Igjennom de senere år er hjemmetjenester / tilbud for eldre, syke og hjelpetrengende, ensomme og andre bygget kraftig ned i Langfjord.

«Velferden» var tidligere et godt velferdssenter i bygda. Kommunen hadde en dag i uka med sosiale tilstelninger, og det ble også servert middag.

Det var videre eget kontor / base for en oppegående hjemmetjeneste på «Velferden». Legetjenesten og helsesøster hadde utekontor. Pensjonistforeninga, Sanitetsforeninga og Røde Kors hadde alle sosiale tilbud og aktiviteter på «Velferden».

Alta kommune har i dag bare to dager hjemmetjeneste i Langfjord pr. uke. Dette selv om folk er syk og hjelpetrengende. Hjemmetjenesten har gjort det klart at de kommer bare to dager pr. uke til Langfjorden, og det på formiddagen tirsdag og torsdager. I kommuner i Nord-Troms og i Tromsø stiller hjemmetjenestene opp mange ganger pr. dag. Sammenligner man dette er det i Langfjord omtrent ingen ting. Det forventes at pårørende skal stille opp i stor utstrekning. Eller så skal personer med behov for hjemmetjeneste mer enn en ganger pr. dag og to ganger pr. uke bli henvist å flytte til Vertshushagen eller andre omsorgsboliger i Alta for å få nødvendige tjenester. Dette er blodig urettferdig, og sikkert lovstridig.

I Infoskriv om hjemmesykepleien i Alta kommune står det at: «Hjemmesykepleie gir tjeneste hele døgnet og har egen nattjeneste.» Målet for tjenesten er «å bidra til at de som ønsker det kan bo i eget hjem så lenge som mulig». Dette er latterlig. Erfaringen viser at dette ikke praktiserer i Langfjord.

Det samme gjelder for matombringing til de eldre. Middag fra frivillighetssentralen i Alta kan kjøres til Talvik, men ikke lenger, er beskjed fra hjemmetjenesten.

Når det gjelder trygghetsalarmer har det vært praktisert at sambygdinger / pårørende står på en ringeliste og har ansvar for den som trykker på alarmen, dersom denne trenger hjelp. En sambygding forteller at hun mange ganger var oppringt og måtte dra ut på natten, og fant der personen som trengte hjelp. Denne damen fikk aldri noen godtgjøring for hennes vakttjeneste, ei heller når hun måtte rykke ut.

Det er videre etterspørsel for omsorgsboliger i Langfjorden. Det er Langfjordinger som har blitt tvunget å flytte inn til Alta for å få tjenester og sine omsorgsbehov dekket, som nå har rettet henvendelse til bygda om å kunne få bo her. Hjemmeboende har også rettet henvendelse om omsorgsbolig.

Hjemmetjenesten i Alta sone vest har filial i Talvik (ytre vest) på Talvik bo og servicesenter (omsorgsbolig) og tjenester til Langfjord gjøres derfra. I Talvik har de døgnbemannet tjeneste, men likevel ikke slik at de kan dekke opp Langfjord mer enn overfor nevnt. Det skjæres ned i Talvik og alt skal etter hvert organiseres fra det nye omsorgssenteret i Alta når dette står ferdig. Etter at veien fra Alta til Talvik er kortere er det sikkert greit å dekke opp Talvik fra Alta, men Langfjord skal ikke bli bortglemt.

Vi krever at hjemmetjenesten og omsorgssenteret på «Velferden» reetableres i Langfjorden, og at vi får likeverdige, anstendige tjenestetilbud til Langfjorden. Kommunen har lokale og kontor stående. Det er bare å ansette folk. Kanskje kan de ansette i annerledes turnus, tilpasset hjelpebehovet, langvakter / hvilende nattevakter etc. Dette er praktiske problemstillinger som lett må kunne løses i 2019. Trygghetsalarmer kan knyttes opp mot senteret. Og det kan med litt organisering lages omsorgsbolig i bygget.

Med et enkelt samarbeid mot kjøkkenet på Gargo sykehjem i Burfjord, 15 minutter fra Langfjord, kan de eldre få middag levert hjem slik andre i kommunen har mulighet for.

Lokalt foreningsliv vil naturlig nok også gjenoppta sine tilbud til omsorgstrengende når lokalet blir tatt tilbake til formålet! Muligheten er til stede for frivilligheten i Langfjord, i samarbeid med Frivillighetssentralen i Alta og kommunen selv, også kunne stille opp med middag til trengende.

Bygget står klart, lokalene står klar. Vi krever at lokalene tas tilbake til det som var der før.

Langfjord er en perle i Alta kommune. Bygda er i vekst, folk flytter til hit, både unge og eldre. Mange flere ønsker å bo her, noen vil bo her som pensjonister, men blir forskrekket av at tjenestetilbudet for de eldre er så dårlig. Vi krever at kommunen ivaretar bygda og folkene i bygda på lik linje som ellers i kommunen.

Christin M. Røde


Leder Langfjord bygdelag