Gå til sidens hovedinnhold

Døden på vidda og i sjøen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Havbruksnæringa har gjennom fleire år blitt hengt ut for høye dødelighetstall for oppdrettslaks. Dyrevern- og miljøorganisasjoner har anklagde næringa for ikke å ta dyrevelferd på alvor. Og fleire politiske partier har hengt seg på kritikken.

I 2020 var den nasjonale dødeligheten på 14,8 %. Regionalt var det store forskjeller. Produksjonsområde 4 som omfatter Nordhordland til Stadt lå høyest med 27,2 %. Øst-Finnmark (produksjonsområde 13) hadde lavest dødelighet med 6,7 %.

Det er ikke bare havbruksnæringa som har dødelighet. Dyr dør også i andre næringer. Men uten å få den samme negative oppmerksomheten som havbruksnæringa.

I reindriftsnæringa var den nasjonale kalvedødeligheten 38 % i 2020. Også denne næringa er de regionale forskjellene store. I Nordland og Troms var dødeligheten på henholdsvis 54 og 53 %. Reinbeitedistriktet Kanstadfjord/Vestre Hinnøy, som sorterer under Troms, hadde en dødelighet på hele 66 %. To av tre fødte kalver døde således før de ble slaktene eller påsatt som livdyr.

I Øst- og Vest-Finnmark reinbeiteområder var kalvedødeligheten på henholdsvis 34 og 42 %. Og i Nord-Trøndelag var den 46 %.

Når dødeligheten innenfor reindriftsnæringa på landsplan er nesten dobbelt så stor som dødeligheten i oppdrettsmerdene, og den i fleire reinbeiteområder- og distrikter er enda mye større, er det egnet til forundring at det kun er havbruksnæringa som anklages for manglende fokus på dyrevelferd.

Det er mange årsaker til at smolt som settes ut i merdene dør før den når et lakseslakteri. For reinkalver er det en hovedårsak som oppgis som årsak til dødeligheten. 96 % av dødeligheten på landsplan har rovdyr som årsak.

Hvis det virkelig forholder seg slik at rovdyr er skyld i 96 % av tapene, blir spørsmålet hvorfor det ikke blir stilt krav om at reindrifta gjennomfører gjeting av sine reinflokker for å hindre rovdyrtap. Hadde gjeting blitt gjennomført, ville man i tillegg til å unngå den store dødeligheten oppnådd en anna fordel: Gårdbrukere hadde sluppet å få innmarka si skadde av reinsdyr.

Men det er vel for mye forlangt at våre myndigheter skal stille de samme krav til reindriftsutøverne som andre næringsdrivende.

Kommentarer til denne saken