Gå til sidens hovedinnhold

«En innlemming av Sør-Varanger vil med stor sannsynlighet bety nedlegging av Øst-Finnmark tingrett»

Artikkelen er over 1 år gammel

Kåre Skognes, konstituert sorenskriver Øst-Finnmark tingrett, har noen gjort seg noen tanken etter onsdagens debatt om domsstolstrukturen på iFinnmark

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter å ha fulgt den direktesendte debatten den 22. april om domstolsstruktur, mellom ordførerne i Tana og Vadsø, Helga Pedersen og Wenche Pedersen, finner jeg grunn til å komme med et tillegg til det jeg tidligere har fremhevet om temaet i den offentlige debatt.

En innlemming av Sør-Varanger kommune til Indre Finnmark tingrett vil ikke bare bety en svekkelse av Øst-Finnmark tingrett, men vil med stor sannsynlighet bety en nedlegging av tingretten.

Dette fordi om lag halvparten av sakene som behandles i dag i Øst-Finnmark tingrett vil forsvinne, noe som igjen betyr at det bare er behov for halvparten av bemanningen; altså i høyden 2 dommere og 2 saksbehandlere.

Det antas at dette igjen vil gå ut over muligheten til å få kvalifiserte søkere til dommerstillinger, og å opprettholde et domstolskontor med tilstrekkelig faglig tyngde. En har ved et så lite kontor heller ingen drahjelp av særlige forhold som kan begrunne opprettholdelsen som for eksempel særlige hensyn til den samiske dimensjon slik Indre Finnmark tingrett har. Veien til nedleggelse antas derfor svært kort.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsforslag går ut på at nåværende Øst-Finnmark tingrett skal ligge i samme rettskrets som Alta og Hammerfest tingretter. Det betyr igjen at det vil være Domstoladministrasjon ved en administrativ avgjørelse som i tilfelle vil bestemme om og når Øst-Finnmark tingrett skal nedlegges.

II

Domstolkommisjonen har i sin rapport ikke gitt noen utdypende begrunnelse for hvorfor Sør-Varanger kommune skal innlemmes til Indre Finnmark tingrett ut over å øke tilfanget av saker til tingretten. Det skrives i NOU 2019: 17 på side 154 pkt. 26.03

«Sør-Varanger kommune foreslås innlemmet i rettskretsen. Dette er hensiktsmessig både av geografiske hensyn og fordi det vil bidra til at domstolen blir noe større. Domstolen bør kunne sette rett i Kirkenes. Som ressursdomstol og med den foreslåtte rettskretsinndelingen vil domstolen kunne ha behov for en noe økt bemanning.».

Det skal også være uttalt i rapporten noen steder at det er noen som driver med reindrift i Sør-Varanger. Det er riktig, men ser en på begrunnelsen for opprettelsen av Indre Finnmark tingrett i 2003; som var en styrking av den samiske dimensjon i rettspleien i de samiske kjerneområdene ville det være mer riktig å se vestover mot Alta om en ønsket å utvide Indre Finnmark tingrett sin rettskrets. Det er mange flere som er registrert i samemantallet og driver reindrift i Alta enn i Sør-Varanger.

En ser imidlertid ingen spor av drøftelse hvilken betydning en slik innlemmelse av Sør-Varanger kommune vil får for det kommisjonen omtaler som et avdelingskontor for Ytre Finnmark tingrett i Vadsø – som nå er det departementet foreslår å opprettholde som Øst-Finnmark tingrett.

Kommisjonens utredning og konklusjon på dette punkt er derfor etter min mening svakt fundert og begrunnet og bør derfor ikke gis større innhold og vekt enn det den fortjener.

III

Høringsfristen på departementets forslag er utsatt til 2. juni d.å. – jeg oppfordrer igjen alle som har noe å mene om dette til å avgi høringsuttalelse.

Kommentarer til denne saken