Det er i dag 90.000 personer ansatt i maritim næring, og de arbeider i alle landets fylker. Kommunene som befinner seg på topp-ti-listen over maritime kommuner, har det til felles at de alle ligger langs kysten i Distrikts-Norge. En solid maritim næring er avgjørende for å opprettholde sysselsettingen i hele landet.

Mandag begynner regjeringens første budsjettkonferanse. Dette er i budsjettsammenheng regjeringens første anledning til å tydeliggjøre sine politiske prioriteringer og levere på punktene i Hurdalsplattformen. Vi ser positivt på flere av punktene i plattformen som har stor betydning for vår næring. Det gjelder blant annet den varslede satsingen på ny fornybar energi i form av havvind og styrking av nettolønnsordningen.

Norges Rederiforbund mener det er særlig tre områder regjeringen må ha et ekstra blikk på når den setter seg rundt forhandlingsbordet på mandag.

Bruk markedet for å redusere klimautslipp. Norske rederier har store klimaambisjoner. Rederiforbundets konjunkturrapport som ble lagt fram denne uken, viser at rederiene planlegger for å bygge 162 nye skip og åtte rigger de neste fem årene. Samtlige rederier oppgir at skipene bygges med ny teknologi som kutter utslipp. Ni av ti rederier tror de vil være klimanøytrale innen 2050, og særlig på kort sikt vil hybrid-teknologi, hydrogen, ammoniakk og biodrivstoff være viktige løsninger for å redusere utslipp. Skal flere velge klimavennlig, må prisforskjellen mellom fossilt drivstoff og hydrogen eller ammoniakk reduseres. Differansekontrakter er en mekanisme hvor man i en periode dekker prisforskjellen mellom tradisjonelt drivstoff og dyrere alternativer. Dette vil være et viktig virkemiddel for å få fart på det grønne skiftet, og mekanismen kan finansieres gjennom CO₂-avgift. På denne måten finansierer næringen deler av sin egne grønne omstilling.

Energiomstillingen trenger kraft fra havet. Havvind vil være et viktig satsingsområde for energinasjonen Norge framover. Dagens situasjon med høye energipriser forsterker behovet for økt kraftproduksjon. Sikkerhetssituasjonen i Europa fører også til stort behov for å få ny kraft i markedet. Den gode nyheten er at dette også gir stort potensial for videreutvikling av norsk maritim næring. Vi har solid kompetanse og lang erfaring fra offshoreaktivitet som gjør at vi har et unikt utgangspunkt i havvindmarkedet. Prosessene går imidlertid altfor sakte, og vi risikerer å falle ytterligere bak våre europeiske konkurrenter. Regjeringen må skjerpe sine ambisjoner for havvind og korte ned på saksbehandlingstiden. Kun på den måten kan vi nå et mål om utbygging innen 2030.

Norske sjøfolk gir viktig kompetanse. Skal vi ha en sterk maritim næring i Norge, trenger vi norske sjøfolk. For å få det til, må vi sikre norske rederiers konkurransekraft. Det er kun norske rederier som ansetter norske sjøfolk. Derfor er det avgjørende at regjeringen reverserer svekkelsen av nettolønnsordningen. Nettolønnsordningen er den ordningen som i realiteten gjør det mulig for rederiene å ansette norske sjøfolk. Ordningen ble svekket i årets budsjett. Vi mener regjeringen nå må videreføre arbeidet som ble initiert av Holmefjordutvalget ved å forenkle og finne nødvendige justeringer i ordningen.

Vi er glade for at regjeringen har sagt at den vil skape nye grønne arbeidsplasser i hele landet. Den beste måten regjeringen kan innfri dette på, er ved å legge til rette for en sterk, norsk maritim næring. Vi ønsker regjeringen lykke til med budsjettkonferansen!