Vi stiller oss på fiskernes side. Dette rammer kun de lovlydige fiskerne, de som jukser vil alltid finne nye løsninger.

For oss i Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet er det viktig å få gjennomslag for vår politikk. Vi har også et stort fokus på rettigheter og da særlig sjøsamiske rettigheter.

Innen fiskeripolitikken er dette rettighetsarbeidet spesielt viktig. I Sametinget behandler vi hvert år en fiskeripolitisk sak hvor partiene fremmer sin politikk og argumenterer for forslagene. Det er her vi har muligheten til å få gjennomslag for sjøsamene. Desember 2022 var intet unntak.

Bargiidbellodat fikk blant annet flertall for motstand av innføringen av rapportering i fiskeflåten under 15 og 11 meter og anser situasjonen som svært alvorlig. For meg kan det virke som myndighetene heller vil sitte på et kontor med slippers å følge med i en app framfor kontroll over kaia med sjøstøvler på. Vi mener at mere kontroll på kaia er mest effektivt for å ta de som jukser.

Etter behandlingen er, Sametingets syn at myndighetene så langt ikke har vist tilstrekkelig vilje eller evne til å forstå hvordan hverdagen er for fiskere på mindre fartøy, hvis de skal registrere og rapportere betydelig med informasjon digitalt under all slags vær- og driftsforhold. Vi mener at det er et faresignal når fiskere forteller at denne saken er i ferd med å ødelegge motivasjonen til å være fisker på små båter og ha sjøen som arbeidsplass.

Sametinget anser dette som svært alvorlig, og krever derfor at myndighetene utsetter den planlagte innføringen for fartøygruppen under 11 meter. Vi mener videre at det må gjøres forenklinger i rapporteringen for fartøyene mellom 11–15 meter, slik Fiskarlaget har foreslått. Sametinget mener at en slik forenklet rapportering fortsatt ivaretar kontrollformålet. Samtidig vil det også gi forskning og forvaltning økt kunnskap om kystnære bestander

Bargiidbellodat fikk også flertall for skepsis til sporing av fiskeflåten under 15 meter, sett i et personvernhensyn. På sjarker med kun en fisker vil en kunne identifisere og følge enkeltpersoners bevegelser så lenge de er i arbeid på fartøyet. Hvilke andre yrker har en slik arbeidssituasjon?

Etter behandlingen i plenum er, Sametingets syn at sporing av fartøy hvor det befinner seg personer om bord kan oppfattes som en form for overvåkning.
Sametinget mener derfor at det må foreligge grundige vurderinger omkring hensynet til personvernet. Vi er av den oppfatning at personvernspørsmålet ikke har blitt grundig nok vurdert i forbindelse med innlemmelsen av flåten under 15 meter i kravene om sporing og elektronisk rapportering.

Det er derfor naturlig at Nærings- og fiskeridepartementet foretar en grundig vurdering av personvernspørsmålet, og kobler inn Datatilsynet i prosessen. På generelt grunnlag er Sametinget positiv til kravene om sporing. Hvis det kan være med på å underbygge hevd til viktige fiskeområder, sikkerheten til fiskerne og er med på å synliggjøre at kystfisket drives trygt, bærekraftig og innenfor rammene i lovverket.