↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

 1. Beskrivelse

Lovkommentar.no er en gratis tjeneste hvor studenter ved de juridiske fakultetene forsøker å tilgjengeliggjøre en vel av de norske lovene ved å forklare nærmere på en lettfattelig måte hva loven handler om og hvordan den kan forstås. Vi har blant annet startet med barneloven, kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven.

Jusstudentene tolker lovene ved hjelp av ordlyden, forarbeider, rettsavgjørelser og andre relevante rettskilder.

Vi har og planer om å utarbeide følgende lover snarlig:

 • Pasientskadeloven
 • Forsikringsavtaleloven
 • Foreldelsesloven
 • Rettshjelploven
 • Gjeldsordningsloven
 • Konkursloven
 • Opplæringslova
 • Grannelova
 • Helsepersonelloven
 • Hundeloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Inkassoloven
 • Konkurranseloven
 • Kommuneloven
 • Kontantstøtteloven
 • Markedsføringsloven
 • Naturskadeloven
 • Alkoholloven
 • Oreigningslova
 • Pasientskadeloven
 • Plan- og bygningsloven
 • Straffeprosessloven
 • Skadeerstatningsloven
 • Tvisteloven
 • Tvangsfullbyrdelsesloven
 • Tinglysningsloven
 • Utlendingsloven
 • Yrkesskadeforsikringsloven


På sikt vil vi forsøke å oversette en del av bestemmelsene til andre språk. Vi tar videre sikte på å lage korte forklarende kursvideoer til de fleste lovene i databasen.  Ettersom konseptet er nytt håper vi at brukere kan komme med innspill som kan forbedre tjenesten.

Vi håper videre at vi på sikt kan bistå med noen form av jusshjelp ved å samarbeide med jusshjelptiltak, rettshjelpere eller advokater.