Gå til sidens hovedinnhold

En levende, lokal folkekirke

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har nylig lagt fram forslag til ny trossamfunnslov. Den er ment å erstatte den lov som i dag regulerer Den norske kirke (kirkeloven).

Forslaget vil etter vår oppfatning svekke soknene i Den norske kirke. Vi ønsker også sterkt å understreke at utformingen av forslaget til kirkekapittel (Kap 3), ikke er i samsvar med de synspunkter Den norske kirke har fremmet i høringsprosessen til ny lov. Både de lokalkirkelige høringsinstanser og Kirkemøtet har entydig bedt om at ny lov avspeiler, og dermed rettslig beskytter, soknets rolle og oppgave.

Ved å fjerne lovreguleringen av soknenes fellesorgan – de kirkelig fellesråd – skapes det også uklarhet om arbeidsgiveransvaret for mange tusen lokalkirkelig ansatte. I lovproposisjonen heter det kort at departementet legger til grunn at et fremtidig fellesorgan opprettet av Kirkemøtet fortsatt vil ha registreringsrett i enhetsregisteret. Det er ikke tilstrekkelig for oss til å kunne skape nødvendig trygghet overfor egne ansatte. Vi får meldinger om ansatte som vurderer å finne ny jobb, eller allerede har søkt seg ut av kirken. Det rår en stor usikkerhet dersom dette lovforslaget blir vedtatt. Vi forventer oss en stat som aktivt understøtter og ikke undergraver den lokale kirke som arbeidsplass.

Vi er glade for at lovforslaget legger opp til delt finansiering mellom kommune og stat, noe vi mener er avgjørende viktig for å vedlikeholde det gode samarbeidet mellom kirke og kommune. Ved å fjerne lovreguleringen av de kirkelige fellesråd, frykter vi at også kommunenes framtidige utgiftsforpliktelser overfor den lokalkirkelige administrasjon vil bli svekket.

Vi som har signert dette oppropet, er alle medlemmer av Den norske kirke. Vi er også valgt inn som medlemmer i et av landets menighetsråd/fellesråd, eller har vært innvalgt tidligere. Noen av oss er kandidater for første gang ved høstens kirkevalg.

Vi anmoder Stortinget om å styrke soknene ved behandling av forslaget til ny trossamfunnslov. Vi mener at de premisser i forslaget som svekker grunnlaget for kirkens lokale virksomhet og dermed et aktivt lokalt kirkedemokrati, bør avvises.

Regjeringen legger i sin innledning til Granavolden-erklæringen til grunn at samfunnet bygges nedenfra. Det samme gjelder trossamfunnet Den norske kirke. Kirken bygges nedenfra, – strukturen er etablert for å hjelpe soknene/menighetene til å lykkes i sitt arbeid

Som lokale kirkepolitikere ønsker vi – sammen med kirkens flere tusen ansatte og titusener av frivillige medarbeidere – å forvalte kirkens tro, tradisjoner og samlede kulturarv til beste for kirkens medlemmer og de lokalsamfunn vi er en del av. Vi står sammen om et sterkt engasjement for Den norske kirke som åpen, evangelisk- luthersk folkekirke i framtida. Vi tror en sterk folkekirke vil forbli å være et vesentlig og viktig gode for det norske samfunnet, og kirken må bevare sin tydelige lokale forankring.

Av Jan Henning Pettersen, på vegne av Nettverk for Kirkelige Fellesråd i Norge

Nord Hålogland Jan Henning Pettersen, Ivar Vik

Sør Hålogaland Åshild Opøyen

Nidaros Svein Willy Danielsen, Randi Sollie Denstad

Møre Tryggve Ebbesvik

Bjørgvin Lars Kristian Stendahl Gjervik, Frode Hanuren

Stavanger Jakob Nærheim,

Agder Simon Ellingsberg, Anne Mo Grimdalen

Tunsberg Dagfinn Hodt, Ellen Elisabeth Wisløff

Oslo Stein Øgrim,

Hamar Ole-Jakob Dyrnes, Christian von Harling

Nettverk for Kirkelige Fellesråd (NKFR) arbeider ut fra følgende mandat:

1. Legge til rette for møtesteder regionalt og nasjonalt for valgte medlemmer av kirkelige fellesråd med rom for erfaringsdeling og drøfting av felles utfordringer i henhold til §14 i kirkeloven

2. Representere fellesrådene i dialog og samhandling mellom representanter for de ulike organer og nivåer i Den norske kirkes organisasjon.

3. Arbeide kirkepolitisk for å ivareta fellesrådenes (menighetenes) interesser. Gi innspill til KA om kurs og kompetansebehov for fellesrådsledere.

Jan Henning Pettersen

Nominert som nr. 2 på Nominasjonskomitéens liste til Bispedømmevalget i Nord-Hålogaland Bispedømme.

Kandidat ved Menighetsrådsvalget i Alta.

Medlem av Alta menighetsråd og leder av Alta kirkelig Fellesråd.

Kommentarer til denne saken