok er behov for å rydde i en del begreper og oppfatninger av museets rolle og ståsted i forhold til det kvenske. Det er en kjent sak at man her i Varanger har diskutert både hva barnet skal hete, men også selve anerkjennelsen av og statusen til kvener som nasjonal minoritet. En del av den debatten er over. Myndighetene tilkjente kvenene minoritetsstatus som én av fem nasjonale minoriteter av Jens Stoltenbergs første regjering i Stortingsmelding nr. 15 (2000-2001), gjennom tilslutning til Europarådets konvensjon om nasjonale minoriteter i 1998.

Varanger museum er en profesjonell institusjon og Vadsø kommune en ansvarlig eier. Vi følger norske myndigheters benevnelse på nasjonale minoriteter, der «kvener» i 1999 ble anerkjent som nasjonal minoritet, og «norskfinner» ble lagt til som sidestilt benevnelse i 2011 etter ønske fra grupper som faller inn under samme folkegruppe, men ikke ønsker å kalle seg kvener. Museet skal formidle og ivareta kvenenes kulturhistorie, og det skjer uavhengig av om folk kaller seg «norsk», «kvensk», etterkommer etter finske innvandrere», «norskfinner» eller andre benevnelser. Tilhørighet til folkegruppa er basert på selvidentifikasjon. Og det er faktisk helt valgfritt.

Museenes samfunnsoppdrag er å være kunnskapsinstitusjoner. For oss med ansvaret for den kvenske og norskfinske kulturhistorien er det nasjonale samfunnsoppdraget sentralt. Museene er aktører i den grunnleggende infrastrukturen for demokrati og ytringsfrihet der særlig mangfold og representativitet er sentralt. Da museene utover 1990- og 2000-tallet ble organisert i temamuseer, var det det et hovedpoeng å løfte fram grupper som hadde vært underrepresenterte i nasjonale og regionale institusjoner. Eksempler på slike museer er Interkulturelt museum, samiske museer og ikke minst museer for nasjonale minoriteter.

Vadsø museum ble etablert i 1971 for å «… samle inn, forske i og formidle kvensk/finsk historie og kultur», i tillegg til hele områdets historie. Da det nasjonale ansvaret for kvensk kulturhistorie ble fordelt var det naturlig at Vadsø ble tildelt dette ansvaret. Navnet ble følgelig endret til Vadsø museum-Ruija kvenmuseum. Andre minoritetsmuseer har ulik opprinnelse, men alle fikk et nytt eller forsterket ansvar etter anerkjennelsen av fem nasjonale minoriteter i Norge.

Avslutningsvis, ordet «kven» er brukt i hundrevis av år i både positive og negative ordelag, der kvener er omtalt med både positive og negative fortegn. Vadsø kommune og Varanger museum jobber for at begrepet kven skal bli et positivt ladet ord for alle og at kvener og norskfinner skal oppleve stolthet over sin kvenske og/eller finske identitet, kultur og historie.

Jeg er kjempestolt over den kvenske arven, både på det personlige plan og som ordfører i «kvenhovedstaden». Nå åpner vi snart en fantastisk oppdatert kunnskapsinstitusjon i vår kommune. Det er en stor begivenhet som vil bidra til fornyet interesse for vår historie og historiens betydning for de livene vi lever i dag.

Kommentarer til denne saken