Debatten om elektrifisering av samfunnet, som må til for å nå klimamålene, skaper steile fronter med harde påstander. I et debattinnlegg den 15.09.22 i iFinnmark beskylder Motvind Norge meg for å «lyve»» og mener jeg ikke forstår at «elektrifisering av Melkøya er direkte klimasvindel.» Det er sterke påstander. Jeg tror vi som samfunn er bedre tjent med en mer moderat debattform.

Elektrifisering, også av petroleumsvirksomheten, er Norges viktigste klimatiltak. Samtidig skal hvert enkelt elektrifiseringsprosjekt vurderes individuelt for å sikre best mulig ressursutnyttelse. Vi skal ikke elektrifisere for enhver pris. Noen plasser vil det være riktig å gjøre, andre plasser vil andre tiltak være bedre.

Vi skal ikke avlyse utvikling av Finnmark

Alternativet til elektrifisering er å svekke petroleumsnæringens posisjon som produsent av energi til Europa med noen av verdens laveste klimautslipp. Energi produsert med lave utslipp vil bli stadig mer etterspurt verden over. De som ikke reduserer utslippene risikerer å utspille sin rolle.

Norsk sokkel bidrar til rundt 200 000 arbeidsplasser hvert år og inntektene til fellesskapet kan bli på 1500 milliarder kroner i 2022, ifølge beregninger fra Nordea.

Det er vår jobb å sikre at vi får arbeidsplasser og lokal verdiskapning ved blant annet å opprettholde norsk sokkels konkurransekraft. Uten elektrifisering risikerer vi at sokkelen blir mindre attraktiv for videre utvikling.

Det er samtidig helt avgjørende at øvrig næringsutvikling og samfunnsbygging ikke stopper opp som en følge av dette. Vi trenger både en konkurransedyktig petroleumsindustri og mer fastlandsindustri.

Gir elektrifisering klimaeffekt?

Ja.

Det vil være umulig å nå klimamålene Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen, uten å kutte CO₂-utslippene fra sokkelen, som står for nær 30 % av Norges klimautslipp. Elektrifisering er en forutsetning for å nå dette målet. Delelektrifisering av Kårstø vil for eksempel kutte 500 000 tonn Co₂. Melkøya slipper ved et normalt år ut rundt 850 000 tonn Co₂.

I dag bruker vi gass som energikilde på plattformene. En vanlig påstand er at om vi ikke forbruker gassen på våre olje- og gassanlegg, vil den uansett bli brent i gasskraftanlegg i Europa og at man dermed ikke oppnår noen klimagevinst. Gassen som eksporteres til Europa i stedet for å brennes i gassturbiner på sokkelen, vil bli brukt langt mer effektivt der, enten i mer effektive gasskraftverk eller til oppvarming og avkjøling i husholdninger. I tillegg vil dette ha en klimaeffekt ved at naturgassen fra Norge erstatter bruk av kull eller import av annen gass med høyere karbonfotavtrykk.

EU strammer dessuten inn kvotemarkedet. Det betyr at CO₂-kvoter fjernes, og sikrer utslippsreduksjoner også i EU og globalt. Utslippene dukker ikke opp andre plasser, når vi kutter dem i Norge.

De neste årene må vi bygge ut fornybar kraft og vi må bygge økt nettkapasitet. En storstilt utbygging av havvind i Norge, som det nå er lagt til rette for, vil bidra til økt produksjon av kraft på sokkelen. Allerede i år vil plattformene på feltene Gullfaks og Snorre delvis forsynes med kraft fra flytende havvind fra anlegget Hywind Tampen.

Samtidig må vi løfte diskusjonen om bedre utnyttelse av det nettet vi allerede har. Eksempelvis vil digitalisering gjøre det mulig å utnytte dagens kapasitet bedre, og det utvikles stadig ny teknologi for å effektivisere strøm- og kraftforbruket i ulike næringer.

Arbeiderpartiet er tydelig på at vi skal utvikle og ikke avvikle petroleumsnæringen. Det betyr å sikre at også denne næringen omstilles. Noe annet vil kunne bety en avvikling, blant annet fordi investeringsviljen på norsk sokkel svekkes.

Våre ambisjoner er å sikre tilstrekkelig rein og rimelig kraft i Finnmark til gode for folk og industri, og samtidig drive en lønnsom og mer bærekraftig petroleumsvirksomhet. Til det trengs en nasjonal plan for utbygging av og tilgang til kraft. En plan for hvordan energi i ulike former skal bygges ut og fordeles er viktig for å sikre tilstrekkelig tilgang, både for næringsliv og husholdninger, og for å nå klimamålene.

Parallelt økes innsatsen for energieffektivisering – slik at vi ikke sløser med det vi har. Det gjelder enten man er opptatt av Finnmarks forutsetning for å etablere flere industriarbeidsplasser eller av å forebygge klimaendringene. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet på samme tid.

Overgangen til lavutslippssamfunnet blir krevende. Det kommer til å bli mange brytninger de neste årene, og vi må snakke med hverandre. Her i nord er vi opptatt av å ha lys i husan. For å få til det må folk ha arbeid å gå til. Ved arbeidsplasser som har en framtid – også i et samfunn uten klimautslipp.