Tine meierier skal utrede om de fortsatt skal ha meieridrift ved sine to anlegg i Finnmark. Samtidig har Felleskjøpet Agri, Norges største leverandør av fôrmidler som kraftfôr, gjødsel og såvarer til landbruket, satt i gang en utredning om framtiden for sin fabrikk med kornlager i Balsfjord. Denne ble etablert i kjølvannet av energi- og matvarekrisen på 1970-tallet, nettopp med tanke på beredskap og tilførsler til landbruket i nord.

Lokal melke- og kjøttproduksjon og videre foredling av disse råvarene, er av største betydning for matvaresikkerhet og beredskap i Norges nordligste region. I tillegg forsynes også befolkningen i Sør-Norge, Troms og Nordland med spesialprodukter fra meierianlegget i Tana. Bøndene i Finnmark står også for hoveddelen av kjøttproduksjonen med ett slakteri Karasjok hvor storfe, småfe og rein slaktes.

Dagens situasjon med nasjonale restriksjoner, nasjonalt og lokalt smittevern, reiseforbud, karanteneregler og stengte grenser har ført til økt etterspørsel etter matvarer fra landbruket. Dette viser på den ene siden hvor sårbare vi er som samfunn, på den annen side hvor viktig matvaretrygghet er.

Beitekrisen i reindrifta har i vinter vist hvor avgjørende produksjonen er ved Felleskjøpets fabrikk i Balsfjord. Fabrikken kunne raskt omstille seg til å lage spesialfôr til rein. Det har, sammen med gress fra bønder, berget mange tusen rein og hindret sammenbrudd for mange i næringen.

Vi må framover legge bort tanken på at alt skal produseres med lavest mulig kostnader og i store mengder. I regnestykket må de samfunnsmessige konsekvenser tas med. Det vil både distriktene og landet som helhet tjene på.

Vårt land som resten av verden er nå truffet av en pandemi. I framtiden kan vi også vente betydelige endringer i klima.

Finnmark Arbeiderpartis styre har behandlet situasjonen og framtiden for landbruket og lokal foredling. Partiet vil ikke kunne akseptere en svekket matvaresikkerhet i Finnmark.

Jeg vil som samfunnsengasjert bonde derfor rette en sterk henstilling til Tine meierier og Felleskjøpet Agri om straks å legge bort planene om nedlegging av sine produksjonsanlegg i Finnmark og Troms. Vi har behov for all produksjon ved meierianleggene i Finnmark og kraftfôrfabrikken i Balsfjord, nå og i framtiden.

Videre må en kunne forlange at regjeringen stiller opp med økonomiske virkemidler og tiltak som sikrer leveranser av råvarer til industrien og frakt ut til befolkningen hvor de enn er bosatt her nord.

Absolutt ingen innbyggere skal behøve å føle usikkerhet for matforsyningen.