Min påstand er som følger:

Om vi bygger ny skole i Nordskogen ved idrettshallen:

• Kan vi starte med grunnarbeid og bygging tidligere. - Byggeperioden blir raskere.

• Vi behøver ikke å leie brakkeriggskole i flere år under byggeprosessen. (Prislapp om lag 10.000.000 inkl. opp og nedrigg.)

• Elever – lærere og øvrig stab kan jobbe i fred under byggeprosessen.

Om vi bygger ny skole ved idrettshallen, kan idrettshallen anvendes som gymsal

– Ergo Bygging av Basishall kan sløyfes Prisreduksjon 17.990.000,- (etter Aps tall 514m2 x 35.000,- per m2)

Andre fordeler

• Alle brukere av skolene, Båtsfjord og Nordskogen skole, blir skånet under byggingen og kan flytte direkte inn i nye lokaler/ -nyrenoverte lokaler - gjelder Barnehagebarna og ansatte.

• Arealet rundt skolen: En står friere i et mye større og mer egnet ute-areal enn der Båtsfjordskolen ligger i dag.

• Nordskogen er allerede ett suverent tur og aktivitetsområde fra naturens side, som kan utvide tilbudet til elevenes utendørsaktiviteter.

• Naturlige akebakker, skiløyper, etc. etc.

• Miljøbesparelser, daglig brukerbetalt skolebuss – slik at hvert enkelt barn som ønsker det, slipper å bli kjørt til skolen av foresatte.

Om vi lar Båtsfjord skole bestå, slipper vi å bygge ny barnehage.

• Båtsfjord Skole med `midtfløyen´ 770m2 bygget i 2004 kan brukes som ny barnehage, med enkle modifikasjoner. Samt at fløya som peker ned mot fotbalbanen brukes til avkledning- garderober – og annet. I denne delen av bygget er det til og med innendørs barnevogn parkering til titalls barnevogner i kaldsonen med ferdig trillerampe inn i bygget.

• Ungdomsskoledelen kan rives på sikt – evt. anvendes til andre formål. Kunstatelier – bibliotek - utleie eller annet.

• Bassenget m/ gard. Brukes slik de er i dag. Om vi får råd en dag, kan nytt basseng bygges i Nordskogen ved nyskolen.

• Skansen består som kulturscene sangen og musikkens hus, renoveres på sikt.

• Frigjøring av 3 bygg: Nordskogen skole/Barnehage, Klausjorda barnehage og gamle sykestua selges evt. brukes som ungdomsklubb. (Så kanskje vi også løser et mangeårig debatert dilemma.)


Stipulert reduksjon av kostnader

1. Riving av Båtsfjord skole 10-15.mill.
 

2. Riving av Nordskogen skole/ barnehage 6 mill. og gjenreisning - 50.mill

3. Bygging av Basishallen som er tegnet inn i den nye skolen 17,990.mill. (Aps tall 35.000x514m2)

4. Leie -og opp og nedrigging av `Skole-brakkerigg: 10.000.000

5. Uten å ha mottatt svar fra administrasjoenn. - Tallene er således ikke verifisert men stipulert.

Totalt: 106.000.000 (100 mill.)

Frigjøring av kommunale bygg (kommunale intekter)
- Salg Av Klausjorda barnehage: 1.mill.

- Salg av Nordskogen Barnehage/skole 3.- 6 mill.

- Salg Av Sykestua: 1. mill. (evt. brukes som ungdomsklubb)

- Total inntekt: 5-8.000.000 (5-8 mill.) ved salg, som kanskje kan føres inn i driftsbudsjettet.

I tillegg kommer reduksjon på drift og vedlikeholdsbudsjette. Etter salg av bygg.
Totale besparelser ved en slik gjennomføring av 1 skole og 1 barnehage, opp mot 116 mill. I forhold til det prosjektet som tidligere var planlagt.
Selvsagt må en påregne en del millioner på en omdefinering av deler av den gamle Båtsfjord skole til Nye Båtsfjord Barnehage.

Vi bør også omdefinere arealeer og bygge flere klasserom enn det som ligger i AP-utkastet til 1 skole 1 Barnehage – evt. kjøpe tegninger som er mer relevante for skolebygg.

Det er ikke tatt høyde for å redusere `fassadeutsmykning´ og omdefinering av skolearealer i det foreliggende forslaget fra AP.

Slik mener jeg at prosessen bør gjennomføres i grove trekk.