Vi lærer tidlig å ikke starte en tekst med konklusjonen, men i denne saken synes det åpenbart å si det: Da Båtsfjord kommune snudde i legesaken, gjorde de det eneste de kunne slik situasjonen ble.

Ifølge offisielle tall fra Helsedirektoratet, er det 175.000 personer i Norge som står uten fastlege. Men ifølge Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, er tallet langt høyere. Ifølge en undersøkelse sendt ut til Norges 5.000 fastleger, er det 235.000 som er det reelle tallet på nordmenn som står uten fastlege.

– Fastlegekrisen er nå fullstendig ute av kontroll. Hver 24. innbygger i Norge mangler i dag fastlege, uttalte Klev til TV2 i slutten av august.

Det er altså bare ikke en krise, men en krise ute av kontroll, ifølge lederen i Allmennlegeforeningen.

Da er det vanskelig å se hvordan Båtsfjord skulle ha kommet godt ut av det foreslåtte trekket, der de sendte endringsoppsigelser til legene som gikk i nordsjøturnus, som igjen varslet at de da ville slutte.

Utgangspunktet for det hele var følgende vedtak fra sektorplanen for helse og omsorg:

«Den aller største utfordring er rekruttering, og man må kanskje belage seg på fastleger som veksler mellom noen uker i Båtsfjord og noen uker andre steder/hjemme (pendlerleger). Dette vil bli fast ansatte leger fordelt i hjemlene til enhver tid, og vil være den minste av ondene ved legeutskiftninger. Man bør imidlertid alltid strebe etter rekruttering av stabile, fastboende leger i 100 % stillinger.»

Det ble flere uker med politisk fektekamp i Båtsfjord – samt en opinion som tok til tastaturet og sågar møtt opp i kommunestyret – mellom 40 og 50 i tallet – for å slå ring om legene som i dag går i nordsjøturnus – og har gjort det i mange år.

Rådmann Trond Henriksen har tolket det nevnte vedtaket som et carte blanche til å forhandle med legene om å gå bort fra nordsjøturnus. I mange måneder har kommunen – med sine advokater – snakket med nordsjølegene – med sine advokater – for å komme til en løsning som rådmannen mener å ha dekning for, nemlig å «tvinge» legene inn i en mer permanent tilværelse i Båtsfjord.

Alle fire legene varslet at de kom til å si opp sine stillinger i Båtsfjord, hvis de ble tvunget inn i en endret turnus.

Ifølge Per-Walther Tynæs, tidligere kommuneoverlege og tillitsvalgt lege, var kravet til legene at de måtte være til stede 37,5 timer i uka og være bosatt i kommunen, riktignok med en mye høyere fastlønn enn de har i dag.

Rådmannen har – helt fram til kommunestyret torsdag – fått støtte fra politisk ledelse ved ordfører Lone Johnsen (Sp). På den andre siden av bordet mente Geir Knutsen (Ap) at de var på ville veier. At de tolket vedtaket feil, og at de ville sette pasientsikkerheten i fare for båtsfjordingene. Det samme mente tillitsvalgt for nordsjølegene, Per-Walther Tynæs.

– Vi er fornøyde med legene som er her, og vi ønsker for alt i verden at de skal bli med oss videre. Men vi ønsker ikke at de skal gå i en nordsjøturnus. Vi ønsker større tilstedeværelse av leger i bygda for at de skal kunne følge pasientene sine tettere opp, uttalte Båtsfjord-ordfører Lone Johnsen (Sp) til iFinnmark 2. september.

I det samme intervjuet understreket ordføreren at de allerede var i dialog med flere leger, og at de aldri risikerte å stå uten verken leger eller legetjenester. Hun advarte mot å svartmale situasjonen, og mente reaksjonene fra både tillitsvalgt lege og opposisjonspolitiker Knutsen skapte unødig frykt og redsel.

Rådmannen brukte sin rettmessige myndighet til å foreta en endringsoppsigelse av kommunens faste leger. Henriksen har støttet seg til vedtaket fra sektorplanen, og har også vist til framtidig behov for styrking av legetjenesten og en mer ønsket tilstedeværelse enn det nordsjøturnusen vil kunne gi. På det punktet er de enige.

Både tillitsvalgt lege, Per-Walther Tynæs, rådmann Henriksen, samt et samlet kommunestyre – er enige om at fastboende leger er det beste. Men i en tid der fastleger rømmer fra distriktskommunene, ja, også fra de større kommunene og byene, er det en dristig øvelse å skulle endre en nordsjøturnus med leger som har vært stabile i fiskeværet – Tynæs har vært der i over 20 år.

Å veksle inn en plan mot en stabil legetjeneste de siste tiårene, er dristig. Det kan være at det hadde lykkes å få inn fastboende leger, fire i tallet, noe som må da måtte være i nærheten av en sensasjon.

Men alle som har vært i Finnmark de siste årene, vet at gjennomtrekket i stillinger i kommunene er stor. Kanskje hadde planen slått til for ett år, kanskje to?

Det er ikke vanskelig å forstå at Båtsfjord vil at de som jobber i kommunen, også skal bo i kommunen. Med situasjonen vi er i når det kommer til befolkningsnedgang og fastlegekrise, er det prisverdig at en kommune er villig til å ofre mye for å få til en varig løsning.

Men spørsmålet blir uansett – hvis de fire legene hadde sluttet – om og når Båtsfjord hadde klart å rekruttere fastboende leger. Og til hvilken pris – både økonomisk og helsemessig.

Finnmarkssykehuset tømmer allerede lommeboka for å leie inn personell. Stor-Elvdal kommune i Østerdalen strevde i flere år med å rekruttere fastleger til kommunen. Løsningen hos sistnevnte? Nordsjøturnus. Det klarte til og med å lokke sykehusdirektør på Tynset sykehus, Oddbjørn Øien, tilbake til fastlegetilværelsen. Han ledet et sykehus som i 14 år har operert med nettopp nordsjømodellen.

Det er likevel rett at Båtsfjord kommune ser på problematikken rundt legesituasjonen. Det handler om framtidens legetjeneste, har rådmann Trond Henriksen og ordfører Lone Johnsen sagt. Men prosessen har havnet i et vanskelig spor – med trusler om oppsigelse og et varsko om store utfordringer. Da er det et fornuftig grep av ordfører Lone Johnsen å ta et skritt tilbake.

Det vitner også om klokskap at rådmann Henriksen – i den situasjonen kommunen nå sto i – la prestisjen på hylla. Med kommuneloven i hånd, kunne han kjørt på videre. Det valgte han ikke å gjøre.

Klokskap viste også ordføreren først ved å tillate Geir Knutsen (Ap) å løfte legesituasjonen som en egen sak i kommunestyret. Det behøvde hun ikke å gjøre, men slik situasjonen utartet, var det et klokt trekk.

Vedtaket ble da som ventet: tilbaketrekking av endringsoppsigelsene. I tillegg ble det, på forslag fra Ketil Pettersen (H), vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som skal legge fram et forslag til plan for hvordan Båtsfjord skal drifte sin framtidige legetjeneste.

Vedtaket ble til slutt enstemmig. Så gjenstår det å se om enstemmigheten vil fortsette når arbeidsgruppen, ledet av kommuneoverlegen, legger fram sine forslag for formannskapet og kommunestyret innen 20. november.

Det vil tiden vise.