Den militære helikopterberedskapen i Nord-Norge raseres

Bell 412 helikopter, illustrasjonsbilde.

Bell 412 helikopter, illustrasjonsbilde. Foto:

Av

Jeg mener at 339 skvadronen på Bardufoss har tilstrekkelig med ressurser til å bidra med et flerbrukshelikopter i Kirkenes, skriver Geir Brandsegg.

DEL

Meninger339 skvadronens avdeling på Bardufoss støtter til vanlig Hæren og sivilsamfunnet i Nord-Norge. Nå ofres den til fordel for spesialstyrkene på Østlandet. I tillegg avvikles bistanden til politiet fra 1. mai. Uten oppdrag vil det operative miljøet på Bardufoss gradvis forvitre, og Nord-Norge vil etter hvert stå helt uten militær helikopterberedskap. Et oppdrag i Kirkenes i samarbeid mellom Forsvaret og nødetatene vil styrke operativ evne, og samtidig sikre beredskapen i regionen.

I langtidsplanen for forsvarssektoren 2016-2020 bestemte Regjeringen at 6 av 9 Bell 412 helikoptre skulle flyttes fra Bardufoss til Rygge for å bygge opp en avdeling for forsvarets spesialstyrker, SOAS (Special Operation Aviation Squadron). Fra 1. august 2020 skulle det være 3 helikoptre med tilhørende personell på Bardufoss, som både skulle være en utdanningsavdeling for spesialstyrkene og en støtte til Hæren.

I den nye langtidsplanen for 2020-2028 står det nå ingenting om at det skal være Bell 412 helikoptre stasjonert på Bardufoss. 339 skvadronens avdeling på Bardufoss frykter at det i praksis betyr at samtlige Bell 412 flyttes til Rygge. Konsekvensen av dette er at Hæren i Nord-Norge ikke får tilgang på helikoptrene som de trenger for å ivareta sin operative evne. Medisinsk luftevakuering i krise og væpnet konflikt er også basert på bruk av Bell 412. Forsvarets sanitet skal ifølge den siste langtidsplanen styrke den medisinske evakueringskapasiteten. Det forutsetter at Bell 412 er tilgjengelig i Nord-Norge.

Siden 2015 har to Bell-helikoptre på Bardufoss hatt beredskap for politiet. Fra 1. januar i år ble den ene helikopterberedskapen overtatt av en sivil operatør i Hammerfest; dette helikopteret flyttes til Tromsø denne våren. Og fra 1. mai avvikles det siste Bell-helikopteret som står på politiberedskap på Bardufoss. Dette betyr at det ikke vil være noen beredskapsoppdrag for Bell 412 i Bardufoss etter 1. mai, og politiets helikopterkapasitet i Nord-Norge har blitt halvert.

Fra 2018 har Forsvaret i flere perioder bistått med ambulansehelikopter til det sivile helsevesenet i Finnmark. Årsaken til denne bistanden har vært operative problemer i ambulanseflytjenesten, og den siste tiden den pågående koronapandemien. Helikopteret har vært sammenhengende stasjonert i Kirkenes siden november 2019, og skal etter nåværende plan bli værende frem til 15. juli i år.

Helseminister Bent Høie har nylig uttalt at det skal være et sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes fra 15. juli. Så vidt meg bekjent finnes det ingen ledige sivile ambulansehelikopterressurser i Norge. Forsvaret bistår samfunnet ved behov i kriser. Ved å beholde Forsvaret som operatør, unngår man å svekke den øvrige nasjonale luftambulansekapasiteten under en alvorlig pandemi.

Finnmark har en forholdsvis liten befolkning, men med store geografiske, klimatiske og sikkerhetspolitiske utfordringer. Sjefen for Finnmark Landforsvar og sjefen i Hæren har uttalt at det er et stort behov for helikopter i Finnmark. Politimesteren i Finnmark har ved flere anledninger uttrykt ønske om et felles beredskapshelikopter i Kirkenes.

Øst-Finnmark Regionråd, Vest-Finnmark Rådet og Finnmark legeforening er også positive til et flerbrukshelikopter i Kirkenes. Samhandling mellom helse, justis og forsvarssektoren fungerer allerede svært godt på redningshelikoptertjenesten, og kan med fordel overføres som konsept også til Bell 412.

Mulige funksjoner for et flerbrukshelikopter i Øst-Finnmark:

  • Et flerbrukshelikopter vil kunne dekke deler av forsvarets behov, og samtidig styrke beredskapen for befolkningen i regionen. I perioden som Bell-helikopteret har vært stasjonert i Kirkenes, har det samtidig blitt utført flere oppdrag for Garnisonen i Sør-Varanger (GSV). Dette har ikke gått utover helseberedskapen.
  • Forsvarets ambulansehelikopter har i gjennomsnitt utført ett luftambulanseoppdrag pr døgn i periodene som det har vært stasjonert i Kirkenes siden 2018. Det viser at det er behov for et ambulansehelikopter i Øst-Finnmark for å gi lokalbefolkningen et tilstrekkelig akuttmedisinsk tilbud på permanent basis.
  • Et flerbrukshelikopter kan bistå politiet i transport av innsatspersonell dersom befolkningens liv og helse blir truet. I periodene som Bell-helikopteret har vært stasjonert i Øst-Finnmark, har flere slike oppdrag blitt løst i samhandling med politiet.
  • Norge har en Schengen-grense mot Russland og dermed en forpliktelse som EUs yttergrense. Norge som NATO-land har også en forpliktelse til å håndtere ukontrollert forflytning av mennesker over grensene. I forbindelse med flyktningstrømmen over grensen ved Storskog høsten 2015, ble et helikopter fra Bardufoss flyttet til Kirkenes for å øke beredskapen. Problemstillingen er fortsatt aktuell.
  • Et Bell 412 flerbrukshelikopter kan bistå brannvesenet til for eksempel transport av innsatspersonell og har allerede blitt brukt som skogbrannhelikopter i Finnmark.

Hvorfor bør Forsvaret ha dette oppdraget?

Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen.

Et Bell 412 helikopter stasjonert i Kirkenes vil støtte Garnisonen i Sør-Varanger og øke beredskapen i grenseområdet mot Russland. For luftforsvarets flyvende operative personell, er luftambulanseoppdrag veldig relevant. Det gir en kompetanse som Forsvaret vil kunne benytte seg av i hele oppdrags spekteret fred, krise og krig. Oppdragene i Finnmark er også preget av et spesielt klima; mørke og trening med nattbriller. Oppdragsløsning i dette miljøet er både kompetansebyggende og rekrutterende. Mange i avdelingen har uttrykt at et oppdrag i Øst-Finnmark vil være med på å beholde kritisk personell i avdelingen.

Forsvarets medisinske personell vil opprettholde sin kompetanse, videreutvikle og styrke den medisinske evakueringskapasiteten. Samarbeidet med det lokale helsevesenet medfører totalforsvarstenkning og styrker sivilt-militært samarbeid. Dette er viktig både under nåværende og ved fremtidige kriser.

Jeg mener at 339 skvadronen på Bardufoss har tilstrekkelig med ressurser til å bidra med et flerbrukshelikopter i Kirkenes. Dette vil styrke snarere enn å svekke forsvarets operative evne til å løse oppdraget til spesialstyrkene på Rygge.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags