Prosjektleder i Grenselandet as for Davvi vindkraft, Harald Dirdal, påstår i leserinnlegg 9.11 at Davvi vindkraft prosjektet ikke kan sammenlignes med Fosen. At Davvi-prosjektet er langt ifra å komme i konflikt med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27. Et advokatfirma leid inn av konsesjonssøker Grenselandet AS har konkludert med det.

Det Dirdal selvsagt ikke nevner, er at advokatenes konklusjon er basert på feilinformasjon. Grunnlaget er ei konsekvensutredning om reindrift bestilt av Grenselandet as, og laget av personer uten nødvendig fagkompetanse. Den stemmer ikke i det hele tatt overens med fagmiljøenes rapporter og hva reindrifta selv hevder. «Shit in» resulterer som kjent i «shit out».

Svært skadelig for reindrifta

NVE’s Nasjonal ramme for vindkraft på land fra 2019 har en omfattende rapport om reindrift med egne sider for Davvi vindkraft området. Der slås det fast: Vindkraftverk i analyseområdet vil få svært stor negativ konsekvens for reindriftsinteressene. Samme konklusjon er det i Protect Sapmis grundige rapport «Reindriftsfaglig utredning i forhold til Davvi vindkraftverk». Kan legge til at Protect Sapmi laget det reindriftsfaglige grunnlaget som resulterte i Fosen-dommen. Ikke minst har reineierne selv i distrikt 13 redegjort for hvor skadelig Davvi vindkraft vil være for dem.

Tvilsomt «konsulentfirma»

At Grenselandets egen konsekvensutredning har kommet fram til en helt annen konklusjon som er gunstig for dem selv, er vel ingen overraskelse. Den er laget av NaturRestaurering som har valgt Samisk Næringsforbund som lokal samarbeidspartner. Samisk Næringsforbund er i virkeligheten ei enmanns-forening som ikke kan dokumentere noe som helst fagkunnskap innen reindrift. Den ene personen uten fagkunnskap og uten ansatte, har altså laget det grunnlaget som Dirdal omtaler som «meget solid». Hvilke reineiere han skulle ha snakket med, er ukjent. De er i hvert fall ikke blant de som bruker området.

Også Naturrestaurerring avslører mangel på helt elementære kunnskaper om reindrift når de uttaler at «området egner seg svært lite til reinbeite», «området vurderes til å ha minimal verdi». Saken er at det er både viktig beite- og luftingsområde. Særlig på vårvinteren, når mye snø kan gjøre andre beiteområder utilgjengelig, er disse forblåste, snøfattige områdene viktige beiteområder. Det vokser steinlav der. Om sommeren er disse høyereliggende områdene særlig viktig som luftings områder som reinen oppsøker for å slippe unna insekter og kjøle seg ned.

Advokatenes rapport blir ikke akkurat mer troverdig av at den ene forfatteren tidligere opptrådte under falskt flagg som reineiernes advokat mens han i virkeligheten jobbet for ST1 og Grenselandet AS.

Store verdier

Davvi prosjektet kan ikke sammenlignes med Fosen, skriver Dirdal. Det er i så fall fordi Davvi-vindkraft vil være mye større enn Fosen-anleggene – og midt i reindriftsområdet.

Konsesjonen for det svære Davvi -anlegget har selvsagt enorm verdi. Når det er utsikter til store penger, kan fort moralen falle tilsvarende. For vindkraftbransjen er Fosen-dommen blitt et vanskelig hinder. Da kan slike metoder tas i bruk for å omgå den.

Vi ber Lebesby kommunestyre om å vedta et klart nei til Davvi Vindkraftverk. Karasjok kommunestyre har vist vei med sitt klokkeklare nei til Davvi Vindkraftverk.