Mandag opplyste Nav og Arbeids- og sosialdepartementet at rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

– Det kan være veldig mange saker hvor det ikke er blitt en straffesak, hvor man likevel har krevd penger tilbake urettmessig, og det vil dreie seg om flere tusen saker, sier trygdeekspert Olav Lægreid til Dagbladet.

Han mener 2.400 saker høres altfor lavt ut og antyder at vi foreløpig bare har sett toppen av et isfjell.

– Bare Trygderetten har behandlet 250 saker siden 2012, hvor en stor andel trolig kan spores tilbake til opphold i EØS-land. Da kan du si at det er ti ganger så mange i Nav klageinstans, og det er bare cirka 10 prosent som klager i utgangspunktet, forklarer Lægreid.

LES OGSÅ: Minst 36 uskyldig dømt etter at Nav tok feil om trygdesvindel: – Dette er en katastrofe

LES OGSÅ: Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt

Er du selv rammet, eller kjenner du noen som kan være rammet av feil behandling i denne sammenhengen? Send gjerne et tips til tips@ifinnmark.no, eller ring iFinnmarks tipstelefon: 78 42 86 01

Kan gjelde saker før 2012

Nav opplyste mandag at etaten siden EUs nye trygdeforordning ble del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert reglene riktig.

Men Trygderetten i Norge har lagt til grunn at rettstilstanden på dette punktet ikke ble endret ved den nye forordningen, skriver Rett24.

Professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen mener derfor det kan stilles spørsmål ved om det virkelig er slik at det først var i 2012 at denne praksisen ble ulovlig.

Også advokat John Christian Elden mener det er naturlig å se på om gjenopptakelse bør skje også for saker fra før 2012.

Kjernen i saken som ble kjent mandag, er at man etter EØS-retten har rett til å ta med seg trygderettigheter til andre EØS-land, mens man etter norsk lov må oppholde seg i Norge.

LES OGSÅ: Trygdemottakere uriktig dømt til fengsel

Tidslinje for Nav-skandalen

  • 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.
  • Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.
  • Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.
  • 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.
  • Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.
  • Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.
  • Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.
  • 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten.