Tenk om jeg bare fikk hvile litt...
kjenne på en dag uten angst, depresjon og skyld.
Tenk om jeg fikk kjenne bare en natt uten mareritt
som hjemsøker mitt allerede urolige hode.

Dette kunne vært starten på en Roman.
Dessverre er disse setningene realiteten for mange mennesker som kjenner på dette hver eneste lyse dag og hver eneste mørke natt. Mennesker som blir psykisk syk på grunn av sitt rusmisbruk er det veldig få som snakker om.
For de aller fleste som har slitt, eller sliter med et rusmisbruk er dette hverdagen de lever i, ofte hele sitt liv.
Vi snakker ofte om rehabilitering når vi snakker om pasient gruppen innenfor rus og psykiatri, men vi snakker så altfor sjeldent om det mennesket som skal møte en hverdag som rehabilitert.

Hvis vi tenker på rehabilitering innenfor det medisinske fagfeltet er definisjonen klar:
«Rehabilitering er sosial- og helsetjenester som har til formål å gjenvinne fysisk, kognitiv eller sosial funksjonsevne som er tapt på grunn av sykdom eller skade»
Uten ett sterkt ettervern, det vil si, tiden etter endt opphold i institusjon, vil dessverre svært få klare å gjenvinne sine funksjonsevner på egen hånd. Vi har allerede vedtatt en samlokalisering av rus- og psykiatritjenesten samt ferdigstilt Monte Negro, med heldøgns bemannede boliger.

Vi vil føre integrering, normalisering og faglig vurdering som hovedprinsipper i rusomsorgen. Forebygging er det viktigste arbeidet vi gjør. Kommunen skal gjøre dette arbeidet sammen med brukere, familier, skoler og samfunnet.

Vi vil også bygge ut et lavterskeltilbud innen psykisk helse i tillegg til:
- Integrere psykisk helse i det øvrige folkehelsearbeidet
- Øke kompetanse på psykisk helse hos fastleger
- Satse mer på tidlig innsats og forebygging
- Bygge ut robuste førstelinje- og lavterskeltilbud for å komme tidlig inn med hjelp mot angst og depresjon, uten henvisning fra fastlege
- Etablere et integrert ettervern. Tilbudet skal tilrettelegge for en tilbakeføring til ordinært arbeidsliv gjennom arbeidspraksis, utdanning, mestringsfølelser og meningsfulle hverdager i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunen og brukeren selv.
- Styrke rusomsorgen ved å få på plass en formell samarbeidsavtale mellom Finnmarkssykehuset HF og Hammerfest kommune. Målet er å gi brukerne et best mulig fungerende integrert ettervern.
- Tilrettelegge for bruker- og pårørende organisasjoner som ønsker å etablere seg i kommunen. Kommunen skal legge til rette for at disse organisasjonene kan bli en integrert del av rus- og psykiatritjenesten, og at frivillige organisasjoners forebyggingsarbeid er en del av arbeidet.
- Styrke interkommunalt og regionalt samarbeid innenfor rusomsorgen.
- Etablere et oppsøkende helseteam og ressursgruppe som inkluderer legetjenesten, rus og psykiatri tjenesten og pårørende.
- Videreutvikle et differensiert boligtilbud, med døgnbemannet boliger, delbemannede boliger, og ubemannede boliger.

Vi i Hammerfest arbeiderparti vil at alle innbyggere i vår kommune skal ha mulighet til et godt og aktivt liv med god livskvalitet.
Hammerfest Arbeiderparti vil at Hammerfest kommune skal være en trygg og god kommune å bo i.

Ressursgruppen for rus og psykiatri i Hammerfest Arbeiderparti.