Dette året blir kvinnedagen i Vardø spesiell, ved at søkelyset i stor grad rettes mot overgrep mot kvinner og drap på kvinner. Den konkrete anledningen er at Vardø får besøk av franske Christelle Taraud, som dette året gir ut en bok om overgrep mot kvinner og drap på kvinner over hele verden. Hun vil være hovedperson under Steilneset Symposium, som arrangeres 8 mars, og bringe aktuell fransk debatt om vold mot kvinner til Vardø.

Tematisering

Tematiseringen av overgrep mot kvinner er knyttet til Christelle Tarauds bok Feminicide: A World History. Denne boken er en verdensomspennende historie om vold mot kvinner. I land etter land, på kontinent etter kontinent ser man det samme: kvinner utsettes for vold og drap fordi de er kvinner. Å rette fokus mot denne omfattende problematikken er en kvinnedag verdig. Kvinner i Vardø og i andre deler av verden står opp og sier at nok er nok – en markering av motstand mot den kriminalitet kvinner som kjønn utsettes for.

Steilneset minnesteds betydning

Steilneset minnested, bygd av Nasjonale turistveger, er reist til minne om dem som mistet livet under trolldomsprosessene i Finnmark for 400 år siden. Minnestedet er en påminnelse om smertefull historie der kvinner og menn i hopetall ble ofre. Samtidig utstråler minnestedet gjennom estetiske kvaliteter en symbolkraft som fører langt ut over 1600-tallet. Steilneset minnested fungerer som en katalysator for å tydeliggjøre en dagsaktuell problematikk. Problemfeltet som tas opp er universelt. Det lokale knyttes til det internasjonale, noe som understrekes ved en åpningssekvens der Vardøs ordfører, fylkestingets representant, Norges kulturminister og den franske ambassadør i Norge deltar.

Foredragsholdere

Steilneset Symposium begynner med et hovedforedrag av Christelle Taraud, der hun reflekterer over hvorfor dette symposiet knyttes til Steilneset minnested. Så følger to sesjoner: Den første sesjonen retter søkelyset mot overgrep mot kvinner i fortiden, i særdeleshet kvinner anklaget og dømt for trolldom. Den andre sesjonen retter søkelyset mot overgrep mot kvinner fra fortid til nåtid. En bukett av kvinnelige forskere bidrar til en allsidig drøfting av den aktuelle problematikken. I første sesjon holder finske Raisa Maria Toivo, franske Armelle Les Bras-Chopard og Liv Helene Willumsen foredrag knyttet til trolldomsprosessene, overgrep mot kvinner samt Steilneset minnested. I andre sesjon holdes foredrag av Synnøve Fotland Eikevik, italiensk-amerikanske Silvia Federici, forfatter og kunstner Siri Broch Johansen og ghanesiske Yaba Badou. Med ulike innfallsvinkler utforsker de hvordan overgrep mot kvinner er et faktum i ulike land. Russiske Marianna Muravyeva summerer opp og kommer med avsluttende kommentarer.

Vardø museums rolle

Vardø museum, underavdeling av Varanger museum, er hovedarrangør for Steilneset Symposium 2022. Museet har et stort ansvar når det gjelder formidling av Steilneset minnested. Museet setter søkelys på de historiske aspekter ved minnestedet så vel som minnestedets muligheter knyttet til aktuelle samfunnsutfordringer. For museet er det og har det vært viktig å gjøre historien relevant gjennom å belyse tema som menneskerettigheter, demokrati og i tilfelle Steilneset minnested og trolldomsprosessene: justismord og femicide eller hatkriminalitet mot kvinner.

Turisme

Dark tourism eller dyster turisme er begreper som brukes i forbindelse med turistmål med tilsvarende innhold som Steilneset minnested. Dette er et segment innenfor turismefeltet som ikke er nytt, men det er først de siste årene at man har forsøkt å analysere, kategorisere og forstå hva som ligger bak denne formen for turisme. I Vardø er dette særlig aktuelt med tanke på Steilneset minnested; dette er et av de stedene som tiltrekker seg mange ulike mennesker og nisjeturister, noe som fordrer en bevissthet knyttet til både formidling og markedsføring. Strategier for dette skjer i møte med og dialog mellom institusjoner som forvalter vonde kulturminner. Sammen kan de være aktive deltakere i utformingen av en markedsføringsstrategi når Steilneset minnested skal forvaltes og samtidig er et populært turistmål i Varanger. Formidling og markedsføring av steder som representerer vonde hendelser og overgrep i vår historie er komplisert, men det er ikke umulig. Det handler mest om å kunne se helheten og ta de rette valgene som yter historien rettferdighet. Et av disse valgene er å ikke inngå kompromisser av spekulativ karakter.

Vardø kvinnenettverk

Medarrangører for Steilneset Symposium er Vardø kvinnenettverk. Vardø kvinnenettverk er en organisasjon som skal jobbe for å øke andelen av kvinner på de arenaer der beslutninger fattes. Nettverket skal være lavterskel, uavhengig av partipolitisk overbevisning, og er åpent for alle som ønsker å være med. Målet med nettverket er at kvinner skal tørre å ta del i politikk og samfunnsliv, ha styreverv og lederroller i bedrifter, og ha det trivelig sammen. Det har vært viktig for museet under organiseringen av symposiet å samarbeide med lokale aktører. Det var derfor naturlig å henvende seg til Vardø kvinnenettverk, da de har stått for arrangering av 8. mars-markeringen i Vardø de siste årene og er således en viktig organisasjon lokalt.