Nylig vedtok Troms og Finnmark fylkesting å vurdere å starte arbeid og prosess opp mot Stortinget og Regjeringen for å få en helhetlig revidering av motorferdselloven Dette er et godt vedtak og et viktig signal om hva flertallet i nord ønsker.

Scooterfolket har kjempet sin kamp i 40 år, og har nærmest ikke blitt lyttet til før i 2015. Endringene i 2015 har hatt suksess i områder med eksisterende løyper, statsallmenning eller en annen form for store grunneiere. Dessverre har ikke endringene gitt ønsket effekt i områder med flere grunneiere i utmarka. Det er derfor behov for å revidere motorferdselsloven for å finne en løsning i områder med flere grunneiere.

Motorferdselloven har sterkere definisjon av utmark enn friluftsloven og setter begrensningen til hvordan grunneiere skal disponere sin egen eiendom. En revidering av motorferdselloven er derfor nødvendig for å gi grunneiere råderett over egen mark, og en felles definisjon over hva som er utmark.

Endringene i 2020 har gjort det mulig for hyttefolk å benytte hyttene sine på en måte som samsvarer med behovet i dagens samfunn. Disse endringene var gode, men det er fortsatt behov for endringer i forskriftene for andre grupper. Eksempelvis opplever funksjonshemmede nærmest en diskriminerende kamp mot byråkratiet for å kunne komme seg ut i utmarka, og det er behov for en ytterligere revidering av forskriftene.

Måten motorferdsel utøves på er også forskjellig innad i Norge. I deler av landet kan det gis tillatelse til kjøring når vintersesongen blir lang, i andre deler er det ikke mulig. I noen deler av landet kan du raste 100 meter utenfor løypa og fiske på hele vannet hvor løypa går, mens i andre deler må du holde deg 30 meter fra løypa til vanns og til lands. Regelverket må endres slik at det er mulig å raste 100 meter fra løypa, fiske på hele vannet og ha mulighet til forlenget sesong i hele landet.

I 2015 ble det mulig å oppdrette rekreasjonsløyper, og etter dette har motorferdselen blitt en del av vår samferdsel. I tillegg viser fylkestinget og høringsrunden i 2020 et behov for styrket lokaldemokrati knyttet til motorferdsel. Motorferdsel må derfor overføres til et departement som ivaretar samferdsel eller lokaldemokratiet. Vi mener derfor at det er hensiktsmessig å flytte forvaltning av motorferdsel til samferdselsdepartementet eller kommunaldepartementet.

Etablering av løyper har også støtt på noen utfordringer med manglende mulighet til å kjøre på offentlig vei. Det er derfor behov for en revidering som gjør det mulig å kjøre korte distanser på offentlig vei fra løypa til bopel, hytte, cafe, butikk og andre næringstilbud.

Det er på høy tid at scooterfolket, distriktet og kommunenes ønske om oppmykning av regelverket og økt selvstyre tas på alvor. Vi trenger et regelverk som står i stil med dagens kompetanse etter dagens samfunnsbehov. Vi trenger en forvaltning av motorferdsel som samsvarer med våre naboland. Det er nødvendig for å stoppe handelslekkasje, gi reiselivsnæringen gode vilkår og aller viktigst - for å skape bolyst i distriktet.

Vetle Langedahl, 1. kandidat til Stortinget (H)

Hege Christin Bjørkmann, 1. kandidat til Sametinget i Nordre valgkrets (H)

Ellen Kristina Saba, 1. kandidat til Sametinget i Østre valgkrets (H)

Jan Ivvar Smuk, 2. kandidat til Sametinget i Østre valgkrets og stortingskandidat (H)

Christine Nilssen, varaordfører i Vardø (H) og stortingskandidat

Marianne Haukland, stortingsrepresentant (H) og stortingskandidat

Ståle Sæther, 1. nestleder i Troms og Finnmark Høyre

Jo Inge Hesjevik, gruppenestleder i Høyres fylkestingsgruppe